Další

Hledám varianty 'další' [ dalšímu (7) dalšími (11) dalším (15) dalších (36) dalšího (25) další (162) ]. Nalezeno 239 veršù.
Genesis 8:12...poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu...
Genesis 25:1...po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana,...
Genesis 26:21... Rozepře, protože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna,...
Genesis 26:22... Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval Rechobot...
Genesis 29:27...dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební...
Genesis 29:30...ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná...
Genesis 30:24... Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl...
Genesis 31:50...ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je...
Genesis 37:9...jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen....
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl...
Genesis 41:5... Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a...
Genesis 41:22...ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm...
Genesis 43:6...ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával...
Genesis 43:7...na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme...
Genesis 43:14...dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, ...
Genesis 43:22...je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro...
Genesis 47:18...rok. A když ten rok uplynul, přišli k němudalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že...
Exodus 17:1...Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam...
Exodus 18:23...Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh  další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v...
Exodus 21:10...se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na...
Exodus 21:22...těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, aledalšímu ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit pokutu,...
Exodus 25:25...obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem  další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy,...
Exodus 25:33...tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech...
Exodus 25:35...vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů...
Exodus 26:19...pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu,...
Exodus 26:21...dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš...
Exodus 26:25...patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem. Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět...
Exodus 35:27...srst. Předáci obce přinášeli onyxové kamenydalší drahokamy k posázení efodu a náprsníku, také balzám a...
Exodus 36:3...svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací...
Exodus 36:24...pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu,...
Exodus 36:26...dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili...
Exodus 37:12...obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem  další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy,...
Exodus 37:19...tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech...
Exodus 37:21...něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů...
Leviticus 11:21...bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co  další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé...
Leviticus 13:5...zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu:...
Leviticus 13:33... Kněz potom člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne...
Leviticus 13:54... aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li...
Leviticus 23:8...přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci...
Leviticus 23:36...přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté shromáždění; budete přinášet ohnivé oběti...
Numeri 16:2... syny Eliabovy, a Óna, syna Peletova, a spoludalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti...
Numeri 22:15..."Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě více a ještě váženějších...
Numeri 22:19... Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k...
Numeri 24:23... jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá?...
Numeri 35:6...ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s...
Deuteronomium 17:16...koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se ...
Deuteronomium 19:9...dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 22:9...uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak...
Jozue 4:9...a přenesli je s sebou do tábora, kde je složiliDalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam...
Jozue 11:2...Jobaba a krále šimronského, krále akšafskéhodalší krále na severu v horách, v Aravě jižně od...
Jozue 21:27...deset měst s pastvinami. Synové Geršonovidalší z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení...
Soudců 2:10...a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro...
Soudců 9:37..."Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojskodalší houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul...
Soudců 18:21...tu modlu a připojil se k nim. Vydali se tedy na další pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jít v čele....
Soudců 19:10...a dorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích...
Soudců 20:25...i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni Izraelci...
1. Samuel 8:12...nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeňdalší pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou...
1. Samuel 17:30...zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak...
1. Samuel 19:21...posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také začali prorokovat. Nakonec se tedy...
2. Samuel 5:5...let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judoudalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad celým...
2. Samuel 5:13...David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi narodili...
2. Samuel 15:28...totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu...
2. Samuel 18:16... Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojskodalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzali, hodili ho v...
2. Samuel 18:26..." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla dalšího běžce. "Další osamělý běžec!" zavolala na strážného...
2. Samuel 19:29...služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u...
2. Samuel 20:10... mu vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem...
2. Samuel 21:18...neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu další válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil...
2. Samuel 21:19... dalšího potomka Refajců. Když pak v Gobu začala další válka s Filištíny, tehdy Elchanan, syn Jaíra...
2. Samuel 23:9...to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm setDalší z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna...
1. Královská 7:51...kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlatodalší předměty, a uložil je do pokladnice Hospodinova...
1. Královská 8:65...před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dnídalších sedm dní, celkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak...
1. Královská 10:20...Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném...
1. Královská 11:1...Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky,...
1. Královská 11:18... Přes Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci...
1. Královská 11:23...neschází," odpověděl, "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu...
1. Královská 16:19... co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky -...
2. Královská 1:11...i s jeho padesáti. Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním vylezl a...
2. Královská 4:6... Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to...
2. Královská 9:19... ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se...
2. Královská 11:6...službu, bude hlídat u královského palácedalší třetina u brány Sur a další u brány za strážnicí. Tak...
2. Královská 12:8...škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné další stříbro, ale věnujte ho na opravy chrámu." Kněží tedy...
2. Královská 23:4... Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovidalším kněžím i strážcům prahu, aby z Hospodinovy svatyně...
2. Královská 25:25... syna Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i...
1. Letopisů 3:4...v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsícůDalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. Tam se mu...
1. Letopisů 3:6... dcera Amielova. Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet, Nogah, Nefeg,...
1. Letopisů 3:9...Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támardalší syny od svých konkubín. Šalomoun měl syna Rechoboáma,...
1. Letopisů 3:20...Mešulam, Chananiáš a jejich sestra Šelomítdalších pět: Chašuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a...
1. Letopisů 5:22...koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli...
1. Letopisů 9:33...předložení, připravované na každou sobotuDalší byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů....
1. Letopisů 11:12...se kopím tak, že jich jednou pobil na tři staDalší z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda...
1. Letopisů 11:26... Jemu David svěřil svou tělesnou strážDalší udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův; Elchanan,...
1. Letopisů 12:20...David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníkůDalší z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s...
1. Letopisů 12:23...veliteli. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako vojsko...
1. Letopisů 14:3...jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. Toto jsou jména...
1. Letopisů 16:42...a Jedutun měli na starosti trubky, činelydalší nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brány....
1. Letopisů 20:6...kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. K další bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po...
1. Letopisů 23:17...Eliezerovi: vůdce Rechabiáš. Eliezer neměl další syny, ale Rechabiášovi synové se velmi rozmnožili....
1. Letopisů 27:33...Chakmoniho, měl na starosti královské synyDalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem...
2. Letopisů 5:1...kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlatodalší předměty, a uložil je do pokladnice Božího chrámu....
2. Letopisů 5:13...Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činelydalší nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina...
2. Letopisů 7:9...osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltářdalších sedm dní slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce...
2. Letopisů 9:19...Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném...
2. Letopisů 15:18...svého otce i svou vlastní, stříbro a zlatodalší předměty. do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla...
2. Letopisů 15:19...do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém roce Asova kralování ale...
2. Letopisů 17:19...a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králidalší král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku. ...
2. Letopisů 20:25... Našli u nich takové množství výzbroje, šatůdalších cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec...
2. Letopisů 23:5...v sobotu nastoupíte službu, bude hlídat u dveřídalší třetina u královského paláce a další u Brány základů....
2. Letopisů 24:14...chrámu: náčiní pro službu i pro oběti, nádobídalší předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův život se...
2. Letopisů 25:12...Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel SeíruDalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na...
2. Letopisů 29:16...na chrámové nádvoří, kde se toho chopili další levité a odnášeli to za město k potoku Kidron. S...
2. Letopisů 29:17...postoupili do předsíně Hospodinova chrámuDalších osm dní posvěcovali Hospodinův chrám a šestnáctého...
2. Letopisů 29:34...to dílo nebylo hotové a dokud se nezasvětili další kněží (levité se totiž posvěcovali svědomitěji než...
2. Letopisů 30:23...se pak shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm dní....
2. Letopisů 32:16...Bohu a proti jeho služebníku Ezechiášovi ještě další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina,...
2. Letopisů 34:13...a dozírali na veškeré dělníky všech řemesel (další levité byli písaři, další úředníci a další tvořili...
Ezdráš 2:59...a synů Šalomounových služebníků celkem 392Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a...
Ezdráš 4:9...Šimšaj a jejich druhové soudci, zmocněncidalší představitelé perských, uruckých, babylonských,...
Ezdráš 4:22...tom každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten...
Ezdráš 5:6... hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznajdalšími úředníky zaeufratského kraje králi Dareiovi....
Ezdráš 6:9...kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude potřeba - býčci, berani či jehňata k...
Ezdráš 7:7...krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci, strážní a...
Ezdráš 7:20...do posledního vrať jeruzalémskému Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z...
Ezdráš 8:13...jmenovitě: Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60 mužů; ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním...
Ezdráš 8:24...dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiášedalších deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro,...
Nehemiáš 1:2... Tehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek...
Nehemiáš 3:11... Vedle něj opravoval Chatuš, syn ChašabnejášůvDalší část včetně Pecné věže opravoval Malkiáš, syn...
Nehemiáš 3:19...něj Ezer, syn Ješuúv, správce Micpy, opravoval další část od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním...
Nehemiáš 3:20... Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího...
Nehemiáš 3:21...ním Meremot, syn Uriáše, syna Kocova, opravoval další část od vchodu do Eliašibova domu po místo, kde...
Nehemiáš 3:24...syn Maasejáše, syna Ananiášova. Za ním opravoval další část Binui, syn Chenadadův, od Azariášova domu k...
Nehemiáš 3:27...východě naproti Vodní bráně a předsunuté věžiDalší část za ním opravovali Tekojští naproti velké...
Nehemiáš 3:30...Šemajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brányDalší část za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášův, a...
Nehemiáš 5:4...do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň...
Nehemiáš 6:14...činy. Pamatuj také na prorokyni Noadiu a na další proroky, kteří chtěli zastrašit. Hradby byly...
Nehemiáš 7:61...Šalomounových služebníků bylo celkem 392Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a...
Nehemiáš 9:3...vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a klaněli se Hospodinu, svému...
Ester 2:6...Kišova z pokolení Benjamínova. Ten byl spoludalšími vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským králem...
Ester 2:12...měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejemdalších šest měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla...
Ester 2:19...vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v královském...
Ester 9:12...jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester,...
Job 1:16...to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebe, zasáhl ovce i mládence a...
Job 1:17...to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy,...
Job 1:18...to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli víno v...
Job 10:17...svou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě...
Job 34:23...před ním schovali. Bůh nemusí shromažďovat další důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavil. Mocné...
Žalmy 61:7...jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří ...
Žalmy 73:14...Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým...
Žalmy 78:4...naši otcové. Jejich dětem to nezatajímedalšímu pokolení budem vyprávět o chvále Hospodinově, o...
Přísloví 24:23...jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobré...
Přísloví 25:1... bída přepadne jako loupežník! Zde jsou další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře judského...
Přísloví 31:25...a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí...
Kazatel 4:7...za větrem! Když jsem se rozhlédl, viděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je...
Izaiáš 44:5...Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponesedalší si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme jméno Izrael....
Izaiáš 49:12...přicházejí z dálky, od severu jedni, od západu další a jiní z asuánské krajiny. Jásejte, nebesa, země,...
Izaiáš 56:8...rozehnaný Izrael: Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo byli shromážděni. Všechna polní i...
Jeremiáš 36:28... dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Vezmi si další svitek a znovu do něj zapiš všechna slova, která byla...
Jeremiáš 41:1... přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke...
Ezechiel 17:7...ratolesti a vyrašily výhonky. Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a hustým peřím. A hle...
Ezechiel 40:27...ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány...
Ezechiel 41:7...chrámu. Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší. Přístavba obepínající chrám byla...
Ezechiel 42:10...prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla vepředu chodbu....
Ezechiel 45:5...místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyniDalší 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země...
Ezechiel 47:4...a provedl vodou - sahala po kotníky. Odměřil dalších tisíc a provedl vodou - sahala po kolena....
Ezechiel 47:5...a provedl vodou - sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl...
Daniel 7:6...mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři...
Daniel 7:20...těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu udělaly místo, a proč ten...
Daniel 8:1...roce vlády krále Belšasara jsem Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto...
Daniel 12:5...poznání se rozroste." Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na...
Amos 4:8...však uschl bez deště. Ze dvou tří měst sedalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit žízeň ale...
Matouš 13:24...a jiný třicetinásobnou." Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako když člověk...
Matouš 13:31...ale shromážděte do obilnice.'" Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné...
Matouš 13:33...a uhnízdí se v jeho větvích." Vyprávěl jim ještě další podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který...
Matouš 21:33...si nerozmysleli, že mu uvěříte." "Poslechněte si další podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal...
Matouš 21:35...chopili a jednoho ztloukli, jiného zabilidalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníky, více...
Matouš 22:1...lidé ho měli za proroka. Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim: "Nebeské království se...
Matouš 25:15...svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřivendalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností,...
Matouš 25:20...přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a...
Matouš 25:22... dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný...
Marek 4:18...soužení nebo pronásledování, hned odpadajíDalší jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří...
Marek 4:19...tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A...
Marek 6:15...něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z dávných proroků." Když...
Marek 12:5...poranili na hlavě a zohavili. A tak poslal ještě dalšího. Toho zabili a stejně tak mnoho jiných. Některé...
Marek 15:41...mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma. Nadcházel večer dne...
Lukáš 4:13...všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje...
Lukáš 5:36... v těch dnech, se budou postit." Řekl jim ještě další podobenství: "Nikdo nepřišívá záplatu z nového pláště...
Lukáš 7:11...doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli...
Lukáš 8:7... a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhuDalší padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, je...
Lukáš 9:8...z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal,"...
Lukáš 9:19...za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliášedalší říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho...
Lukáš 9:61...své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se...
Lukáš 10:1...nehodí se pro Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou do...
Lukáš 14:20...volů a jdu je vyzkoušet. Prosím , omluv .' Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.' Sluha...
Lukáš 16:7...je tvůj úpis - rychle si sedni a napiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,'...
Lukáš 19:11...bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým posluchačům další podobenství, protože se blížil k Jeruzalému a oni si...
Lukáš 19:20...mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji...
Lukáš 20:11...zbili a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili, zohavili a poslali...
Lukáš 23:32...se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka,...
Lukáš 24:1...týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly sedalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu...
Jan 1:43... Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa...
Jan 5:1...vykonal v Galileji druhý zázrak. Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma....
Jan 7:41...ten Prorok." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde snad Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že...
Jan 16:16...přijme ode . Za okamžik neuvidíte a za další okamžik znovu spatříte." Někteří z jeho učedníků...
Jan 16:17...chce říci? Prý: ‚Za okamžik neuvidíte a za další okamžik spatříte' a: ‚Odcházím k Otci.' Co tím...
Jan 16:19... že jsem řekl: ‚Za okamžik neuvidíte a za další okamžik spatříte'? Amen, amen, říkám vám, že...
Jan 18:15...lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.) Petrdalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s...
Jan 20:2...odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim:...
Jan 21:2... Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovidalší dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim...
Skutky 2:47...byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli...
Skutky 7:30...v midiánské zemi, kde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u hory Sinaj...
Skutky 11:24...a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula...
Skutky 15:2...bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do...
Skutky 15:28...Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: vyhýbejte se...
Skutky 15:35...zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha dalšími vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po nějaké době...
Skutky 16:19... Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silase a táhli je na...
Skutky 17:34...Areopagita, žena jménem Damaris a ještě další. Potom se Pavel vydal z Athén do Korintu...
Skutky 19:39...a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění....
Skutky 20:15...k ostrovu Chios. Nazítří jsme připluli k Sámudalšího dne jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl...
Skutky 27:1...že vyplujeme do Itálie, svěřili Pavla s několika dalšími vězni setníku Juliovi z císařského praporu....
Skutky 27:9...jsme hodně času; minul dokonce i Půstdalší plavba by byla nebezpečná. Pavel je proto varoval:...
Skutky 28:13... Po jednom dni se zvedl jižní vítr, a tak jsme dalšího dne přistáli v Puteolech. Tam jsme nalezli bratry a...
Skutky 28:15...bratři, vyšli nám naproti k Appiově tržištidalší ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky...
Římanům 15:24...doufám, že se s vámi setkám a že vypravíte na další cestu; především se ale těším na chvíle s vámi. Teď...
Římanům 16:2...potřebovala, neboť je to zastánkyně i mnoha dalších. Pozdravujte Priscillu s Akvilou, ...
1. Korintským 1:12...říká: " jsem Pavlův," jiný: " jsem Apollův," další: " jsem Petrův" a další " zase Kristův." Copak je...
1. Korintským 1:16...rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího. Kristus totiž neposlal křtít, ale kázat...
1. Korintským 3:10...stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však dává pozor, jak na nich staví. Nikdo...
1. Korintským 12:9...moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznánídalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v...
2. Korintským 1:15...jsem k vám dříve chtěl přijít, abyste přijali další milost. Přes vás jsem chtěl jít do Makedonie a z...
2. Korintským 4:15...se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto...
2. Korintským 8:22...Pánem, ale i před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát...
Galatským 2:2...kážu mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo...
Galatským 5:21...roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerstvídalší podobné věci. Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti,...
Filipským 4:3...evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života....
2. Timoteus 2:2...věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista...
Židům 11:36... aby dosáhli něčeho lepšího - vzkříšeníDalší zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení....
Zjevení 14:15...zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na...
Zjevení 14:17...sklizena. Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel...
Zjevení 14:18...a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným...
Zjevení 17:10... Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden jedalší ještě nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký...

Slova obsahující další: další (162) dalšího (25) dalších (36) dalším (15) dalšími (11) dalšímu (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |