Dělají

Hledám varianty 'dělají' [ dělejte (7) dělej (8) děláte (22) dělat (100) děláš (28) děláme (3) dělám (21) dělalo (2) dělali (26) dělala (1) dělal (60) dělají (23) dělá (45) ]. Nalezeno 330 veršù.
Genesis 2:2...sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm...
Genesis 19:9..."Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na...
Genesis 21:22...řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne...
Genesis 31:12...a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a...
Genesis 38:10...na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i...
Genesis 39:11...s , neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma....
Genesis 39:22...vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na...
Genesis 42:28...druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské...
Exodus 4:15...při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on...
Exodus 5:9...Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci...
Exodus 5:16...nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na...
Exodus 5:17...tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se...
Exodus 12:16...mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý...
Exodus 17:4...tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 18:14... Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš...
Exodus 18:17...a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid,...
Exodus 18:20...a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné...
Exodus 19:8... Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu...
Exodus 20:9...den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovatdělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,...
Exodus 20:10... zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok...
Exodus 23:12...nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk...
Exodus 24:3... všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna...
Exodus 24:7...smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy...
Exodus 31:15...svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele...
Exodus 35:2...odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň...
Leviticus 16:29...měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani přistěhovalec, který žije u...
Leviticus 21:5... nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a...
Leviticus 22:24...nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové...
Leviticus 23:7...dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu...
Leviticus 23:8...dne bude další svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:21...slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 23:25...svaté shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti...
Leviticus 23:28...ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete...
Leviticus 23:30...vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete...
Leviticus 23:31...práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 23:35... Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu...
Leviticus 23:36...ohnivé oběti Hospodinu. Je to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti,...
Numeri 15:38..."Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v...
Numeri 16:13...nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a...
Numeri 22:20... ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimiDělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal,...
Numeri 22:29... potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!"...
Numeri 23:11... kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys ...
Deuteronomium 1:18..." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu...
Deuteronomium 5:13...Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovatdělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,...
Deuteronomium 5:14... zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok...
Deuteronomium 12:14... tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso...
Deuteronomium 12:28... když budeš v očích Hospodina, svého Bohadělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před...
Deuteronomium 12:31...i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 15:18...Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu...
Deuteronomium 16:8...pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. napočítáš...
Deuteronomium 22:5...oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš...
Jozue 6:3...a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm...
Jozue 6:14...kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a...
Jozue 23:8...se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné...
Soudců 6:2...Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních a opevňovali se na...
Soudců 7:17...džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte dělejte, co . dojdu k okraji tábora, udělejte přesně...
Soudců 9:4...si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na...
Soudců 9:48...ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy...
Soudců 13:8...jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh Manoacha...
Soudců 14:11...viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson....
Soudců 17:5...a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal,...
Soudců 17:6...kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita,...
Soudců 17:10..." on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně a k...
Soudců 17:12...jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka...
Soudců 18:3...a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka...
Soudců 18:4... jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět....
Soudců 18:14..."Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského...
Soudců 18:18...a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a...
Soudců 18:19...řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího kněze pro...
Soudců 18:30... syn Geršoma, syna Mojžíšova, jim se svými syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu...
Soudců 21:25... Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal...
Růt 3:4...po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút...
1. Samuel 1:23...ho před Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než...
1. Samuel 5:8... shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji...
1. Samuel 6:2... Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak...
1. Samuel 8:11...král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem....
1. Samuel 10:7...v jiného člověka. se ti vyplní tato znamenídělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi...
1. Samuel 10:8...dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh...
1. Samuel 13:19...si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k...
1. Samuel 16:3...' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy...
1. Samuel 27:11...si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve...
1. Samuel 28:15... Proto jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od...
2. Samuel 3:25... jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za...
2. Samuel 3:36...jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že...
2. Samuel 12:21...se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil,...
2. Samuel 13:5..." prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžkodělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe...
2. Samuel 13:6...díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehldělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král,...
2. Samuel 14:2...odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se...
2. Samuel 16:10...‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům...
2. Samuel 16:20...se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého...
2. Samuel 19:23...Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak...
2. Samuel 24:3...zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani...
1. Královská 3:14...cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se...
1. Královská 11:6...a za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele...
1. Královská 11:33...bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na ustanovení...
1. Královská 11:38...vše, co ti přikážu, chodit po mých cestáchdělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ...
1. Královská 15:5...něm jeho syna a upevnil Jeruzalém. David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj...
1. Královská 15:11...se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělal, co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho...
1. Královská 16:19...za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovydělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další...
1. Královská 16:25...(čili Samaří) podle pána hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší...
1. Královská 18:18... " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy...
1. Královská 20:22..."Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře...
1. Královská 21:26... Následoval hnusné modly přesně tak, jako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.)...
1. Královská 22:43...Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní...
2. Královská 8:18...se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou....
2. Královská 12:3... Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojadadělal, co je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny...
2. Královská 14:3...matka se jmenovala Joadan a byla z JeruzalémaDělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako...
2. Královská 15:3...matka se jmenovala Jecholia a byla z JeruzalémaDělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako...
2. Královská 15:34... Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera SádokovaDělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako...
2. Královská 16:15...lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A kněz...
2. Královská 17:11... Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli...
2. Královská 18:3...matka se jmenovala Abija, dcera ZachariášovaDělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako...
2. Královská 20:3...tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a...
2. Královská 21:3...oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským...
2. Královská 22:2...se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z BoskatuDělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se...
2. Královská 23:32... co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v Rible v...
2. Královská 23:37...očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král...
2. Královská 24:19... co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak...
1. Letopisů 23:4...mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných a 4 000...
2. Letopisů 13:9...Copak jste si sami nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a...
2. Letopisů 14:1... V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina, jeho Boha....
2. Letopisů 20:12...přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s...
2. Letopisů 20:32... Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní...
2. Letopisů 21:6... Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou....
2. Letopisů 21:13...Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu -...
2. Letopisů 24:2...a byla z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správné. Jojada mu...
2. Letopisů 24:11... znovu ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co den a vybrali veliké množství stříbra. Král s...
2. Letopisů 25:2...matka se jmenovala Joadan a byla z JeruzalémaDělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého...
2. Letopisů 26:4...matka se jmenovala Jecholia a byla z JeruzalémaDělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako...
2. Letopisů 27:2... Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera SádokovaDělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako...
2. Letopisů 29:2...matka se jmenovala Abija, dcera ZachariášovaDělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako...
2. Letopisů 32:30...Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili...
2. Letopisů 34:2...letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna letDělal, co je v Hospodinových očích správné. Chodil po...
Nehemiáš 2:16...se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic neprozradil, a to...
Nehemiáš 5:9...prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít...
Nehemiáš 9:37...naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají, co se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém...
Nehemiáš 11:23...výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů Zeracha, syna...
Nehemiáš 13:17... Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť...
Nehemiáš 13:18...se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město...
Job 1:10..., nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale...
Job 10:3...Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď miDělá ti dobře, že sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním...
Job 13:8...falešně? Chcete snad nadržovat jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumá?...
Job 33:29...jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši...
Žalmy 17:4...ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se...
Žalmy 33:15...Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí...
Žalmy 107:8... Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí...
Žalmy 107:15... Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme...
Žalmy 107:21... Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu, o tom, co...
Žalmy 107:31... Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě...
Žalmy 115:8...hrdlem svým! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají! Izraeli, na Hospodina...
Žalmy 135:18...ani vzdech! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají! Rodino Izraelova,...
Přísloví 9:13... jsi-li drzoun, sám na to doplatíš. Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U...
Přísloví 10:1... Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé...
Přísloví 13:7...nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné, chudák...
Přísloví 14:17...zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá hlouposti, lstivý člověk bývá v nenávisti. Omezenci...
Přísloví 14:29...člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapenýdělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě, závist...
Přísloví 14:35...zahrne král přízní, prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale...
Přísloví 15:20... stezka poctivých je ale dlážděná. Moudrý syn dělá otci radost, tupec i vlastní matkou pohrdá....
Přísloví 21:13...darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude...
Kazatel 3:11...dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk...
Kazatel 3:14...se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic...
Kazatel 9:10...ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění! Když jsem se...
Izaiáš 22:18...i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven...
Izaiáš 29:9... jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňteDěláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně...
Izaiáš 38:3...tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a...
Izaiáš 44:15...se, kusem zatopí a chleba upeče, z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se, zhotoví si modlu, před níž...
Izaiáš 44:19...jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď pokleknout?"...
Izaiáš 58:3...nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní den si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte. Vaše...
Jeremiáš 11:18...a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co dělají. Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na...
Jeremiáš 16:6...pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit hlavy. Nikdo neuspořádá...
Jeremiáš 17:24...pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými...
Jeremiáš 18:4...mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovudělal z jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy...
Jeremiáš 22:15...okna, obložím cedrem a natřu červení.' Copak  dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec...
Jeremiáš 29:26...Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi...
Jeremiáš 29:27...Jeremiáše Anatotského, který tam u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz:...
Jeremiáš 32:30... pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno, ...
Jeremiáš 42:3... tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se...
Jeremiáš 44:17...co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit...
Jeremiáš 44:25...zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby,...
Jeremiáš 52:2... co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak...
Ezechiel 4:15...ti místo lidských lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě,...
Ezechiel 12:9...se dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Tento...
Ezechiel 24:19... co mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl...
Ezechiel 24:22...po sobě nechali, padnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj přes obličej, žádný smuteční...
Ezechiel 24:24... Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy. to přijde, poznáte, že ...
Ezechiel 34:10...k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat pastýře, takže se ti pastýři nebudou moci starat...
Daniel 8:4...sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomociDělal si, co chtěl, a stále mohutněl. Zatímco jsem o tom...
Daniel 11:3...král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše...
Daniel 11:16...nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Se svou...
Daniel 11:36... který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade...
Ozeáš 6:4... jenž zemi zavlaží." Co mám s tebou, Efraimedělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní...
Ozeáš 12:13...pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z...
Amos 6:8... Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město...
Abdiáš 1:15...je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako...
Abakuk 2:18...klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořildělá si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká...
Sofoniáš 3:7...o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v den, kdy...
Ageus 2:14... praví Hospodin. Stejné je to se vším, co dělají a co tu obětují - je to nečisté! Všímejte si ale,...
Zachariáš 2:4...mi Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily...
Zachariáš 7:3...v pátém měsíci truchlit a postit se, jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina...
Zachariáš 7:5...sedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak to děláte pro ? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen...
Zachariáš 7:13...volal, neposlouchali; a tak když volali onidělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupů. Rozprášil...
Zachariáš 8:16...Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách...
Matouš 5:47...snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i...
Matouš 6:2...dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli...
Matouš 6:3... když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec...
Matouš 6:28...prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak...
Matouš 12:2...farizeové, řekli mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak...
Matouš 20:15...stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli štědrosti trpíš...
Matouš 21:23...kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také na něco...
Matouš 21:24...mi odpovíte, i vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?"...
Matouš 21:27..." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl...
Matouš 23:5...sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své...
Matouš 24:24...falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo...
Matouš 28:15... abyste neměli potíže." Strážní vzali penízedělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy...
Marek 2:24... Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste...
Marek 3:8...a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto řekl svým...
Marek 6:30...sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami...
Marek 7:13... kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim:...
Marek 11:3...ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle."...
Marek 11:5...je. Někteří z kolemstojících jim řekli: "Co to děláte? Jak to, že odvazujete oslátko?" Když jim ale...
Marek 11:28...a starší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" "Také se vás na něco zeptám...
Marek 11:29...mi a vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi...
Marek 11:33..." "Ani vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět...
Marek 13:22...falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné)...
Lukáš 3:10...ovoce, bude poražen a vhozen do ohně!" "Co máme dělat?" ptaly se ho zástupy. "Kdo dvě košile, se...
Lukáš 3:12...nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme dělat?" "Nevybírejte víc, než máte nařízeno," odpověděl jim...
Lukáš 3:14... než máte nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat my?" ptali se vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani...
Lukáš 6:2... Někteří z farizeů jim ale řekli: "Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak...
Lukáš 6:33...dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že...
Lukáš 9:10...vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s sebou a odešel s nimi do ústraní...
Lukáš 10:25...vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu...
Lukáš 10:28...sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak ospravedlnit,...
Lukáš 12:48...bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně dáno, od toho...
Lukáš 13:17...se radoval ze všech slavných skutků, které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu...
Lukáš 16:3...budeš propuštěn.' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se...
Lukáš 16:9...I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo...
Lukáš 20:2...a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás...
Lukáš 20:8..." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a...
Lukáš 20:13...a vyhnali. Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním...
Lukáš 23:34...tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a...
Jan 2:18...mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a...
Jan 2:23...v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal...
Jan 3:2...přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu...
Jan 4:45...o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil...
Jan 5:18...ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám...
Jan 5:19..."Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on,...
Jan 5:20... Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli....
Jan 5:30...zlo, budou vzkříšeni k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý...
Jan 5:36...Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který...
Jan 6:28...něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš...
Jan 6:30...věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co...
Jan 7:3...do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu...
Jan 7:4...skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!"...
Jan 8:29...se mnou. On nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí...
Jan 8:38...o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je...
Jan 8:39... "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy ale chcete zabít -...
Jan 8:41... kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze...
Jan 8:53...Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála...
Jan 9:4...aby na něm byly zjeveny Boží skutky. musím dělat skutky Toho, který poslal, dokud je den. Přichází...
Jan 9:16... Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se...
Jan 10:25...a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale...
Jan 10:33...za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně...
Jan 10:38...skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste...
Jan 11:47...a farizeové shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho...
Jan 13:7... ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi...
Jan 13:27... A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících...
Jan 14:12... Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám . A bude dělat ještě větší...
Jan 15:14...život za své přátele. Vy jste moji přáteléděláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás nazývat...
Jan 15:15... nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám...
Jan 16:3... si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani . Předpověděl jsem vám...
Jan 19:7...podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal...
Jan 19:12...ho propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, protiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta...
Skutky 1:1...sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze...
Skutky 2:37...se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se...
Skutky 8:6... protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha...
Skutky 9:6... Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu;...
Skutky 9:39...a ukazovaly košile a pláště, které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl...
Skutky 10:39...Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž...
Skutky 14:15...svá roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám...
Skutky 16:30... Pak je vyvedl ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a...
Skutky 19:14...vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch...
Skutky 22:10... ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku; tam se...
Skutky 22:26... odešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co děláš. Ten člověk je římský občan!" Velitel se šel Pavla...
Skutky 26:10...Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých...
Římanům 1:28...dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí nepravostí, podlostí...
Římanům 1:32...smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však...
Římanům 2:1...soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch...
Římanům 2:3...unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství jeho...
Římanům 2:14... Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají...
Římanům 7:15... zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím....
Římanům 7:16...to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý....
Římanům 7:20... které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to , ale hřích, který je...
Římanům 12:8...pečuje, je pilný; kdo pomáhá potřebným, to dělá s radostí. Láska je bez přetvářky. Mějte odpor ke...
1. Korintským 7:38...nevezme, je to v pořádku. Zkrátka, kdo se ženídělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je...
1. Korintským 9:10...přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z úrody. Rozsévali jsme u...
1. Korintským 9:17...a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; však...
1. Korintským 9:23...způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl....
1. Korintským 9:25... Každý závodník přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který...
1. Korintským 10:31...díky?" Nuže - jíte nebo pijete,  děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. Nebuďte...
1. Korintským 11:4...který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavoudělá ostudu Tomu, který je mu hlavou. Stejně tak každá žena...
1. Korintským 11:5...se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavoudělá ostudu tomu, který je hlavou; je to úplně stejné,...
2. Korintským 11:12...Protože vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám, budu pokračovat i nadále, abych vzal vítr z plachet...
2. Korintským 12:11...pro Krista - vždyť síla je v slabostiDělám tu ze sebe blázna, ale vy jste k tomu donutili....
Galatským 5:17...proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod...
Galatským 5:21...Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha...
Galatským 6:1...vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravěDělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor,...
Efeským 4:1...v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy...
Efeským 6:21...mám. Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný...
Filipským 1:27...k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych...
Filipským 2:13...totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, aledělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a...
Filipským 2:14...chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a...
Filipským 4:9...a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou...
Koloským 1:10...poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých...
Koloským 3:17...Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve...
Koloským 3:23... ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte,...
1. Tesalonickým 2:12... povzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království....
1. Tesalonickým 4:1...rostli v tom, co jste od nás přijali a co  děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká...
1. Tesalonickým 5:13...se o vás starají a napomínají vás. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj....
1. Timoteus 1:13...smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou...
Židům 13:17...ti, kdo budou muset složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo...
Jakub 1:25...svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem....
Jakub 2:8..."Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás...
Jakub 2:19...skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se! Kdy ...
2. Petr 1:10...své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup...
2. Petr 1:19...tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách...
1. Jan 1:10...každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešiliděláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu,...
1. Jan 3:22... prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázáníděláme, co se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom...
3. Jan 1:10... nás neuznává. Proto přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho...
Zjevení 13:13...první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravilaDělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí...
Zjevení 19:20...zajata a s ten falešný prorok, který před  dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo...

Slova obsahující dělají: dělají (23) nedělají (3) neudělají (1) udělají (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |