Dříve

Hledám varianty 'dříve' [ dříve ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 9:3...vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm...
Genesis 11:28...však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Urudříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili....
Genesis 29:26..."V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s ...
Genesis 31:2...na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých...
Genesis 31:5...na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem...
Exodus 4:10... Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku....
Exodus 5:14...dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi:...
Numeri 13:22...potomci Anakovi. (Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol, uřízli...
Numeri 35:12...mstitelem, aby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest...
Numeri 35:32...nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž...
Deuteronomium 28:56...a nejchoulostivější z vás, která se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země...
Jozue 14:15...cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle...
Jozue 15:15... a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo...
Soudců 1:10...Vytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron (dříve nazývaný Kiriat-arba), kde porazili Šešaje, Achimana...
Soudců 1:11...kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo...
Soudců 1:23...nimi. Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli zvědové z města vycházet...
Růt 3:14... do rána." Spala tedy po jeho boku do ránaDříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože...
2. Samuel 7:10...nerušil. jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil...
2. Samuel 15:34...a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králidříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit tobě,'...
1. Královská 18:46... takže si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš...
1. Letopisů 17:9...nerušil. ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil...
1. Letopisů 24:2...a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a...
Job 10:21...dnů? Nech být, pookřeji aspoň na chvilkudříve než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do...
Job 32:7...vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví staršídříve narození učí moudrosti.' Vše ale na duchu v...
Job 32:9...člověku záleží, dech Všemohoucího dává chápáníDříve narození nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít...
Job 33:21...i na pochoutky. Hubne tak, že z očí ztrácí sedříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do...
Žalmy 39:14...moji otcové! Odvrať svůj pohled, se zotavímdříve než odejdu a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka....
Žalmy 49:12...domy, na věky věků jim budou obydlím, třebaže dříve vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé...
Žalmy 93:2...svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky,...
Žalmy 103:16...větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s...
Žalmy 143:7...země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš  dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář,...
Přísloví 8:23...časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátkudříve než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se...
Přísloví 8:25...byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěnydříve než pahorky jsem se zrodila, ještě než učinil zemi a...
Přísloví 8:26...se zrodila, ještě než učinil zemi a vše kolemdříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když nebesa...
Kazatel 1:9...nenasytí, ucho se nenaplní slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic...
Kazatel 12:1...na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mláddříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám...
Píseň 2:7...divokých: Neprobouzejte, nerozněcujte láskudříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se...
Píseň 3:5...divokých: Neprobouzejte, nerozněcujte láskudříve než sama bude chtít. Kdopak to z pouště přichází,...
Píseň 8:4...jeruzalémské, neprobouzejte, nerozněcujte láskudříve než sama bude chtít! Kdopak to z pouště přichází, se...
Izaiáš 8:23...Soužená země však nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec...
Izaiáš 16:8...ratolesti, které k Jaezeru sahaly, které se dříve vinuly k poušti a jejíž výhonky se množily, ...
Izaiáš 16:13... To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl  dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by...
Izaiáš 41:3...je, sám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve nevkročil. Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku...
Izaiáš 42:9...věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou...
Izaiáš 43:13... svědkové, praví Hospodin, že jsem BůhDříve než byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když...
Izaiáš 66:7...Porodila dřív, než na ni přišly bolestidříve než zasténala, narodil se syn! Kdo kdy slyšel co...
Jeremiáš 13:16...Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohudříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v...
Pláč 3:50...oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestatdříve než Hospodin shlédne shůry, než se podívá na nás. Ach...
Sofoniáš 2:2...se, jen se seberte, vy nestydatý národedříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy odvane; dříve...
Zachariáš 8:11...s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako dříve, praví Hospodin zástupů. Setbě se bude dařit, réva...
Marek 14:30..."Amen, říkám ti, že ještě dnes v nocidříve než dvakrát zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." On...
Lukáš 22:61...se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán říkal: "Dříve než se ozve kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a...
Jan 1:15...který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než ." Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice...
Jan 1:30...mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než . jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít...
Jan 6:62...viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic....
Jan 8:58...Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vámDříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali kamení a...
Jan 9:8...se, a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: "Není to snad ten, který...
Jan 10:40...rukou. Vrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho...
Jan 15:18...vás bude svět nenávidět, vězte, že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co...
Římanům 16:7... významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než . Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu...
2. Korintským 1:15...tak jako vy naší. V této jistotě jsem k vám  dříve chtěl přijít, abyste přijali další milost. Přes vás...
2. Korintským 8:6...Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také dokončil. Když ve všem tolik...
Galatským 1:17...do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil...
Efeským 3:3...tajemství, o němž jsem se krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím...
Filipským 4:10...o konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli  dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych...
Koloským 3:7...na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno -...
1. Tesalonickým 4:6...meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám  dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá....

Slova obsahující dříve: dříve (70) nejdříve (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |