Dívce

Hledám varianty 'dívce' [ dívky (14) dívku (15) dívkami (4) dívkách (1) dívka (24) dívek (5) dívce (4) ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 24:14...měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a...
Genesis 24:15... vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova bratra...
Genesis 24:16...bratra Náchora. Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni,...
Genesis 24:28...po této cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka...
Genesis 24:43...zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze...
Genesis 24:55..." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít."...
Genesis 29:17...oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti...
Genesis 34:1...porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže země, Šechem, syn Hivejce...
Genesis 34:12...mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi...
Exodus 2:8..."Ano, přiveď!" odpověděla faraonova dceraDívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla:...
Exodus 2:18... "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan...
Leviticus 12:5...ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a...
Leviticus 12:7...je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo...
Leviticus 27:6...měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude...
Numeri 31:18...i každou ženu, která spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami...
Deuteronomium 22:15...jsem, že není panna", pak otec s matkou  dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do...
Deuteronomium 22:16...panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu...
Deuteronomium 22:19...pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci  dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život...
Deuteronomium 22:20...však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u  dívky nenašel důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do...
Deuteronomium 22:23...Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s ,...
Deuteronomium 22:24...oba k městské bráně a ukamenujte je k smrtidívku proto, že ve městě nekřičela, a muže proto, že...
Deuteronomium 22:25...svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní ji a vyspí se s , pak ...
Deuteronomium 22:26...ji a vyspí se s , pak zemře jen ten mužDívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo...
Deuteronomium 22:27...svého bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil....
Deuteronomium 22:28...tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se...
Deuteronomium 22:29...ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po...
Soudců 11:40... Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru...
Soudců 12:9... Ty provdal jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel,...
Soudců 14:1... Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému...
Soudců 14:2..."Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli:...
Soudců 19:3...zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl, radostně...
Soudců 21:12..." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty...
Soudců 21:21..."Jděte se schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic,...
Růt 2:5... "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na...
Růt 4:12...si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese,...
1. Královská 1:3...všech izraelských končinách hledali nejkrásnější dívku, nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi....
1. Královská 1:4... a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s nic...
2. Královská 5:2...území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla...
2. Královská 5:4...Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!"...
Ester 2:4...eunuch Hegaj, strážce žen, a nechá je krášlitDívka, která se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou...
Ester 2:7...otce ani matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky ji Mordechaj přijal za...
Ester 2:8...v Súsách do Hegajovy péče shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali do královských komnat pod...
Ester 2:9...komnat pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeň. Hned ji dal...
Ester 2:12...zjistil, jak se Ester daří a co se s dějeDívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po...
Ester 2:13...balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových...
Ester 4:16...nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a  dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli...
Job 31:1...do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává...
Žalmy 148:12...vůdcové a vládci na zemi, mladíci spoludívkami a staří s mladými! všichni chválí jméno Hospodin...
Píseň 2:2... Jako lilie mezi bodláky, tak je milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi stromy lesními, tak je můj milý...
Píseň 6:9... svojí rodičkou hýčkaná! Když na ni pohlédnoudívky blahořečí, královny i konkubíny chválu vzdávají:...
Izaiáš 23:4...promluví: "Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky." Jakmile se o tom dozvědí v Egyptě,...
Jeremiáš 2:32...volní! Chodit za tebou? nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě?...
Ezechiel 9:6...Nemějte slitování, nešetřete je. Staré i mladédívky, ženy i děti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo...
Ezechiel 30:17... Mládenci z Heliopole a Bubastis padnou mečemdívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den, tam...
Joel 4:3... Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mně, Týre a...
Matouš 9:24...a hlučný zástup kvílících, řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když...
Matouš 9:25...pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o tom se roznesla po celé zemi...
Matouš 14:11... Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji  dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci...
Marek 5:41...s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl : "Talitha kum," což se překládá:...
Marek 5:42...se překládá: "Děvčátko, říkám ti, vstávej." Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo dvanáct...
Marek 6:22...se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce řekl: "Požádej , o co chceš, a dám ti to."...
Marek 6:28...vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji  dívce a ta ji dala své matce. Když o tom uslyšeli jeho...
Marek 7:30...dcery vyšel." Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z...
Lukáš 2:36... Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla...
1. Korintským 7:28...najít ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit...
1. Korintským 7:34... a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i...
1. Korintským 7:37... ale sám se v srdci dobrovolně rozhodl, že si tu dívku nevezme, je to v pořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |