Dělníkům

Hledám varianty 'dělníkům' [ dělníky (10) dělníkům (4) dělníků (4) dělníka (1) dělník (4) dělníci (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Leviticus 19:13...utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána. Nesmíš nadávat...
1. Královská 5:30...300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. Král nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť...
2. Královská 12:15...či stříbrného. Používalo se totiž na platy dělníků, kteří za opravovali Hospodinův chrám. Mistři,...
2. Královská 12:16... Mistři, kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo...
2. Královská 22:5...za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod v Hospodinově chrámu. ...
1. Letopisů 22:15...a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. Máš k ruce dělníky, lamače, kameníky, tesaře a všechny zkušené...
2. Letopisů 2:17...v horách a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův...
2. Letopisů 34:10...za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě a obnově Hospodinova chrámu....
2. Letopisů 34:12...budovy, které judští králové nechali zpustnoutDělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi konali Jachat a...
2. Letopisů 34:13... měli na starosti nosiče a dozírali na veškeré dělníky všech řemesel (další levité byli písaři, další...
2. Letopisů 34:17...v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrůmdělníkům na stavbě." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz...
Izaiáš 58:3...- v postní den si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje,...
Matouš 9:37...Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou...
Matouš 9:38... ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků...
Matouš 10:10...ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůldělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města...
Matouš 20:1...hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za...
Matouš 20:2... aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil sedělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když...
Matouš 20:8...' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních po...
Lukáš 10:2...měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, vypudí dělníky na...
Lukáš 10:7...domě zůstávejte a jezte a pijte, co nabízejídělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do...
1. Timoteus 5:18..."Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu...
2. Timoteus 2:15... aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá...
Jakub 5:4...Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |