Dřeva

Hledám varianty 'dřeva' [ dřevu (2) dřevo (52) dřevem (11) dřevě (2) dřeva (62) ]. Nalezeno 120 veršù.
Genesis 6:14...zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji...
Genesis 22:7... "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheňdřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?"...
Genesis 22:9...Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na...
Exodus 15:25...tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal...
Exodus 25:5...barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na...
Exodus 25:10...ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte...
Exodus 25:13...jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš...
Exodus 25:23...synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a...
Exodus 25:28... aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit....
Exodus 26:15...pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl...
Exodus 26:26...dalším rámem. Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro...
Exodus 26:32... Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a...
Exodus 26:37... K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a...
Exodus 27:1..." "Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva. pět loket na délku, pět loket na šířku a tři...
Exodus 27:6...oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a...
Exodus 30:1... jsem Hospodin, jejich Bůh." "Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla. je čtvercový...
Exodus 30:5...se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před oponu...
Exodus 31:5...opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také...
Exodus 35:7...barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na...
Exodus 35:24... Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní...
Exodus 35:33...opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost...
Exodus 36:20...pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte...
Exodus 36:31...každým rámem. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro...
Exodus 36:36...cheruby. K udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a...
Exodus 37:1... Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte...
Exodus 37:4...jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak...
Exodus 37:10...nad slitovnici. Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a...
Exodus 37:15... aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil...
Exodus 37:25... Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na...
Exodus 37:28...se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak...
Exodus 38:1...a čisté kadidlo z vonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl...
Exodus 38:6...jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po...
Leviticus 11:32...mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadí, položí...
Leviticus 14:4... přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka...
Leviticus 14:6...vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím živým...
Leviticus 14:49...od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka zabije nad...
Leviticus 14:51...nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka, namočí to v...
Leviticus 14:52...ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu,...
Numeri 19:6... maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se...
Numeri 31:20... vše vyrobené z kozí srsti i každý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v ...
Deuteronomium 4:28...bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí...
Deuteronomium 10:3...truhly." Vyrobil jsem tedy truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s...
Deuteronomium 28:36...tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin rozptýlí...
Deuteronomium 28:64... které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si však neoddychneš;...
Deuteronomium 29:16...jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modlydřevo a kamení, stříbro a zlato, jichž se drží. se mezi...
Soudců 6:26...druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal...
2. Samuel 5:11...Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili...
1. Královská 5:24...dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přání. Šalomoun dal Chíramovi na oplátku...
1. Královská 5:32...od Chírama a z Gebalu. Tak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého...
1. Královská 6:15...- od podlahy ke stropu obložil vnitřek chrámu dřevem. Podlahu chrámu pak vyložil cypřišovými deskami. Ve...
1. Královská 6:23...Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo...
1. Královská 6:31... Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z olivového dřeva na pětihranných zárubních. Na tyto dvojité dveře z...
1. Královská 6:32...zárubních. Na tyto dvojité dveře z olivového dřeva vyřezal rytiny cherubů, palem a rozvitých květů a...
1. Královská 6:33...Podobně zhotovil čtverhranné zárubně z olivového dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité dveře z...
1. Královská 6:34...lodi a k nim dvojité dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v...
1. Královská 7:7...ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým dřevem. Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten...
1. Královská 7:11...přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze...
1. Královská 9:11...za to, že mu Chíram dodával cedrové i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z...
1. Královská 10:11...zlato, dovezlo odtud veliké množství santálového dřeva a drahokamů. Král z toho santálového dřeva vyrobil...
1. Královská 10:12...dřeva a drahokamů. Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský...
1. Královská 15:22... aby všichni bez výjimky odnášeli kamenídřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho...
1. Královská 18:33... do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na dřevo a řekl: "Naplňte...
1. Královská 18:34..."Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběťdřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to udělali znovu, řekl:...
1. Královská 18:38..." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběťdřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze...
2. Královská 6:6...muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji,"...
2. Královská 12:13...a stavitele, zedníky a kameníky. Platili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za...
2. Královská 19:18...přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukoudřevo a kámen - to proto je zničili. Teď ale prosím,...
2. Královská 22:6...tesařům, stavitelům i zedníkům a nakupují za  dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro...
1. Letopisů 14:1...Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác....
1. Letopisů 22:4...tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž Davidovi...
1. Letopisů 22:14...a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. Máš k ruce dělníky,...
1. Letopisů 29:2... bronz pro bronzové, železo pro železnédřevo pro dřevěné, onyx a jiné ozdobné a pestré kameny k...
2. Letopisů 2:2..."Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj palác....
2. Letopisů 2:7...Pošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v...
2. Letopisů 2:8... služebníci, aby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět, být veliký a...
2. Letopisů 2:13...zlatem, stříbrem, bronzem i železem, s kamenímdřevem, se šarlatem, modří, kmentem i karmínem. Dokonale...
2. Letopisů 3:5...čistým zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a...
2. Letopisů 9:10...kteří jeli do Ofiru pro zlato, dovezli santálové dřevo a drahokamy. Král z toho santálového dřeva vyrobil...
2. Letopisů 9:11...dřevo a drahokamy. Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský...
2. Letopisů 16:6...pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamenídřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho...
2. Letopisů 34:11...na nákup opracovaného kamene, trámů a stavebního dřeva na budovy, které judští králové nechali zpustnout....
Ezdráš 3:7...Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové dřevo z Libanonu do Jafy. Druhého měsíce druhého roku po...
Ezdráš 6:4...vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazeny z královské pokladny. Zlaté a...
Nehemiáš 10:35...a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží,...
Nehemiáš 13:31...jeho úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Stalo...
Job 41:19...je pro něj slámě podobné, bronz považuje za dřevo trouchnivé. Šípy ho nezaženou na útěk, kamenů z praku...
Přísloví 26:20...lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí je...
Přísloví 26:21...pomlouvač, tichne svár. Uhlí je pro výheňdřevo pro oheň, svárlivý člověk pro vzplanutí rozepře....
Izaiáš 37:19...přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukoudřevo a kámen - to proto je zničili. Teď však prosím,...
Izaiáš 40:20...Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka, postaví modlu,...
Izaiáš 44:15...v lese, zasadil sosnu a rostla s deštěm. To dřevo je pro člověka palivem - kus z něho vezme a hřeje se,...
Izaiáš 44:16...se, zhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče...
Izaiáš 44:17...Je mi teplo, dívám se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká...
Izaiáš 60:17...přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo dřeva přinesu ti bronz a místo kamení železo. Tvým správcem...
Jeremiáš 2:27...se svými králi a velmoži i s kněžími a prorokyDřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička...
Jeremiáš 3:9...poskvrnila zem, když cizoložila s kamenímdřevem. Ani po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně...
Jeremiáš 10:3... To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmyslydřevo pokácené v lese, výtvor otesaný truhlářem, ozdobený...
Jeremiáš 10:8...tupci a jejich nauky jsou pouhé nesmyslydřevo, tepané stříbro ze zámoří a zlato dovezené z dálné...
Jeremiáš 28:13...- Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! Tak praví...
Pláč 4:8...v ulicích; kůže jim přischla ke kostem, jako dřevo jsou svraštělí. Kdo padli mečem, jsou na tom líp než...
Ezechiel 15:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti...
Ezechiel 15:3...její ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík,...
Ezechiel 15:6...Jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i...
Ezechiel 20:32...národy, jako kmeny všech zemí - chceme uctívat dřevo a kamení.' Co jste si usmyslili, se ale nikdy nestane...
Ezechiel 27:15...zákazníky jsou mnohé ostrovy; platí ti ebenovým dřevem a sloními kly. Aram s tebou vede obchody kvůli...
Ezechiel 37:16...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vezmi si kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů...
Ezechiel 37:17...Izraele'. Pak je spoj jedno s druhým v jediné dřevo, jsou v tvé ruce jedno. se tví krajané...
Ezechiel 37:19...jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu dřevo Josefovo (které je v ruce Efraimově) a jeho druhů z...
Ezechiel 37:20...dřevo a budou v ruce jedno.' Podrž ta popsaná dřeva před jejich očima a řekni jim - Tak praví Panovník...
Ezechiel 41:16...od prahu a dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od podlahy k oknům a okenicím, po vchod do...
Ezechiel 41:22...čtverhranné veřeje. Před svatyní stálo cosi jako dřevě oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty...
Daniel 5:4...bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene. Vtom se přímo před svícnem objevily prsty...
Daniel 5:23...jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železadřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí - ale...
Ozeáš 4:12...kvůli burčáku přišli o rozum! Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává předpověď; dali se obloudit...
Abakuk 2:19...bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může...
Ageus 1:8... jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se...
Zachariáš 5:4... a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící se mnou přistoupil...
Galatským 3:13...(jak je psáno: "Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu...
Zjevení 9:20...a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamenedřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také...
Zjevení 18:12...zboží ze slonoviny a všechno zboží z nejdražšího dřeva, mědi, železa i mramoru; skořici a vonné koření,...

Slova obsahující dřeva: dřeva (62) dřevaře (1) dřevaři (2) dřevařů (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |