Děs

Hledám varianty 'děs' [ děsu (3) děste (3) děsit (5) děsíš (4) děsíme (1) děsím (3) děsilo (1) děsili (1) děsila (2) děsil (5) děsí (17) děsem (4) děs (24) ]. Nalezen 71 verš.
Exodus 15:15...zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach...
Numeri 22:3...Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitůděsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl...
Deuteronomium 9:19...očích provedli tuto hanebnost a popudili jejDěsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám...
Deuteronomium 28:20...při vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletíděs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš...
Deuteronomium 28:60...na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak postihnou. Hospodin na tebe přivede i...
Deuteronomium 32:27...rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladímDěsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich...
1. Samuel 16:14... Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli:...
1. Samuel 16:15...Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To  děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým...
1. Letopisů 21:30...ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude...
Job 4:5...na tebe - a neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost...
Job 4:14... přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří,...
Job 7:14...trápení.' Tehdy ale strašíš sny, tehdy  děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil - radši bych...
Job 9:28... zarmoucenou tvář nahradím úsměvem!' Jenže se děsím všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím....
Job 13:11...Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi...
Job 15:21...po všechny své dny, roky tyrana jsou spočtenyDěsí se toho, co mu v uších zní, když klid, napadá ho...
Job 15:24...ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že...
Job 17:8...mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!'...
Job 18:11...smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma,...
Job 18:20...nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha...
Job 22:10... To proto nyní obkličují osidla a náhle  děsí pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tma a...
Job 26:11...světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou seděsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil,...
Job 33:16... tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše...
Job 37:1...proti bezpráví! Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si...
Job 41:6...tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně...
Job 41:14...plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina -...
Žalmy 6:3...vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho...
Žalmy 6:11...přijímá modlitby! Jen se stydí a se děsí, všichni odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve...
Žalmy 55:6...bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůzaděs svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít...
Žalmy 76:13...přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův...
Žalmy 83:18... aby hledali. Na věčné časy se stydíděsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty...
Žalmy 90:7...Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na...
Žalmy 104:29...sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojnostíDěsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim...
Přísloví 3:25... tvůj sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém...
Izaiáš 7:4... a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem...
Izaiáš 7:16...a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský...
Izaiáš 8:9...Bůh je s námi - Immanuel! Spolčete se, národy, a děste se, všechny daleké země, poslyšte: Ozbrojte se a...
Izaiáš 14:16... budou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý...
Izaiáš 18:2...lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do země protkané...
Izaiáš 18:7...národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami...
Izaiáš 19:17...budit hrůzu. Při každé zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež o nich Hospodin zástupů učinil....
Izaiáš 21:3... Skličuje to, co slyším, to, co vidím,  děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy....
Izaiáš 33:14... blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před...
Izaiáš 44:11...se všichni shromáždí, jen předstoupí, aby se děsit a stydět museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním...
Izaiáš 57:11...nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na sis ani nevzpomněla,...
Jeremiáš 5:30...národ takový? Co se to v téhle zemi děje? HrůzaDěs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst...
Jeremiáš 8:9...Ti mudrci tedy budou zahanbeni a zachváceni děsem. Hle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali...
Jeremiáš 10:2...způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy,...
Jeremiáš 17:18...a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý den,...
Jeremiáš 18:16...cestou neupravenou. Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy...
Jeremiáš 19:8...ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne...
Jeremiáš 22:25...po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou...
Jeremiáš 25:9...okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s...
Jeremiáš 25:18...a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu dnes); faraona,...
Jeremiáš 29:18...království země. Budou vzbuzovat kletbyděs, posměch a nadávky u všech národů, kam jsem je...
Jeremiáš 39:17...Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. Ano, opravdu zachráním. Nepadneš mečem, ale...
Jeremiáš 44:22...páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste...
Jeremiáš 46:5... kopí vyleštěná, oblečte pancíře! Co to vidím? V děsu ustupují, jejich hrdinové sraženi, zoufale prchají,...
Jeremiáš 49:17... strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi...
Jeremiáš 49:24... jež nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřen v bolestech....
Jeremiáš 51:37...sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí...
Pláč 2:22...ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebyl v den hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil...
Ezechiel 7:7... blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne...
Ezechiel 7:25...a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za...
Ezechiel 19:7...jejich města. Země i všichni, kdo žili v , se děsili, když řval. Z národů se pak na něj vypravili, ze...
Ezechiel 23:46... se proti nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je ukamenují a rozsekají meči,...
Ezechiel 26:18...se však chvěje celé pobřeží v den tvého zánikuděs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví...
Ezechiel 32:27...jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi...
Daniel 4:16...stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare, toho snu...
Ozeáš 11:9... jsem Svatý uprostřed tebe - nenavštívím  děsem. Půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev. zazní jeho...
Micheáš 7:17...chvěním ze svých děr k Hospodinu, našemu Bohu, s děsem, z tebe mají bázeň! Kdo je Bůh jako ty? Kdo...
Abakuk 2:17...Libanonu zavalí, tvé vybíjení zvířat bude děsit - za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi i...

Slova obsahující děs: děs (24) děsem (4) děsí (17) děsil (5) děsila (2) děsili (1) děsilo (1) děsím (3) děsíme (1) děsíš (4) děsit (5) děsivá (4) děsivé (1) děsnou (1) děste (3) děsu (3) neděs (4) neděsí (1) neděsil (2) neděsili (1) neděsím (1) neděste (4) nevyděsí (4) nezděsí (2) úděsní (1) úděsnost (1) vyděs (1) vyděsí (4) vyděsil (1) vyděsila (2) vyděsili (7) vyděsilo (1) vyděsím (2) vyděsit (1) zděsí (3) zděsil (3) zděsila (1) zděsili (1) zděsím (1) zděste (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |