Dělá

Hledám varianty 'dělá' [ dělejte (7) dělej (8) děláte (22) dělat (100) děláš (28) děláme (3) dělám (21) dělalo (2) dělali (26) dělala (1) dělal (60) dělají (23) dělá (45) ]. Nalezeno 330 veršù.
Genesis 2:2...sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm...
Genesis 19:9..."Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na...
Genesis 21:22...řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne...
Genesis 31:12...a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a...
Genesis 38:10...na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i...
Genesis 39:11...s , neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma....
Genesis 39:22...vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na...
Genesis 42:28...druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské...
Exodus 4:15...při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on...
Exodus 5:9...Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci...
Exodus 5:16...nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na...
Exodus 5:17...tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se...
Exodus 12:16...mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý...
Exodus 17:4...tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 18:14... Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš...
Exodus 18:17...a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid,...
Exodus 18:20...a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné...
Exodus 19:8... Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu...
Exodus 20:9...den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovatdělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,...
Exodus 20:10... zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok...
Exodus 23:12...nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk...
Exodus 24:3... všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna...
Exodus 24:7...smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy...
Exodus 31:15...svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele...
Exodus 35:2...odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň...
Leviticus 16:29...měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani přistěhovalec, který žije u...
Leviticus 21:5... nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a...
Leviticus 22:24...nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové...
Leviticus 23:7...dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu...
Leviticus 23:8...dne bude další svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:21...slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 23:25...svaté shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti...
Leviticus 23:28...ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete...
Leviticus 23:30...vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete...
Leviticus 23:31...práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 23:35... Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu...
Leviticus 23:36...ohnivé oběti Hospodinu. Je to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti,...
Numeri 15:38..."Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v...
Numeri 16:13...nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a...
Numeri 22:20... ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimiDělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal,...
Numeri 22:29... potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!"...
Numeri 23:11... kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys ...
Deuteronomium 1:18..." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu...
Deuteronomium 5:13...Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovatdělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,...
Deuteronomium 5:14... zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok...
Deuteronomium 12:14... tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso...
Deuteronomium 12:28... když budeš v očích Hospodina, svého Bohadělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před...
Deuteronomium 12:31...i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 15:18...Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu...
Deuteronomium 16:8...pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. napočítáš...
Deuteronomium 22:5...oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš...
Jozue 6:3...a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm...
Jozue 6:14...kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a...
Jozue 23:8...se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné...
Soudců 6:2...Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních a opevňovali se na...
Soudců 7:17...džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte dělejte, co . dojdu k okraji tábora, udělejte přesně...
Soudců 9:4...si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na...
Soudců 9:48...ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy...
Soudců 13:8...jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh Manoacha...
Soudců 14:11...viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson....
Soudců 17:5...a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal,...
Soudců 17:6...kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita,...
Soudců 17:10..." on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně a k...
Soudců 17:12...jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka...
Soudců 18:3...a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka...
Soudců 18:4... jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět....
Soudců 18:14..."Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského...
Soudců 18:18...a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a...
Soudců 18:19...řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího kněze pro...
Soudců 18:30... syn Geršoma, syna Mojžíšova, jim se svými syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu...
Soudců 21:25... Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal...
Růt 3:4...po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút...
1. Samuel 1:23...ho před Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než...
1. Samuel 5:8... shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji...
1. Samuel 6:2... Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak...
1. Samuel 8:11...král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem....
1. Samuel 10:7...v jiného člověka. se ti vyplní tato znamenídělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi...
1. Samuel 10:8...dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh...
1. Samuel 13:19...si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k...
1. Samuel 16:3...' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy...
1. Samuel 27:11...si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve...
1. Samuel 28:15... Proto jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od...
2. Samuel 3:25... jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za...
2. Samuel 3:36...jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že...
2. Samuel 12:21...se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil,...
2. Samuel 13:5..." prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžkodělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe...
2. Samuel 13:6...díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehldělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král,...
2. Samuel 14:2...odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se...
2. Samuel 16:10...‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům...
2. Samuel 16:20...se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého...
2. Samuel 19:23...Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak...
2. Samuel 24:3...zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani...
1. Královská 3:14...cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se...
1. Královská 11:6...a za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele...
1. Královská 11:33...bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na ustanovení...
1. Královská 11:38...vše, co ti přikážu, chodit po mých cestáchdělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ...
1. Královská 15:5...něm jeho syna a upevnil Jeruzalém. David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj...
1. Královská 15:11...se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělal, co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho...
1. Královská 16:19...za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovydělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další...
1. Královská 16:25...(čili Samaří) podle pána hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší...
1. Královská 18:18... " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy...
1. Královská 20:22..."Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře...
1. Královská 21:26... Následoval hnusné modly přesně tak, jako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.)...
1. Královská 22:43...Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní...
2. Královská 8:18...se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou....
2. Královská 12:3... Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojadadělal, co je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny...
2. Královská 14:3...matka se jmenovala Joadan a byla z JeruzalémaDělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako...
2. Královská 15:3...matka se jmenovala Jecholia a byla z JeruzalémaDělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako...
2. Královská 15:34... Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera SádokovaDělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako...
2. Královská 16:15...lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A kněz...
2. Královská 17:11... Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli...
2. Královská 18:3...matka se jmenovala Abija, dcera ZachariášovaDělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako...
2. Královská 20:3...tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a...
2. Královská 21:3...oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským...
2. Královská 22:2...se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z BoskatuDělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se...
2. Královská 23:32... co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v Rible v...
2. Královská 23:37...očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král...
2. Královská 24:19... co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak...
1. Letopisů 23:4...mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných a 4 000...
2. Letopisů 13:9...Copak jste si sami nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a...
2. Letopisů 14:1... V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina, jeho Boha....
2. Letopisů 20:12...přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s...
2. Letopisů 20:32... Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní...
2. Letopisů 21:6... Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou....
2. Letopisů 21:13...Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu -...
2. Letopisů 24:2...a byla z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích správné. Jojada mu...
2. Letopisů 24:11... znovu ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co den a vybrali veliké množství stříbra. Král s...
2. Letopisů 25:2...matka se jmenovala Joadan a byla z JeruzalémaDělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého...
2. Letopisů 26:4...matka se jmenovala Jecholia a byla z JeruzalémaDělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako...
2. Letopisů 27:2... Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera SádokovaDělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako...
2. Letopisů 29:2...matka se jmenovala Abija, dcera ZachariášovaDělal, co je v Hospodinových očích správné, přesně jako...
2. Letopisů 32:30...Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili...
2. Letopisů 34:2...letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna letDělal, co je v Hospodinových očích správné. Chodil po...
Nehemiáš 2:16...se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic neprozradil, a to...
Nehemiáš 5:9...prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít...
Nehemiáš 9:37...naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají, co se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém...
Nehemiáš 11:23...výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů Zeracha, syna...
Nehemiáš 13:17... Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť...
Nehemiáš 13:18...se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město...
Job 1:10..., nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale...
Job 10:3...Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď miDělá ti dobře, že sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním...
Job 13:8...falešně? Chcete snad nadržovat jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumá?...
Job 33:29...jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši...
Žalmy 17:4...ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se...
Žalmy 33:15...Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí...
Žalmy 107:8... Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí...
Žalmy 107:15... Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme...
Žalmy 107:21... Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu, o tom, co...
Žalmy 107:31... Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě...
Žalmy 115:8...hrdlem svým! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají! Izraeli, na Hospodina...
Žalmy 135:18...ani vzdech! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufají! Rodino Izraelova,...
Přísloví 9:13... jsi-li drzoun, sám na to doplatíš. Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U...
Přísloví 10:1... Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé...
Přísloví 13:7...nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné, chudák...
Přísloví 14:17...zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá hlouposti, lstivý člověk bývá v nenávisti. Omezenci...
Přísloví 14:29...člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapenýdělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě, závist...
Přísloví 14:35...zahrne král přízní, prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale...
Přísloví 15:20... stezka poctivých je ale dlážděná. Moudrý syn dělá otci radost, tupec i vlastní matkou pohrdá....
Přísloví 21:13...darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude...
Kazatel 3:11...dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk...
Kazatel 3:14...se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic...
Kazatel 9:10...ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění! Když jsem se...
Izaiáš 22:18...i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven...
Izaiáš 29:9... jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňteDěláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně...
Izaiáš 38:3...tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a...
Izaiáš 44:15...se, kusem zatopí a chleba upeče, z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se, zhotoví si modlu, před níž...
Izaiáš 44:19...jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď pokleknout?"...
Izaiáš 58:3...nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní den si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte. Vaše...
Jeremiáš 11:18...a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co dělají. Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na...
Jeremiáš 16:6...pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit hlavy. Nikdo neuspořádá...
Jeremiáš 17:24...pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými...
Jeremiáš 18:4...mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovudělal z jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy...
Jeremiáš 22:15...okna, obložím cedrem a natřu červení.' Copak  dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec...
Jeremiáš 29:26...Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi...
Jeremiáš 29:27...Jeremiáše Anatotského, který tam u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz:...
Jeremiáš 32:30... pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno, ...
Jeremiáš 42:3... tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se...
Jeremiáš 44:17...co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit...
Jeremiáš 44:25...zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby,...
Jeremiáš 52:2... co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak...
Ezechiel 4:15...ti místo lidských lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě,...
Ezechiel 12:9...se dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Tento...
Ezechiel 24:19... co mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl...
Ezechiel 24:22...po sobě nechali, padnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj přes obličej, žádný smuteční...
Ezechiel 24:24... Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy. to přijde, poznáte, že ...
Ezechiel 34:10...k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat pastýře, takže se ti pastýři nebudou moci starat...
Daniel 8:4...sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomociDělal si, co chtěl, a stále mohutněl. Zatímco jsem o tom...
Daniel 11:3...král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše...
Daniel 11:16...nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Se svou...
Daniel 11:36... který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade...
Ozeáš 6:4... jenž zemi zavlaží." Co mám s tebou, Efraimedělat? Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní...
Ozeáš 12:13...pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z...
Amos 6:8... Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město...
Abdiáš 1:15...je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako...
Abakuk 2:18...klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořildělá si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká...
Sofoniáš 3:7...o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v den, kdy...
Ageus 2:14... praví Hospodin. Stejné je to se vším, co dělají a co tu obětují - je to nečisté! Všímejte si ale,...
Zachariáš 2:4...mi Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily...
Zachariáš 7:3...v pátém měsíci truchlit a postit se, jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina...
Zachariáš 7:5...sedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak to děláte pro ? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen...
Zachariáš 7:13...volal, neposlouchali; a tak když volali onidělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupů. Rozprášil...
Zachariáš 8:16...Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách...
Matouš 5:47...snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i...
Matouš 6:2...dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli...
Matouš 6:3... když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec...
Matouš 6:28...prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak...
Matouš 12:2...farizeové, řekli mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak...
Matouš 20:15...stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli štědrosti trpíš...
Matouš 21:23...kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také na něco...
Matouš 21:24...mi odpovíte, i vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?"...
Matouš 21:27..." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl...
Matouš 23:5...sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své...
Matouš 24:24...falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo...
Matouš 28:15... abyste neměli potíže." Strážní vzali penízedělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy...
Marek 2:24... Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste...
Marek 3:8...a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto řekl svým...
Marek 6:30...sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami...
Marek 7:13... kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim:...
Marek 11:3...ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle."...
Marek 11:5...je. Někteří z kolemstojících jim řekli: "Co to děláte? Jak to, že odvazujete oslátko?" Když jim ale...
Marek 11:28...a starší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" "Také se vás na něco zeptám...
Marek 11:29...mi a vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi...
Marek 11:33..." "Ani vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět...
Marek 13:22...falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné)...
Lukáš 3:10...ovoce, bude poražen a vhozen do ohně!" "Co máme dělat?" ptaly se ho zástupy. "Kdo dvě košile, se...
Lukáš 3:12...nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme dělat?" "Nevybírejte víc, než máte nařízeno," odpověděl jim...
Lukáš 3:14... než máte nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat my?" ptali se vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani...
Lukáš 6:2... Někteří z farizeů jim ale řekli: "Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak...
Lukáš 6:33...dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že...
Lukáš 9:10...vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s sebou a odešel s nimi do ústraní...
Lukáš 10:25...vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu...
Lukáš 10:28...sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak ospravedlnit,...
Lukáš 12:48...bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně dáno, od toho...
Lukáš 13:17...se radoval ze všech slavných skutků, které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu...
Lukáš 16:3...budeš propuštěn.' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se...
Lukáš 16:9...I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo...
Lukáš 20:2...a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás...
Lukáš 20:8..." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a...
Lukáš 20:13...a vyhnali. Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním...
Lukáš 23:34...tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a...
Jan 2:18...mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a...
Jan 2:23...v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal...
Jan 3:2...přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu...
Jan 4:45...o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil...
Jan 5:18...ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám...
Jan 5:19..."Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on,...
Jan 5:20... Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli....
Jan 5:30...zlo, budou vzkříšeni k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý...
Jan 5:36...Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který...
Jan 6:28...něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš...
Jan 6:30...věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co...
Jan 7:3...do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu...
Jan 7:4...skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!"...
Jan 8:29...se mnou. On nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí...
Jan 8:38...o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je...
Jan 8:39... "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy ale chcete zabít -...
Jan 8:41... kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze...
Jan 8:53...Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála...
Jan 9:4...aby na něm byly zjeveny Boží skutky. musím dělat skutky Toho, který poslal, dokud je den. Přichází...
Jan 9:16... Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se...
Jan 10:25...a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale...
Jan 10:33...za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně...
Jan 10:38...skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste...
Jan 11:47...a farizeové shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho...
Jan 13:7... ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi...
Jan 13:27... A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících...
Jan 14:12... Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám . A bude dělat ještě větší...
Jan 15:14...život za své přátele. Vy jste moji přáteléděláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás nazývat...
Jan 15:15... nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám...
Jan 16:3... si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani . Předpověděl jsem vám...
Jan 19:7...podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal...
Jan 19:12...ho propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, protiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta...
Skutky 1:1...sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze...
Skutky 2:37...se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se...
Skutky 8:6... protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha...
Skutky 9:6... Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu;...
Skutky 9:39...a ukazovaly košile a pláště, které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl...
Skutky 10:39...Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž...
Skutky 14:15...svá roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám...
Skutky 16:30... Pak je vyvedl ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a...
Skutky 19:14...vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch...
Skutky 22:10... ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku; tam se...
Skutky 22:26... odešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co děláš. Ten člověk je římský občan!" Velitel se šel Pavla...
Skutky 26:10...Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých...
Římanům 1:28...dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí nepravostí, podlostí...
Římanům 1:32...smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však...
Římanům 2:1...soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch...
Římanům 2:3...unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? Anebo snad podceňuješ bohatství jeho...
Římanům 2:14... Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají...
Římanům 7:15... zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím....
Římanům 7:16...to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý....
Římanům 7:20... které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to , ale hřích, který je...
Římanům 12:8...pečuje, je pilný; kdo pomáhá potřebným, to dělá s radostí. Láska je bez přetvářky. Mějte odpor ke...
1. Korintským 7:38...nevezme, je to v pořádku. Zkrátka, kdo se ženídělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je...
1. Korintským 9:10...přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z úrody. Rozsévali jsme u...
1. Korintským 9:17...a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; však...
1. Korintským 9:23...způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl....
1. Korintským 9:25... Každý závodník přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který...
1. Korintským 10:31...díky?" Nuže - jíte nebo pijete,  děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. Nebuďte...
1. Korintským 11:4...který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavoudělá ostudu Tomu, který je mu hlavou. Stejně tak každá žena...
1. Korintským 11:5...se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavoudělá ostudu tomu, který je hlavou; je to úplně stejné,...
2. Korintským 11:12...Protože vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělám, budu pokračovat i nadále, abych vzal vítr z plachet...
2. Korintským 12:11...pro Krista - vždyť síla je v slabostiDělám tu ze sebe blázna, ale vy jste k tomu donutili....
Galatským 5:17...proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod...
Galatským 5:21...Varuji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha...
Galatským 6:1...vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravěDělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor,...
Efeským 4:1...v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy...
Efeským 6:21...mám. Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný...
Filipským 1:27...k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych...
Filipským 2:13...totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, aledělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a...
Filipským 2:14...chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a...
Filipským 4:9...a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou...
Koloským 1:10...poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých...
Koloským 3:17...Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve...
Koloským 3:23... ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte,...
1. Tesalonickým 2:12... povzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království....
1. Tesalonickým 4:1...rostli v tom, co jste od nás přijali a co  děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká...
1. Tesalonickým 5:13...se o vás starají a napomínají vás. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj....
1. Timoteus 1:13...smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou...
Židům 13:17...ti, kdo budou muset složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo...
Jakub 1:25...svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem....
Jakub 2:8..."Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás...
Jakub 2:19...skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se! Kdy ...
2. Petr 1:10...své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup...
2. Petr 1:19...tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách...
1. Jan 1:10...každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešiliděláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu,...
1. Jan 3:22... prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázáníděláme, co se mu líbí. A to je to jeho přikázání: abychom...
3. Jan 1:10... nás neuznává. Proto přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho...
Zjevení 13:13...první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravilaDělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí...
Zjevení 19:20...zajata a s ten falešný prorok, který před  dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo...

Slova obsahující dělá: dělá (45) dělám (21) děláme (3) děláš (28) děláte (22) dělával (1) dělávala (1) dělávali (1) nadělám (1) nedělá (8) nedělám (8) neděláme (2) neděláte (3) neobdělával (1) neobdělávali (1) nerozděláte (1) neudělám (3) neuděláš (1) neuděláte (3) obdělána (1) obdělává (2) obdělávají (1) obdělával (5) obdělávali (1) obdělávám (1) obdělávaných (1) obdělávat (4) obdělávej (1) rozděláváte (1) udělá (28) udělám (30) uděláme (19) udělán (1) uděláš (29) uděláte (7) vydělá (2) vydělám (1) vyděláme (1) vyděláno (1) vydělával (1) vydělávali (1) vydělávat (1) vydělávej (1) vzdělání (1) vzdělávají (1) zadělávají (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |