Děsíš

Hledám varianty 'děsíš' [ děste (3) děsit (5) děsíš (4) děsíme (1) děsím (3) děsilo (1) děsili (1) děsila (2) děsil (5) děsí (17) děs (24) ]. Nalezeny 64 verše.
Exodus 15:15...zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach...
Numeri 22:3...Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitůděsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl...
Deuteronomium 9:19...očích provedli tuto hanebnost a popudili jejDěsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám...
Deuteronomium 28:20...při vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletíděs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš...
Deuteronomium 28:60...na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak postihnou. Hospodin na tebe přivede i...
Deuteronomium 32:27...rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladímDěsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich...
1. Samuel 16:14... Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli:...
1. Samuel 16:15...Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To  děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým...
1. Letopisů 21:30...ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude...
Job 4:5...na tebe - a neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost...
Job 4:14... přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří,...
Job 7:14...trápení.' Tehdy ale strašíš sny, tehdy  děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil - radši bych...
Job 9:28... zarmoucenou tvář nahradím úsměvem!' Jenže se děsím všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím....
Job 13:11...Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi...
Job 15:21...po všechny své dny, roky tyrana jsou spočtenyDěsí se toho, co mu v uších zní, když klid, napadá ho...
Job 15:24...ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že...
Job 17:8...mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!'...
Job 18:11...smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma,...
Job 18:20...nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha...
Job 22:10... To proto nyní obkličují osidla a náhle  děsí pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tma a...
Job 26:11...světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou seděsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil,...
Job 33:16... tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše...
Job 37:1...proti bezpráví! Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si...
Job 41:6...tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně...
Job 41:14...plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina -...
Žalmy 6:3...vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho...
Žalmy 6:11...přijímá modlitby! Jen se stydí a se děsí, všichni odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve...
Žalmy 55:6...bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůzaděs svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít...
Žalmy 76:13...přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův...
Žalmy 83:18... aby hledali. Na věčné časy se stydíděsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty...
Žalmy 90:7...Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na...
Žalmy 104:29...sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojnostíDěsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim...
Izaiáš 7:4... a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem...
Izaiáš 7:16...a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský...
Izaiáš 8:9...Bůh je s námi - Immanuel! Spolčete se, národy, a děste se, všechny daleké země, poslyšte: Ozbrojte se a...
Izaiáš 14:16... budou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý...
Izaiáš 18:2...lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do země protkané...
Izaiáš 18:7...národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami...
Izaiáš 19:17...budit hrůzu. Při každé zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež o nich Hospodin zástupů učinil....
Izaiáš 21:3... Skličuje to, co slyším, to, co vidím,  děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy....
Izaiáš 33:14... blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před...
Izaiáš 44:11...se všichni shromáždí, jen předstoupí, aby se děsit a stydět museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním...
Izaiáš 57:11...nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na sis ani nevzpomněla,...
Jeremiáš 5:30...národ takový? Co se to v téhle zemi děje? HrůzaDěs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst...
Jeremiáš 10:2...způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy,...
Jeremiáš 17:18...a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý den,...
Jeremiáš 18:16...cestou neupravenou. Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy...
Jeremiáš 19:8...ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne...
Jeremiáš 22:25...po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou...
Jeremiáš 25:9...okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s...
Jeremiáš 25:18...a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu dnes); faraona,...
Jeremiáš 29:18...království země. Budou vzbuzovat kletbyděs, posměch a nadávky u všech národů, kam jsem je...
Jeremiáš 39:17...Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. Ano, opravdu zachráním. Nepadneš mečem, ale...
Jeremiáš 44:22...páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste...
Jeremiáš 49:17... strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi...
Jeremiáš 51:37...sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí...
Pláč 2:22...ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebyl v den hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil...
Ezechiel 7:7... blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne...
Ezechiel 7:25...a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za...
Ezechiel 19:7...jejich města. Země i všichni, kdo žili v , se děsili, když řval. Z národů se pak na něj vypravili, ze...
Ezechiel 26:18...se však chvěje celé pobřeží v den tvého zánikuděs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví...
Ezechiel 32:27...jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi...
Daniel 4:16...stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare, toho snu...
Abakuk 2:17...Libanonu zavalí, tvé vybíjení zvířat bude děsit - za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |