Dýmu

Hledám varianty 'dýmu' [ dýmu (9) dýmem (5) dým (28) ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 19:18...na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z  dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení...
Leviticus 6:15...náleží Hospodinu; nechť se celá obrátídým. Každá moučná oběť přinášená knězem celá shoří;...
Jozue 8:20...muži se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid...
Jozue 8:21... že záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se...
Soudců 20:38...domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali...
Soudců 20:40...bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle - z města stoupá k nebi...
2. Samuel 22:9...nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřáslyDým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst,...
1. Královská 9:25...který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem. Tak završil budování chrámu. Král...
2. Letopisů 13:11...co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla. Předkládají mu...
Job 41:12...tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem nějDým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem....
Žalmy 18:9...hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřáslyDým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst,...
Žalmy 37:20...vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým. Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však ...
Žalmy 66:15...ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebedým proměním, býky i kozly ti jako oběť připravím! séla...
Žalmy 68:3...ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm,...
Žalmy 102:4...den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dnydýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce...
Žalmy 119:83...se: "Kdy potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude...
Píseň 3:6...to z pouště přichází, jako když vzhůru stoupá dým? Prodchnutá myrhou a kořením, celičká voní dálkami. Hle...
Izaiáš 4:5...- všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a...
Izaiáš 6:4...volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem...
Izaiáš 9:17...bodláčí, zapaluje i lesní houštiny, se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem a...
Izaiáš 14:31...se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům...
Izaiáš 30:27...zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý...
Izaiáš 34:10...dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou...
Izaiáš 51:6... podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako...
Izaiáš 65:5...svatější než ty!" Takoví dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede...
Ezechiel 8:11...ruce kaditelnici a vzhůru stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají...
Ozeáš 13:3...vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína. jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z...
Joel 3:3...na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a...
Skutky 2:19...na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde...
Zjevení 8:4...položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky...
Zjevení 9:2...bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem propasti se zatmělo...
Zjevení 9:3... propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková...
Zjevení 9:17...byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheňdým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež...
Zjevení 9:18...oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněmdýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita...
Zjevení 14:11...před tváří svatých andělů a před tváří BeránkaDým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se...
Zjevení 15:8...hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do...
Zjevení 18:9...budou oplakávat a budou nad kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát...
Zjevení 18:18...na moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto...
Zjevení 19:3...na rukou!" A znovu opakovali: "Haleluja! Její dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a ty...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |