Dříví

Hledám varianty 'dříví' [ dřívím (2) dříví (34) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 22:3...sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh...
Genesis 22:6...se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka....
Leviticus 1:7... zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem...
Leviticus 1:12...na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se...
Leviticus 1:17...jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť...
Leviticus 3:5...na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 4:12...místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohnidříví. je spálen na místě, kam se sype popel....
Leviticus 6:5... nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat...
Leviticus 14:45...je nečistý. Dům se musí zbořit. Kamenídříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo...
Numeri 15:32...poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k...
Numeri 15:33...den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci a...
Deuteronomium 19:5...například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se rozmáchne sekerou, železo...
1. Samuel 6:14...kamene. Místní pak ten vůz rozštípali na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité...
2. Samuel 24:22...zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin,...
1. Královská 5:22... Postarám se o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. služebníci je z Libanonu svezou...
1. Královská 17:10...bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na...
1. Královská 17:12...a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a umřeme...
1. Královská 18:23...nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale je nezapalují. připravím toho druhého býka...
1. Královská 19:21...spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a...
1. Letopisů 21:23... přidám býčky k zápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne,"...
Nehemiáš 2:8... královského lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na...
Kazatel 10:9... Kdo láme kamení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím ublíží. Když nikdo nenabrousí otupené...
Píseň 3:9...mečem svým. Král Šalomoun si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze...
Izaiáš 30:33...a široké i pro krále! Hranice narovnána, ohnědříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! ...
Jeremiáš 5:14...ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ...
Jeremiáš 7:18...a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na...
Jeremiáš 46:22...něj přijdou se svými sekyrami jako dřevorubci na dříví. Vykácejí jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý...
Pláč 5:4...teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S pronásledovateli v zádech dřeme,...
Pláč 5:13...Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím. Starci v branách nesedí, mládenci dozpívali...
Ezechiel 24:10...městu vraždění! sám teď navrším hranici. Více dříví, rozdmýchat plameny! se to maso rozvaří na kaši a...
Ezechiel 26:12...prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamenídříví i sutiny naházejí do vody. Tvé zvučné písně umlčím a...
Ezechiel 39:10...kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože budou topit...
Zachariáš 12:6...V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící pochodní mezi snopy. Budou hltat vpravo...
1. Korintským 3:12...staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V...
Zjevení 18:12... purpuru, hedvábí a šarlatu; veškeré vonné dříví, všechno zboží ze slonoviny a všechno zboží z...

Slova obsahující dříví: dříví (34) dřívím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |