Děsu

Hledám varianty 'děsu' [ děsu (3) děsem (4) děs (24) ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 15:15...zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach...
Deuteronomium 28:20...při vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletíděs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš...
Job 4:14... přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří,...
Job 13:11...Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi...
Job 18:20...nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha...
Job 41:6...tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně...
Job 41:14...plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina -...
Žalmy 6:3...vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho...
Žalmy 55:6...bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůzaděs svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít...
Přísloví 3:25... tvůj sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém...
Izaiáš 18:2...lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do země protkané...
Izaiáš 18:7...národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami...
Jeremiáš 5:30...národ takový? Co se to v téhle zemi děje? HrůzaDěs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst...
Jeremiáš 8:9...Ti mudrci tedy budou zahanbeni a zachváceni děsem. Hle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali...
Jeremiáš 18:16...cestou neupravenou. Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy...
Jeremiáš 19:8...ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne...
Jeremiáš 22:25...po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou...
Jeremiáš 25:9...okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s...
Jeremiáš 25:18...a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu dnes); faraona,...
Jeremiáš 29:18...království země. Budou vzbuzovat kletbyděs, posměch a nadávky u všech národů, kam jsem je...
Jeremiáš 44:22...páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste...
Jeremiáš 46:5... kopí vyleštěná, oblečte pancíře! Co to vidím? V děsu ustupují, jejich hrdinové sraženi, zoufale prchají,...
Jeremiáš 49:17... strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi...
Jeremiáš 49:24... jež nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřen v bolestech....
Jeremiáš 51:37...sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí...
Ezechiel 7:7... blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne...
Ezechiel 7:25...a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za...
Ezechiel 23:46... se proti nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je ukamenují a rozsekají meči,...
Ezechiel 26:18...se však chvěje celé pobřeží v den tvého zánikuděs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví...
Ozeáš 11:9... jsem Svatý uprostřed tebe - nenavštívím  děsem. Půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev. zazní jeho...
Micheáš 7:17...chvěním ze svých děr k Hospodinu, našemu Bohu, s děsem, z tebe mají bázeň! Kdo je Bůh jako ty? Kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |