Dřou

Hledám varianty 'dřou' [ dřou (1) dřít (4) dřeme (1) dřeli (4) dřel (1) dře (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Přísloví 11:18...ani sám sebe nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou....
Izaiáš 44:12...a pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivydře se s ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani...
Izaiáš 49:4...se oslavím." Odpověděl jsem: "Nadarmo jsem se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně." právo je však...
Izaiáš 65:23...rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě,...
Jeremiáš 12:13...pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni, je prudkým hněvem...
Jeremiáš 22:13...patra, ale bezprávím; tomu, kdo nechá bližního dřít zdarma a za práci mu neplatí! Říká: ‚Postavím si velký...
Pláč 5:5...dříví musíme platit. S pronásledovateli v zádech dřeme, zbaveni odpočinku. Třeseme si rukou s Egyptem i s...
Malachiáš 1:13...něm obětovaném nezáleží." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své posměšky, praví Hospodin zástupů....
Matouš 20:12...je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!' On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli...
Marek 6:48...jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak se dřou s veslováním, protože vítr vál proti nim. Krátce před...
Lukáš 5:5...sítě k lovu." "Mistře," řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to...
2. Tesalonickým 3:8... Naopak: dnem i nocí jsme se namáhalidřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom...
Jakub 5:4...křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |