Dědictví

Hledám varianty 'dědictví' [ dědictvím (16) dědictví (237) ]. Nalezen 231 verš.
Genesis 15:7... vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj,...
Genesis 28:4... tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi...
Genesis 31:14...máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a...
Genesis 48:6...zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Chci to...
Exodus 6:8...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům...
Exodus 15:17... Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš,...
Exodus 23:30...se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke...
Numeri 14:24...země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a...
Numeri 16:14...nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči?...
Numeri 18:20...řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl...
Numeri 18:21...za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele ...
Numeri 18:23...pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za...
Numeri 18:24...mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako...
Numeri 18:26...přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky...
Numeri 26:54...počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle jeho velikosti....
Numeri 26:55... Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení....
Numeri 26:56...podle počtu osob ve svém otcovském pokoleníDědictví jim bude rozděleno losem, malému či velkému....
Numeri 26:62...Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s...
Numeri 27:7...dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otcedědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele pak...
Numeri 27:8...Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani dceru, přidělíte...
Numeri 27:9...dceru. Kdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte...
Numeri 27:10...bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl...
Numeri 27:11...Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží...
Numeri 32:18... dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde...
Numeri 32:19...za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl:...
Numeri 33:54...podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude...
Numeri 34:2... toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél...
Numeri 34:14...pokolení s jejich rodinami se totiž dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení Manasesova. Tato...
Numeri 34:15...Manasesova. Tato dvě a půl pokolení získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu."...
Numeri 34:17..."Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z každého...
Numeri 34:29...Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na moábských pláních, při Jordánu...
Numeri 36:2...pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra Celofchada přidělil jeho dcerám....
Numeri 36:3...za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k...
Numeri 36:4...i když synům Izraele nastane milostivé létodědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak...
Numeri 36:7...otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové Izraele budou...
Numeri 36:8...dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a...
Numeri 36:9...Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen. Každý z izraelských...
Numeri 36:12...do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou...
Deuteronomium 1:38...tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se...
Deuteronomium 3:18..."Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné...
Deuteronomium 3:28...on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině...
Deuteronomium 4:20...pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli...
Deuteronomium 4:21...země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy...
Deuteronomium 4:38...ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz...
Deuteronomium 5:31... aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš...
Deuteronomium 9:6...Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid!...
Deuteronomium 9:26...Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou...
Deuteronomium 9:29...je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou...
Deuteronomium 10:9...činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím...
Deuteronomium 12:1...zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které...
Deuteronomium 12:9...dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se...
Deuteronomium 12:10...se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech okolních nepřátel...
Deuteronomium 12:12...tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné...
Deuteronomium 14:27...ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody...
Deuteronomium 14:29...městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou...
Deuteronomium 15:4...Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat...
Deuteronomium 18:1... totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z...
Deuteronomium 18:2...obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich...
Deuteronomium 19:2...země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 19:3... V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři...
Deuteronomium 19:10...se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by padla na...
Deuteronomium 19:14...svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do...
Deuteronomium 20:16...národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce,...
Deuteronomium 21:1...se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí...
Deuteronomium 21:17... nemilované a mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou jeho mužství, náleží právo...
Deuteronomium 21:23...zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra...
Deuteronomium 24:4...lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není...
Deuteronomium 25:19...nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod nebem....
Deuteronomium 26:1...do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl prvotiny...
Deuteronomium 29:7...jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a polovině kmene...
Deuteronomium 31:7...otcům, že jim ji . Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou....
Deuteronomium 32:9...ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní krajině...
Deuteronomium 33:4...slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal námdědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králem,...
Jozue 1:6...silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji...
Jozue 1:11...zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině Manasesova...
Jozue 11:23...řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy...
Jozue 13:7...ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova." Druhá...
Jozue 13:8...Manasese a synové Rubenovi a Gádovi své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní...
Jozue 13:14... Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti...
Jozue 13:23...synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody - tato města a...
Jozue 13:28...Jordánu k okraji Galilejského jezera). To je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a...
Jozue 13:32...Machirových synů podle jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na...
Jozue 13:33...Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele,...
Jozue 14:1... Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v kanaánské zemi,...
Jozue 14:2...Izraele. Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše,...
Jozue 14:3... kdežto dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi...
Jozue 14:9...kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu,...
Jozue 14:13...Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron dodnes dědičně patří...
Jozue 15:20... dal studánky - Horní i Dolní Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na...
Jozue 16:4...Gezeru, dosáhne ke Středozemnímu moři. Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim. A toto...
Jozue 16:5...rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru k Hornímu...
Jozue 16:8...hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro...
Jozue 16:9...pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta města byla i s...
Jozue 17:4..."Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví...
Jozue 17:6...v Zajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připadla zbývajícím...
Jozue 17:14...Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid,...
Jozue 18:2...sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě...
Jozue 18:4... aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm...
Jozue 18:7...totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben a polovina...
Jozue 18:20...Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů Benjamínových, jak je pro jejich rody...
Jozue 18:28...a Kiriat - celkem čtrnáct měst s osadami. To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los...
Jozue 19:1...pro jejich rody. Druhý los připadl na ŠimeonaDědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy...
Jozue 19:2...Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada,...
Jozue 19:8...měst po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi...
Jozue 19:9...Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu, protože území Judových synů pro...
Jozue 19:10...syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice jejich dědictví sahá k Saridu. Směrem na západ postupuje k Marale,...
Jozue 19:16...- celkem dvanáct měst s osadami. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i...
Jozue 19:23... Je to celkem šestnáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a...
Jozue 19:31...Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato...
Jozue 19:39...- celkem devatenáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody - tato...
Jozue 19:41...pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol, Ir-šemeš, Šaalabin, Ajalon,...
Jozue 19:48...Dana pak Lešem přejmenovali na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich...
Jozue 19:49...země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova...
Jozue 19:51... To město vystavěl a usadil se v něm. Toto jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s...
Jozue 21:3...podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny: První los připadl na...
Jozue 22:7...vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině pak dal Jozue dědictví s...
Jozue 22:19...země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte proti Hospodinu ani...
Jozue 23:4...za vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna území národů,...
Jozue 24:28...Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví. Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník...
Jozue 24:32...od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedydědictví Josefových synů. Také Eleazar, syn Áronův, zemřel...
Soudců 2:6...lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny...
Soudců 20:6... rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost!...
Soudců 21:23... kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydleli v nich....
Soudců 21:24...ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co...
Růt 4:6...ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za...
1. Samuel 10:1..."Hospodin právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na...
1. Samuel 26:19... protože teď vyhánějí z domova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž ...
2. Samuel 14:16... kdo chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále...
2. Samuel 20:19...hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani...
2. Samuel 21:3...Čím vás usmířím, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od...
1. Královská 8:36...déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo...
1. Královská 8:51...nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta, zprostřed tavicí pece!...
1. Královská 8:53... oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého služebníka Mojžíše,...
1. Královská 21:3..."Hospodin chraň! Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu...
1. Královská 21:4... protože mu Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si do postele, otočil se ke zdi a...
2. Královská 21:14...mísa a po vytření se překlopí. Co zbylo z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátel....
1. Letopisů 28:8...krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví. A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého...
2. Letopisů 6:27...déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo...
2. Letopisů 20:11...jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš soudit,...
Ezdráš 9:12...této země a zanecháte ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké...
Job 20:29...soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job na to...
Job 27:13...takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemůmdědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl...
Job 31:2...Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu...
Job 42:15...krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto...
Žalmy 2:8...tvým! Požádej a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím. Železnou...
Žalmy 16:6...jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictví! Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci učí...
Žalmy 28:9... Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův....
Žalmy 33:12...jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví! Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny...
Žalmy 37:18...podporou. Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni,...
Žalmy 47:5...národy, pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil....
Žalmy 61:6... jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta věky...
Žalmy 68:10... Bože, skrápěl jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi,...
Žalmy 69:36...Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho služebníků tu zemi obdrží a zůstanou...
Žalmy 74:2...získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k...
Žalmy 78:55...před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni však Boha...
Žalmy 78:62... Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil. Jejich mladíky pohltil oheň, jejich...
Žalmy 78:71... aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem oddaným, vodil je...
Žalmy 79:1... Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili...
Žalmy 94:5... Tvůj lid, Hospodine, deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují vdovy a příchozí, vraždí...
Žalmy 94:14...přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví...
Žalmy 106:40... Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas pohanům proto zanechal je,...
Žalmy 119:111...jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece srdce radostí. Rozhodl jsem...
Žalmy 125:3...Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhli k páchání...
Žalmy 127:3...Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna. Tak jako...
Žalmy 135:12...všechny krále v Kanaánu. Jejich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno,...
Žalmy 136:21...- jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli, svému...
Žalmy 136:22...zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěkyDědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky!...
Přísloví 3:35... pokorným ale přízeň věnuje. Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa. Slyšte, synové,...
Přísloví 13:22...je štěstí odměnou. Dobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé. Políčko...
Přísloví 17:2...bude pánem nezdárného syna, s jeho bratry sedědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na zlato pec,...
Přísloví 28:10...padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho...
Izaiáš 19:25... můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael,  dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do...
Izaiáš 47:6... Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys ale nad nimi...
Izaiáš 49:8... tak abys zemi obnovil a rozdělil zpustlá dědictví, abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve...
Izaiáš 54:17...každý jazyk, jenž obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim...
Izaiáš 57:13...dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu svatosti. On říká: Budujte,...
Izaiáš 58:14...a dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova...
Izaiáš 61:7...podíl, místo své potupy budete jásat nad svým dědictvím. V jejich zemi získáte dvojitý podíl, budete...
Izaiáš 63:17...kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji...
Jeremiáš 2:7...přišli a zprznili mou zemi, zohavili jste  dědictví! Ani kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci...
Jeremiáš 3:18...ze země na severu do země, kterou jsem dal za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych ...
Jeremiáš 3:19...Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou zemi, nejcennější skvost mezi národy!...
Jeremiáš 10:16...neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. Lide žijící v...
Jeremiáš 12:7...mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti. ...
Jeremiáš 12:8... svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti.  dědictví je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je! ...
Jeremiáš 12:9...mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je!  dědictví je mi strakatým supem s hejnem supů kolem něj....
Jeremiáš 12:14...o všechny zločinné sousedy, kteří se sápou po dědictví, jež jsem dal svému lidu Izraeli - hle, vykořením...
Jeremiáš 12:15...znovu slituji a přivedu je zpět, každého do jeho dědictví, každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí...
Jeremiáš 16:18...znesvětili mrtvolami svých hnusných model a  dědictví zaplnili svými ohavnostmi." Hospodine, sílo a...
Jeremiáš 17:4...celém vašem území. Svou vlastní vinou přijdetedědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim...
Jeremiáš 37:12... aby tam se svými příbuznými vypořádal své dědictví. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány,...
Jeremiáš 50:11...se radujte, jen jásejte, vy, kdo drancujete  dědictví. Jen poskakujte jako kravka na trávě, řehtejte si...
Jeremiáš 51:19...neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. "Ty jsi můj kyj, můj...
Pláč 5:2...dopadli, dobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme...
Ezechiel 35:15...světa zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří...
Ezechiel 36:12... můj vlastní lid, vás obsadí a budete jejich dědictvím. nikdy je nepřipravíte o děti. Tak praví...
Ezechiel 44:28... praví Panovník Hospodin. A toto bude jejich dědictví: jejich dědictví jsem . Nedáte jim v Izraeli...
Ezechiel 46:16...praví Panovník Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit...
Ezechiel 46:17...to jako dědičné vlastnictví. Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu to...
Ezechiel 46:18...vytlačovat z jejich vlastnictví. Svým synům  dědictví z vlastního majetku, aby nikdo z mého lidu nebyl...
Ezechiel 47:13...Toto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva...
Ezechiel 47:14... že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou hranice země: Na severu povede hranice...
Ezechiel 47:22...jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi připadne dědictví mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmene, kde...
Ezechiel 47:23...kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictví, praví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů:...
Ezechiel 48:29...moři. Toto je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich podíly, praví...
Joel 2:17... Hospodine, svůj lid, nevydávej posměchu své dědictví, nejsou pořekadlem pro pohany! Proč se říkat...
Joel 4:2...budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a  dědictví, které rozptýlili mezi pohany. Rozdělili si moji...
Micheáš 2:2... Odírají muže i jejich rodiny, připravují jedědictví. A proto tak praví Hospodin: "Hle, na tu tlupu...
Micheáš 7:14... Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé krajině, uprostřed země...
Micheáš 7:18...odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis...
Zachariáš 2:16...zástupů. Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkněte...
Zachariáš 8:12...rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a...
Malachiáš 1:3...zavrhl. Hory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci:...
Matouš 5:5...potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti...
Matouš 19:29...děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a...
Matouš 21:38...‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít a zmocnit se dědictví!' Chopili se ho, vyvlekli z vinice ven a zabili...
Matouš 25:34...‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od...
Marek 12:7...ale řekli: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se ho, zabili a vyvlekli ho z...
Lukáš 12:13... řekni mému bratrovi, se se mnou rozdělídědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil...
Lukáš 20:14...se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!' Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili....
Skutky 7:5...do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát do vlastnictví...
Skutky 20:32...milosti, které moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl...
Galatským 3:18...Bohem, a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama...
Efeským 1:14...Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála...
Efeským 1:18...naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc,...
Efeským 5:5...nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. Nikoho nenechte,...
Koloským 1:12...děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády...
Koloským 3:24...Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus....
Židům 9:15...všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji...
1. Petr 1:4... k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze...
Zjevení 21:7...vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví,...

Slova obsahující dědictví: dědictví (237) dědictvím (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |