Dějí

Hledám varianty 'dějí' [ dít (14) dělo (10) děl (1) dějí (11) děje (42) děj (1) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 25:22...v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve...
Exodus 2:4...stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její...
Exodus 3:16...Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského...
Numeri 4:27...uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna...
Numeri 18:27...bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte...
Deuteronomium 4:38...a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin...
Deuteronomium 15:2...budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu...
1. Samuel 5:7...s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás...
2. Samuel 14:20...všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako...
2. Královská 6:10...varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k...
2. Královská 9:27...řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale...
1. Letopisů 28:7...plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním...
Ester 2:11... aby zjistil, jak se Ester daří a co se s  děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po...
Ester 4:5...eunucha Hatacha, který byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistí, co se děje a...
Ester 6:9...po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'" "Rychle vezmi to...
Ester 6:11...ho po náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak...
Job 40:19...jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu...
Žalmy 44:18...se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvou...
Přísloví 21:3...za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to raději než oběti....
Kazatel 1:9...slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je...
Kazatel 1:13...moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby...
Kazatel 1:14...úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je...
Kazatel 4:3... Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že...
Kazatel 6:10...to je však marnost a honba za větrem. Vše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom...
Kazatel 6:12...pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než...
Kazatel 8:7...ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo...
Kazatel 8:14...jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali...
Kazatel 8:17... dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod...
Kazatel 9:3...kdo se bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce...
Kazatel 10:14...povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků...
Kazatel 12:14...je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé. ...
Izaiáš 26:9... můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se...
Izaiáš 48:16...nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam jsem. Teď posílá Panovník Hospodin spolu s...
Jeremiáš 5:30... když je ten národ takový? Co se to v téhle zemi děje? Hrůza! Děs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na...
Jeremiáš 44:9...zločiny a zločiny svých žen - na to, co se dělo v judské zemi a v jeruzalémských ulicích? dodnes se...
Jeremiáš 48:19...se uprchlíků, uprchlic ptej se, říkej: ‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcen. Naříkejte a...
Ezechiel 21:12...bude zmáčené. Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:7...v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš...
Ezechiel 39:8...Svatý v Izraeli. Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem...
Daniel 2:29... ležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít v budoucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal,...
Daniel 2:45...i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý."...
Malachiáš 2:11...Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin...
Matouš 11:21... běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v...
Matouš 11:23...se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát dodnes....
Matouš 13:49...to, co je špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od...
Matouš 14:2... "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil...
Matouš 26:56...a učil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni...
Matouš 27:54... Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se...
Marek 4:11...je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v...
Marek 6:2...dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a...
Marek 6:14...Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to...
Marek 9:21... Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do...
Marek 11:23...' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte,...
Marek 13:7...o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu...
Marek 13:29... víte, že léto je blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že je...
Lukáš 9:7...a všude uzdravovali. Když se o všem, co se dělo, doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si ...
Lukáš 10:13... běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v...
Lukáš 18:36... Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský...
Lukáš 21:9...o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ...
Lukáš 21:28...s mocí a velikou slávou. se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše...
Lukáš 21:31... sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží...
Lukáš 23:31...na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě...
Jan 15:25...- jak , tak mého Otce. Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně:...
Skutky 2:16... jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodinDěje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V...
Skutky 2:43...naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu...
Skutky 4:30... se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se...
Skutky 5:12...veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili...
Skutky 8:13...a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen....
Skutky 10:37...Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který...
Skutky 19:10...promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé,...
Skutky 21:14...nedal přesvědčit, nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni,...
1. Korintským 14:26... někdo jazyk a někdo výklad. se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích...
1. Korintským 16:14...stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi děje v lásce. Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním...
2. Korintským 4:15...s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a...
Koloským 4:9... vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův...
1. Petr 4:17...a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají...
Zjevení 1:19...mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství...

Slova obsahující dějí: dějí (11) nadějí (24) navádějí (1) nesvádějí (1) odvádějí (4) podvádějí (1) provádějí (2) přivádějí (1) svádějí (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |