Dařit

Hledám varianty 'dařit' [ dařit (7) dařilo (14) daří (22) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 29:6...se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera...
Genesis 30:29...jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně...
Genesis 39:2...Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán...
Genesis 39:3...působí, aby se vše, k čemu přiloží rukudařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem....
Genesis 39:23...byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále...
Genesis 43:27...se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste...
Genesis 43:28...Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se...
Exodus 18:7...ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o...
Deuteronomium 29:8...slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před...
Jozue 1:7...se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí...
Jozue 1:8...mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a...
Soudců 18:15...(totiž do Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u...
2. Samuel 11:7...k němu Uriáš přišel, David se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Potom...
2. Samuel 20:9...v pochvě. Když vykročil, meč se vysunul. "Jak se daří, bratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil...
1. Královská 2:3...svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom...
2. Královská 4:26... Utíkej naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře,"...
2. Královská 18:7...a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu...
1. Letopisů 22:11...Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu, svému Bohu, jak to o...
1. Letopisů 22:13...Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovení a řády,...
1. Letopisů 29:23...trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také všichni hodnostáři...
2. Letopisů 14:6...odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedydařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s...
2. Letopisů 31:21...Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do...
2. Letopisů 32:30...k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští...
Ester 2:11...před nádvořím harému, aby zjistil, jak se Ester daří a co se s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe...
Job 8:11...toto vyjeví: Roste papyrus, kde nejsou bažinyDaří se rákosí bez vody? Ještě se zelená, není posekán,...
Job 21:8...stárnou, jejich moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich...
Žalmy 30:7...přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své...
Přísloví 11:10...zachrání jejich vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě je radost, když hynou darebáci, koná se...
Přísloví 17:8...řeč. Úplatek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny...
Daniel 3:30...a Abednegovi v babylonské provincii dobře dařilo. Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků v...
Daniel 6:29...za vlády Darjaveše a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále Belšasara měl...
Daniel 8:12...byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zemdařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit...
Daniel 8:25...i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé...
Daniel 11:36...neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit,...
Zachariáš 8:12...dříve, praví Hospodin zástupů. Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá...
Efeským 6:21...směle, jak mám. Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr...
Koloským 4:7...máte mluvit s každým člověkem. O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný...
Jakub 3:7...druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorůdaří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |