Džbánem

Hledám varianty 'džbánem' [ džbány (11) džbánů (2) džbánu (6) džbánem (2) džbánech (2) džbán (27) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 24:14...jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; ...
Genesis 24:15... ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu...
Genesis 24:16...muže. Sestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpět. Služebník přispěchal naproti a...
Genesis 24:17...a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila...
Genesis 24:18...se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám...
Genesis 24:20... se pořádně napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala...
Genesis 24:43...pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám...
Genesis 24:45...jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a čerpala vodu....
Genesis 24:46...pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé...
Exodus 7:19...egyptské zemi bude krev, dokonce i ve džberechdžbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin...
Exodus 16:33...z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav jej před Hospodina,...
Soudců 7:16... každému dal do rukou beraní roh a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte...
Soudců 7:19...okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na...
Soudců 7:20... Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a...
1. Samuel 1:24...ho odkojila, vzala tříletého býčka, efu moukydžbán vína a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu....
1. Samuel 10:3...tři kůzlata, druhý tři pecny chleba a třetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich...
1. Samuel 26:11...Hospodinova pomazaného! Vezmi raději to kopídžbán na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David...
1. Samuel 26:12...pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopídžbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic...
1. Samuel 26:16... Jen se podívej, kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po...
2. Samuel 17:28...mu tam přinesli lůžka a přikrývky, miskydžbány s pšenicí, ječmenem a moukou, s praženým zrním,...
1. Královská 14:3...lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláčedžbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem."...
1. Královská 17:12... tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám...
1. Královská 17:14...toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve neubude do dne, kdy...
1. Královská 17:16...Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval, přesně jak řekl...
1. Královská 19:6...se tedy a hle - u hlavy chlebové plackydžbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův...
2. Královská 4:3..." řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za...
2. Královská 4:4...sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za...
2. Královská 4:5...a za svými syny zavřela dveře, oni podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné, řekla synovi:...
2. Královská 4:6...oni podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme...
Job 38:37... tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může vylévat, když se prach speče jako slitina, když...
Kazatel 12:6...zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme, než se prach...
Izaiáš 5:10...se vylidní. Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo...
Izaiáš 22:24...- všemožné drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb...
Izaiáš 30:14...zdi, která se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže...
Jeremiáš 13:12...slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se...
Jeremiáš 19:1...řekl toto: "Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a...
Jeremiáš 19:10...životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim -...
Jeremiáš 35:5...Šalumova. Postavil jsem před Rechabity pohárydžbány plné vína a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My...
Jeremiáš 40:10...víno, ovoce a olivy na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých městech, která držíte." Také...
Jeremiáš 48:12... kteří jej vylijí, vyprázdní jeho nádobydžbány rozbijí. Moáb se bude stydět za Kemoše, jako se...
Jeremiáš 48:38...jen samé truchlení. Roztříštím Moáb jako džbán, který nikdo nechce, praví Hospodin. Tolik střepů!...
Jeremiáš 51:34... rozdrtil na sousta, udělal ze prázdný džbán. Polykal jako drak, mými pochoutkami si břicho...
Pláč 4:2...nad zlato vzácnější - teď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil! I šakalí matky...
Marek 7:4...přijali a dodržují, jako očišťování pohárůdžbánů, měděných nádob a lehátek. Farizeové a znalci Písma...
Marek 14:13...jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři:...
Lukáš 22:10...co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. vejde do domu, jděte za ním. Tam řekněte...
Jan 4:28...anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: "Pojďte se podívat na...
Židům 9:4... ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |