Důvod

Hledám varianty 'důvod' [ důvodu (7) důvodem (1) důvod (9) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 9:16... Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo...
Jozue 5:4...u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožekDůvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid...
1. Královská 9:15...totiž králi poslal 120 talentů zlataDůvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby...
1. Královská 11:27...z Ceredy, jehož matka byla vdova jménem CeruaDůvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun...
Job 37:24...bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." ...
Žalmy 35:7...a kluzká, Hospodinův anděl stíhá je. Bez důvodu na svoji síť nastražili, bez důvodu pro jámu...
Žalmy 35:19...nejásají zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu mají v nenávisti, oči nemhouří! Nechtějí totiž...
Žalmy 69:5... vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta...
Přísloví 17:21...jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil tupce,  důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné srdce...
Přísloví 23:24...je naplněn štěstím, rodič moudrého  důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají radost,...
Matouš 19:3...a pokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl...
Matouš 19:9...vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží."...
Skutky 18:14...o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout. Když se ale přete o slovech a...
Skutky 19:40...obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto...
Skutky 26:21...Bohu a svými skutky prokazovat své pokání. To je důvod, proč se Židé v chrámu chopili a pokoušeli se ...
1. Petr 3:15...podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s...

Slova obsahující důvod: bezdůvodná (1) bezdůvodně (5) bezdůvodných (1) důvod (9) důvodem (1) důvodu (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |