Dým

Hledám varianty 'dým' [ dýmu (9) dýmem (5) dým (28) ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 19:18...na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z  dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení...
Leviticus 6:15...náleží Hospodinu; nechť se celá obrátídým. Každá moučná oběť přinášená knězem celá shoří;...
Jozue 8:20...muži se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid...
Jozue 8:21... že záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se...
Soudců 20:38...domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali...
Soudců 20:40...bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle - z města stoupá k nebi...
2. Samuel 22:9...nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřáslyDým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst,...
1. Královská 9:25...který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem. Tak završil budování chrámu. Král...
2. Letopisů 13:11...co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla. Předkládají mu...
Job 41:12...tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem nějDým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem....
Žalmy 18:9...hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřáslyDým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst,...
Žalmy 37:20...vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým. Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však ...
Žalmy 66:15...ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebedým proměním, býky i kozly ti jako oběť připravím! séla...
Žalmy 68:3...ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm,...
Žalmy 102:4...den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dnydýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce...
Žalmy 119:83...se: "Kdy potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude...
Píseň 3:6...to z pouště přichází, jako když vzhůru stoupá dým? Prodchnutá myrhou a kořením, celičká voní dálkami. Hle...
Izaiáš 4:5...- všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a...
Izaiáš 6:4...volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem...
Izaiáš 9:17...bodláčí, zapaluje i lesní houštiny, se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem a...
Izaiáš 14:31...se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům...
Izaiáš 30:27...zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý...
Izaiáš 34:10...dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou...
Izaiáš 51:6... podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako...
Izaiáš 65:5...svatější než ty!" Takoví dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede...
Ezechiel 8:11...ruce kaditelnici a vzhůru stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají...
Ozeáš 13:3...vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína. jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z...
Joel 3:3...na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a...
Skutky 2:19...na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde...
Zjevení 8:4...položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky...
Zjevení 9:2...bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem propasti se zatmělo...
Zjevení 9:3... propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková...
Zjevení 9:17...byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheňdým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež...
Zjevení 9:18...oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněmdýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita...
Zjevení 14:11...před tváří svatých andělů a před tváří BeránkaDým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se...
Zjevení 15:8...hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do...
Zjevení 18:9...budou oplakávat a budou nad kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát...
Zjevení 18:18...na moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto...
Zjevení 19:3...na rukou!" A znovu opakovali: "Haleluja! Její dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a ty...

Slova obsahující dým: dým (28) dýmají (2) dýmající (1) dýmali (1) dýmáním (1) dýmat (37) dýmem (5) dýmu (9) chudým (31) chudými (1) každým (25) mladým (4) mladými (3) nadýmá (2) rudým (1) tvrdým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |