Děl

Hledám varianty 'děl' [ dít (14) díly (18) dílům (5) dílu (18) dílo (88) dílem (14) díla (20) dělte (1) dělo (10) dělit (3) dělili (1) dělil (1) dělí (13) děl (1) dějí (11) děje (42) děj (1) ]. Nalezen 251 verš.
Genesis 2:2...jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré...
Genesis 2:3...posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o...
Genesis 11:6...mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali....
Genesis 15:17...nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin...
Genesis 25:22...v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve...
Genesis 47:24... bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své...
Exodus 2:4...stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její...
Exodus 3:16...Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského...
Exodus 28:7...kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající...
Exodus 28:12...obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron...
Exodus 28:25...dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které...
Exodus 29:17...oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům...
Exodus 30:34...a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho...
Exodus 32:16... popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách. Když...
Exodus 34:10...a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem...
Exodus 35:24... kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co...
Exodus 35:29... přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš...
Exodus 36:4...svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je...
Exodus 36:5..."Lid přináší mnohem více, než je potřebadílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy...
Exodus 36:7...přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanější z...
Exodus 38:24...látce i kmentu. Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem...
Exodus 39:4...kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl...
Exodus 39:7...synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin...
Exodus 39:18...dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které...
Exodus 39:32...přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele...
Exodus 39:43...tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak...
Exodus 40:33...a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a...
Leviticus 1:6... zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a...
Leviticus 1:8...a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 1:12...oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je...
Leviticus 7:10...knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům...
Leviticus 8:20...oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři....
Leviticus 9:13...stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl...
Numeri 4:27...uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna...
Numeri 4:47...byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen....
Numeri 18:27...bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte...
Numeri 31:27...zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy,...
Deuteronomium 4:38...a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin...
Deuteronomium 9:21...se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni, roztloukl a...
Deuteronomium 11:7... co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. Proto...
Deuteronomium 12:7...Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal....
Deuteronomium 12:18... svým Bohem, se budeš radovat z veškerého díla svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny,...
Deuteronomium 15:2...budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu...
Deuteronomium 19:3...Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil,...
Deuteronomium 32:4...chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je...
Jozue 24:32...přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů...
Soudců 5:30...opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky -...
1. Samuel 5:7...s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás...
1. Samuel 20:3...určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je...
2. Samuel 14:20...všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako...
2. Samuel 23:11...Hararského. Filištíni se jednou shromáždilidílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk....
1. Královská 7:14...ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil...
1. Královská 7:40... lopatky a mísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově...
1. Královská 7:51...do chrámové lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu....
1. Královská 11:28...mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova....
2. Královská 2:9... Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva...
2. Královská 6:10...varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k...
2. Královská 9:27...řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale...
2. Královská 19:18...do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili....
2. Královská 22:17...kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj...
1. Letopisů 11:13... kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před...
1. Letopisů 23:4...38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4...
1. Letopisů 23:24... jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David...
1. Letopisů 28:7...plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním...
1. Letopisů 28:20...Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh,...
1. Letopisů 29:1...vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha....
1. Letopisů 29:6...tisíců a stovek jakož i vůdcové královského díla a věnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata,...
2. Letopisů 4:11...vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva...
2. Letopisů 5:1...to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu....
2. Letopisů 8:16... ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova...
2. Letopisů 20:37..."Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří...
2. Letopisů 24:13...Hospodinův chrám. Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního...
2. Letopisů 29:34...jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud se nezasvětili další kněží...
2. Letopisů 34:25...kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj...
Ezdráš 2:69...na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000...
Ezdráš 5:8...a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilnědílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů:...
Ezdráš 6:14...krále Dareia. Židovští stařešinové stavělidílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn...
Nehemiáš 2:18...řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se to doslechli Sanbalat Choronský, úředník...
Nehemiáš 4:5...se rozhlédnou, vpadneme mezi . Pobijeme jedílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich...
Nehemiáš 4:9...ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli...
Nehemiáš 4:13...totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od sebe...
Nehemiáš 5:16...pozemky, naopak, všichni muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k...
Nehemiáš 6:3...díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel k vám?" Podobné...
Nehemiáš 6:9...zastrašit. Mysleli si, že ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!"...
Nehemiáš 6:16...národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Mezi judskou šlechtou a...
Nehemiáš 7:70... Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata,...
Nehemiáš 7:71...vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek...
Nehemiáš 8:10...Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věcidělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek...
Nehemiáš 8:12... netrapte se." A tak šli všichni jíst a pítdělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože...
Nehemiáš 10:33...Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti...
Nehemiáš 10:34... na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho...
Ester 2:11... aby zjistil, jak se Ester daří a co se s  děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po...
Ester 4:5...eunucha Hatacha, který byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistí, co se děje a...
Ester 6:9...po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'" "Rychle vezmi to...
Ester 6:11...ho po náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak...
Job 34:19...knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzákydílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle...
Job 36:24...mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi. Všichni...
Job 36:25...je oslavují svými písněmi. Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je...
Job 40:19...jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu...
Žalmy 8:4...protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesadílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co...
Žalmy 8:7...jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi...
Žalmy 9:17...zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do...
Žalmy 22:19...spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine,...
Žalmy 28:4...skutky, za podlost jejich počinů, odměň je za dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatu! Protože...
Žalmy 33:4...Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky...
Žalmy 44:18...se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvou...
Žalmy 64:10...lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že...
Žalmy 90:16...žili v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost...
Žalmy 90:17...Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstávádílo našich rukou mezi námi rozkvétá, dílo našich rukou...
Žalmy 102:26...trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založildílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
Žalmy 104:31...Hospodinova sláva trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho pohledem země třese se...
Žalmy 111:3...- všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy...
Žalmy 138:8... Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty...
Žalmy 139:14... v lůně matky jsi tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou...
Přísloví 16:19...je sdílet porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo...
Přísloví 21:3...za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to raději než oběti....
Přísloví 22:9... Požehaný je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec...
Přísloví 22:29...tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem...
Přísloví 31:17...výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle...
Kazatel 1:9...slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je...
Kazatel 1:13...moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby...
Kazatel 1:14...úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je...
Kazatel 3:11...dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk...
Kazatel 3:22... že člověk nemá jiné štěstí než radovat sedíla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu nahlédnout, co...
Kazatel 4:3... Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že...
Kazatel 5:8...vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje...
Kazatel 6:10...to je však marnost a honba za větrem. Vše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom...
Kazatel 6:12...pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než...
Kazatel 7:13...ty, kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den...
Kazatel 8:7...ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo...
Kazatel 8:14...jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali...
Kazatel 8:17... dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod...
Kazatel 9:3...kdo se bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce...
Kazatel 10:14...povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků...
Kazatel 11:5...zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno...
Kazatel 12:14...je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé. ...
Izaiáš 2:8...bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen,...
Izaiáš 3:11... Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním...
Izaiáš 5:12...nechybí. Hospodinovy skutky je ale nezajímajídílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do...
Izaiáš 5:19...kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálídílem svým, abychom si je prohlédli! Jen přijde s tím...
Izaiáš 9:2...při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající...
Izaiáš 17:8... Nebude vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu, přestane obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříky...
Izaiáš 19:25...požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýriedílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy...
Izaiáš 26:9... můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se...
Izaiáš 28:21...jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol - svůj...
Izaiáš 29:15...před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás...
Izaiáš 29:16... se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci: "On netvořil"? Říká snad hrnec o hrnčíři:...
Izaiáš 29:23...více nebude. ve svém středu uvidí své dětidílo rukou mých, tehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu...
Izaiáš 32:17...bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mírdílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V...
Izaiáš 37:19...do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili....
Izaiáš 45:9...snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo: "On je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to...
Izaiáš 48:16...nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam jsem. Teď posílá Panovník Hospodin spolu s...
Izaiáš 53:12...mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se...
Izaiáš 60:21...navěky. Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadildílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude...
Izaiáš 65:22...zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromydílo svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně...
Jeremiáš 1:16...opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlodílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň...
Jeremiáš 5:30... když je ten národ takový? Co se to v téhle zemi děje? Hrůza! Děs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na...
Jeremiáš 10:9...pak oblékají purpurem a šarlatem - všechno je to dílo zručného umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý...
Jeremiáš 34:19... kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch,...
Jeremiáš 44:9...zločiny a zločiny svých žen - na to, co se dělo v judské zemi a v jeruzalémských ulicích? dodnes se...
Jeremiáš 48:10...nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb...
Jeremiáš 48:19...se uprchlíků, uprchlic ptej se, říkej: ‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcen. Naříkejte a...
Ezechiel 5:1...jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich...
Ezechiel 18:7... co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatřídělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje...
Ezechiel 18:16...do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatřídělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, vyhýbá se...
Ezechiel 21:12...bude zmáčené. Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:7...v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš...
Ezechiel 28:13...- to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi...
Ezechiel 37:22...král. to nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými...
Ezechiel 39:8...Svatý v Izraeli. Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem...
Ezechiel 47:13...Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef...
Ezechiel 47:14...kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal...
Daniel 2:29... ležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít v budoucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal,...
Daniel 2:45...i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý."...
Daniel 4:12... Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustí a dostane rozum...
Daniel 4:20...k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká:...
Micheáš 2:4...majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám nikdo nevyměří podíl v...
Micheáš 2:7...Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad slova užitek těm, kteří žijí...
Micheáš 5:12...mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a...
Abakuk 1:5...po národech, užasněte a divte se! konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to...
Abakuk 2:18... odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit...
Abakuk 3:2... Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech,...
Malachiáš 2:11...Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin...
Matouš 11:21... běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v...
Matouš 11:23...se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát dodnes....
Matouš 13:49...to, co je špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od...
Matouš 14:2... "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil...
Matouš 23:32...syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli...
Matouš 26:56...a učil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni...
Matouš 27:54... Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se...
Marek 4:11...je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v...
Marek 6:2...dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a...
Marek 6:14...Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to...
Marek 9:21... Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do...
Marek 11:23...' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte,...
Marek 13:7...o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu...
Marek 13:29... víte, že léto je blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že je...
Lukáš 9:7...a všude uzdravovali. Když se o všem, co se dělo, doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si ...
Lukáš 10:13... běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v...
Lukáš 18:36... Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský...
Lukáš 21:9...o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ...
Lukáš 21:28...s mocí a velikou slávou. se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše...
Lukáš 21:31... sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží...
Lukáš 23:31...na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě...
Jan 4:34...vůli Toho, který poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři...
Jan 15:25...- jak , tak mého Otce. Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně:...
Jan 17:4... Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemidílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otče, uveď...
Jan 19:23... vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když...
Skutky 2:16... jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodinDěje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V...
Skutky 2:43...naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu...
Skutky 2:46...svorně v chrámu a ve svých domech lámali chlébdělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili...
Skutky 4:30... se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se...
Skutky 5:12...veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili...
Skutky 5:38...být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic...
Skutky 8:13...a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen....
Skutky 10:37...Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který...
Skutky 13:2...uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je...
Skutky 13:41... pohrdavci, podivte se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm...
Skutky 14:26... odkud byli předtím svěřeni Boží milostidílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili...
Skutky 15:38... protože je v Pamfylii opustil a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli....
Skutky 19:10...promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé,...
Skutky 21:14...nedal přesvědčit, nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni,...
Římanům 14:20...vede k pokoji a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné...
1. Korintským 3:13... drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámydílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to...
1. Korintským 3:14...vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo,...
1. Korintským 3:15... které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako...
1. Korintským 9:1...snad i svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v...
1. Korintským 14:26... někdo jazyk a někdo výklad. se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích...
1. Korintským 16:10... se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v...
1. Korintským 16:14...stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi děje v lásce. Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním...
2. Korintským 4:15...s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a...
2. Korintským 8:6...vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také...
2. Korintským 8:11... ale hlavně jste to chtěli. Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak...
2. Korintským 9:8...a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho...
Galatským 6:6...vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo...
Efeským 2:10...skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům,...
Efeským 4:12... pastýře a učitele - pro přípravu svatýchdílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec...
Filipským 1:6... Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem...
Filipským 2:30...je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za...
Koloským 4:9... vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův...
1. Tesalonickým 2:13...skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad...
1. Timoteus 5:10... pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost...
1. Timoteus 6:18... bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědřídělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro...
2. Timoteus 2:21...užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj...
2. Timoteus 3:17...dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem,...
2. Timoteus 4:5...však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. totiž...
Židům 1:10..." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založildílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
Židům 4:3...Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světa. Písmo přece na...
1. Petr 4:17...a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají...
Zjevení 1:19...mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství...
Zjevení 16:19...zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut...

Slova obsahující děl: anděl (123) anděla (52) andělé (35) andělech (1) andělem (6) andělích (1) andělovi (2) andělovy (1) andělském (1) andělský (1) andělu (14) andělů (20) andělům (8) anděly (26) archanděl (1) archanděla (1) bděl (4) bdělí (1) bdělo (1) děl (1) dělá (45) dělají (23) dělal (60) dělala (1) dělali (26) dělalo (2) dělám (21) děláme (3) děláš (28) dělat (100) děláte (22) dělával (1) dělávala (1) dělávali (1) dělej (8) dělejte (7) dělí (13) dělil (1) dělili (1) dělit (3) dělníci (1) dělník (4) dělníka (1) dělníků (4) dělníkům (4) dělníky (10) dělo (10) dělte (1) dodělat (1) dopověděl (1) dováděly (2) dověděl (2) dozvěděl (43) dozvěděla (3) dozvěděli (14) dozvědělo (1) dozvěděly (1) hleděl (2) hleděli (5) nadělal (5) nadělala (1) nadělali (3) nadělám (1) naděluje (1) naváděla (1) nedělá (8) nedělají (3) nedělal (8) nedělali (2) nedělám (8) neděláme (2) neděláte (3) nedělej (8) nedělejte (19) neděli (1) nedělí (1) nedělím (2) nedělo (2) neděly (1) nenáviděl (7) nenáviděla (1) nenáviděli (7) neobdělával (1) neobdělávali (1) neoddělují (1) neodpověděl (7) neodpověděli (2) neodváděly (1) nepředváděli (1) nepřidělil (1) nerozděláte (1) nerozdělí (1) nerozděluj (1) nerozděluje (1) nesdělil (1) nesdělíte (1) neseděl (2) nestyděl (1) nestyděli (1) nesváděl (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |