Dědicem

Hledám varianty 'dědicem' [ dědicům (1) dědicové (4) dědici (2) dědicem (7) dědice (5) dědic (6) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 15:3...jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo:...
Genesis 15:4...Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!"...
Soudců 21:17..."Ti, kdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim...
Růt 4:5...Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl:...
Růt 4:10... jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z...
2. Samuel 14:7...že zavraždil svého bratra.' Tak chtějí zahubitdědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi...
Jeremiáš 49:1..."Copak Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam...
Matouš 21:38...vinaři toho syna uviděli, řekli si: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít a zmocnit se dědictví!' Chopili se...
Marek 10:17...ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil...
Marek 12:7...se zastydí.' Vinaři si ale řekli: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se...
Lukáš 10:25...vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v...
Lukáš 18:18..."Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš...
Lukáš 20:14...vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!' Pak ho vyvlekli z...
Římanům 4:14... ale na základě spravedlnosti z víry. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a...
Římanům 8:17...jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsmedědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi....
Galatským 3:29... A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovodědicové podle zaslíbení. Snažím se říci, že dokud je...
Galatským 4:1...podle zaslíbení. Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem...
Galatským 4:7...Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm,...
Titus 3:7...jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá...
Židům 1:2...mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem...
Židům 6:17... o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat nezvratnost svého...
Židům 11:7...jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Vírou Abraham...
Židům 11:9...bydlel v ve stanech stejně jako Izák a Jákobdědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |