Dívala

Hledám varianty 'dívala' [ dívejte (3) dívej (2) díváte (1) dívat (12) díváš (1) dívám (3) dívaly (1) dívali (2) dívala (2) díval (14) dívají (2) dívá (5) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 21:16...by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláče....
Genesis 42:1...je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké...
Genesis 44:34...svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se ...
Exodus 14:13...lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte státdívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte...
Exodus 33:8... Zůstali stát každý u vchodu do svého stanudívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu. Kdykoli...
Numeri 11:15...prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi...
1. Samuel 16:7... Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce." Jišaj pak...
2. Samuel 6:16...do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí...
2. Samuel 13:5..." poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra...
2. Samuel 13:8...šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco leželdíval se, vzala těsto, uhnětla z něj srdíčka a upekla je....
1. Letopisů 15:29...do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí, a...
Ezdráš 4:14...však trvale oddáni paláci, nemohli jsme se déle dívat na toto znevažování krále a posíláme králi toto...
Ester 5:13...Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!"...
Ester 8:6...ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych se...
Job 10:4...Copak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají...
Job 16:20... Když se mi vysmívají přátelé, k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít, jako se lidé...
Job 19:15...i hosté . I služebnice mají za cizincedívají se na jako na vetřelce. Když zavolám sluhu, vůbec...
Job 31:1...jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké...
Job 41:26...zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným šelmám kraluje!" Job na to Hospodinu...
Žalmy 22:18...mi probodli, všechny kosti se dají spočítatDívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho...
Žalmy 33:13... jenž vyvolil za své dědictví! Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní...
Žalmy 35:17...zuby skřípěli! Jak dlouho, Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život...
Píseň 2:9... Hle, za naší zídkou se zastavil, mezerami se dívá, škvírami nahlíží! Můj milý ozval se a ke mně...
Izaiáš 6:9...a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďtedívejte se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi...
Izaiáš 18:4...Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný...
Izaiáš 41:28...Jeruzalému dám posla se zprávou radostnouDívám se a není ani jediný, žádný z těch bohů neumí...
Izaiáš 44:16... Když se ohřeje, říká: "Výborně! Je mi teplodívám se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu...
Jeremiáš 5:1...před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulicedívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržiště. Najdete-li...
Pláč 1:7...soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díval a smál se nad tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně...
Ezechiel 1:15...ty bytosti se míhaly sem tam jako bleskyDíval jsem se na a hle - při každé z těch bytostí se...
Ezechiel 40:4... "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti...
Ezechiel 44:5..." řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co ti řeknu o všech...
Daniel 2:34...železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněnéDíval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil...
Daniel 7:6...a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná...
Daniel 7:9...jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řečiDíval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a...
Daniel 7:11... Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihyDíval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl...
Daniel 7:21...řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatníDíval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku...
Abakuk 1:13...máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápenídívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš proradníky? Proč...
Abakuk 2:15... kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby se díval na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilý....
Matouš 9:36...a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli...
Marek 12:41...trest!" Potom se posadil naproti pokladnicidíval se, jak do lidé házejí peníze. A mnoho bohatých...
Marek 15:47...kámen. Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován. Když skončila sobota, Marie...
Lukáš 23:35...Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stáldíval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné...
Skutky 1:10...a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva...
Židům 11:26...dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se...
Zjevení 11:9...lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedovolí jejich...

Slova obsahující dívala: dívala (2) chodívala (1) podívala (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |