Daň

Hledám varianty 'daň' [ daních (1) daní (27) daně (10) daň (12) ]. Nalezeno 46 veršù.
1. Samuel 17:25...a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten,...
2. Královská 17:4...Soa a přestal asyrskému králi odvádět každoroční daň. Proto ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do...
2. Letopisů 17:11...i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a...
2. Letopisů 24:6... aby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou Hospodinovým služebníkem Mojžíšem, totiž...
2. Letopisů 24:9...v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na...
2. Letopisů 26:8...proti Meunitům. Také Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo k samému Egyptu, neboť...
Ezdráš 4:13...jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět dávkydaně i poplatky, čímž způsobí škodu královské pokladně....
Ezdráš 4:20...po celém kraji za Eufratem a vybírali dávkydaně i poplatky. Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby...
Ezdráš 6:8...propláceny z královského majetku, totiždaní zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli...
Ezdráš 7:24...Božího domu nejste oprávněni vybírat dávkydaně ani poplatky. Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti...
Nehemiáš 5:4...říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši...
Přísloví 29:4...král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší. Kdo svému bližnímu lichotí, prostírá...
Izaiáš 33:18...hrůzami: "Kde je sepisovatel, kde výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy neuvidíš...
Daniel 11:20...padne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery. Zakrátko pak bude...
Amos 5:11... Protože dupete po chudácích a nutíte je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet v těch svých palácích, které...
Matouš 5:46... kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své...
Matouš 9:10...stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho...
Matouš 9:11...učedníkům: "Jak to, že váš mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře...
Matouš 10:3...bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš...
Matouš 11:19...‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky."...
Matouš 17:24... přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano,"...
Matouš 17:25... Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od cizích?" "Od...
Matouš 18:17... je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude...
Matouš 21:31...jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi. Když k...
Matouš 21:32...spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste to...
Matouš 22:17...nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl:...
Matouš 22:19..."Proč pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár. "Čí je ten obraz a nápis?"...
Marek 2:15...a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali....
Marek 2:16...Písma a farizeové uviděli, že s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že s...
Marek 12:14...učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?" On ale znal jejich...
Lukáš 3:12...kdo jídlo, udělá totéž." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho,...
Lukáš 5:27...šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno...
Lukáš 5:29...velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si...
Lukáš 5:30...stěžovali: "Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují...
Lukáš 7:29...než on." Všichni jeho posluchači, i výběrčí daní, uznali Boží spravedlnost, když se dali pokřtít...
Lukáš 7:34...‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena všemi svými...
Lukáš 15:1... Kdo uši k slyšení, slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci...
Lukáš 18:10...modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil:...
Lukáš 18:11... cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech...
Lukáš 18:13... desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k...
Lukáš 19:2...hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale...
Lukáš 19:8... Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně." "Dnes přišlo do tohoto...
Lukáš 20:22...vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl...
Lukáš 23:2...tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem." Pilát se ho...
Římanům 13:6...trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své...
Římanům 13:7...práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |