Děkuji

Hledám varianty 'děkuji' [ děkujte (2) děkuji (9) děkuješ (1) děkujeme (5) děkuje (3) děkovat (9) děkovali (2) děkoval (2) ]. Nalezeny 32 verše.
2. Samuel 14:22...zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl seděkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe...
2. Letopisů 30:22...své určené podíly, přinášeli pokojné obětiděkovali Hospodinu, Bohu svých otců. Celé shromáždění se...
Žalmy 28:7...jsem dostal, srdce jásá, svou písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je...
Žalmy 42:6...tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, záchrana! Duše je ve mně...
Žalmy 42:12...tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právo,...
Žalmy 43:5...tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Pro předního zpěváka....
Žalmy 118:21...spravedliví projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys zachránil! Kámen staviteli zavržený...
Žalmy 138:2...Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst...
Lukáš 17:9... se najím a napiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku, že udělal, co mu bylo...
Lukáš 17:16...chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohámděkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo...
Lukáš 18:11...postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Božeděkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové,...
Jan 11:41...kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otčeděkuji ti, že jsi vyslyšel. vím, že vždycky slyšíš...
Římanům 1:8...od Pána Ježíše Krista. Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře...
Římanům 14:6...svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z...
1. Korintským 1:4...Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám...
1. Korintským 10:16...posuďte, co říkám. Kalich požehnání, za který děkujeme - není to snad společenství Kristovy krve? Chléb,...
1. Korintským 14:17..."Amen" ke tvému díkůčinění, když neví, co říkášDěkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu,...
1. Korintským 14:18...sice krásně, ale druhým to nepomáháDěkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni; v...
2. Korintským 1:11...pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky...
Efeským 1:16...o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž...
Efeským 5:20...zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z...
Filipským 1:3...Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při...
Koloským 1:3...od Boha, našeho Otce. Kdykoli se za vás modlímeděkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme...
Koloským 1:12...všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých...
Koloským 3:17... všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíšeděkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte se svým mužům...
1. Tesalonickým 1:2...Milost a pokoj vám. Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách....
1. Tesalonickým 2:13...vás volá do slávy svého království. Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které...
2. Tesalonickým 1:3...Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně...
2. Tesalonickým 2:13...Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze...
2. Timoteus 1:3...a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši...
Filemon 1:4...Krista. Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbáchděkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána...
Zjevení 11:17... padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |