Dítěti

Hledám varianty 'dítěti' [ dítěti (4) dítětem (4) dítěte (6) dítě (71) dětmi (33) dětí (35) děti (234) dětem (26) dětech (6) ]. Nalezeny 382 verše.
Genesis 3:16...řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit...
Genesis 11:30...Milky a Jisky. Saraj však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a...
Genesis 16:1..." Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto...
Genesis 20:17...i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně...
Genesis 21:7..."Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když...
Genesis 21:8...porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák...
Genesis 21:14...vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští....
Genesis 21:15...pouští. Když voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem...
Genesis 21:16...dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel...
Genesis 22:24...Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku. Sára žila 127...
Genesis 25:22...a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?"...
Genesis 30:1...rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny,...
Genesis 30:26...se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a  děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece,...
Genesis 31:16...z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal,...
Genesis 31:17...ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se...
Genesis 31:43...odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno,...
Genesis 32:12... neboť se bojím, že přijde a pobije i matkydětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo...
Genesis 33:1...Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně...
Genesis 33:2...a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a Ráchel s Josefem...
Genesis 33:5...plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženydětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To...
Genesis 33:6..." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom se přiblížila také Léa se svými...
Genesis 33:7...se. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel...
Genesis 33:13...mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány...
Genesis 33:14... které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl:...
Genesis 34:29...poli - všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili....
Genesis 35:18...A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však...
Genesis 36:25...prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dcera. Synové...
Genesis 42:22...ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za...
Genesis 43:8...zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li...
Genesis 44:20...jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratradítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev....
Genesis 45:19... splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i svého otce. A neohlížejte...
Genesis 46:5...synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli,...
Genesis 47:24...pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane!...
Genesis 50:8...rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji. Jely s...
Genesis 50:21... se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy...
Exodus 2:3...ošatku, vymazala ji dehtem a smolou a vložila dítě do . Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a...
Exodus 2:6...soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s...
Exodus 2:8... faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko,...
Exodus 2:9... odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho...
Exodus 10:10...být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To tedy ne!...
Exodus 10:24...tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout...
Exodus 12:37...- jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žendětí. Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a...
Exodus 13:8...území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem...
Exodus 21:4...a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane ženadětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok...
Exodus 22:23...mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu,...
Leviticus 20:2...přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. ...
Leviticus 20:3...a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil svaté...
Leviticus 20:4...prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti...
Leviticus 25:41... Tehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví...
Leviticus 25:54... odejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to ...
Leviticus 26:22...Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připravíděti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše...
Numeri 5:28...čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se...
Numeri 14:3... země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženyděti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do...
Numeri 14:31...Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ...
Numeri 16:27...do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal...
Numeri 31:9...Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich...
Numeri 32:16...postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele,...
Numeri 32:17... dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před...
Numeri 32:24...že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili...
Numeri 32:26...učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata...
Deuteronomium 1:39... neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši...
Deuteronomium 2:34...jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žendětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si...
Deuteronomium 3:6... vyhladili jsme každé město - muže, ženyděti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak...
Deuteronomium 3:19...bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství dobytka) zůstanou...
Deuteronomium 4:10...dny svého života na zemi. Témuž učí i své děti." A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora...
Deuteronomium 4:40... která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi,...
Deuteronomium 5:29...všechna přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke...
Deuteronomium 12:25...vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v...
Deuteronomium 12:28...všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně navěky, když budeš v očích...
Deuteronomium 14:1...je v očích Hospodina, tvého Boha, správné. Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému...
Deuteronomium 20:14... kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženyděti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a...
Deuteronomium 24:16...mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj...
Deuteronomium 28:50... jenž nebere ohled na starce a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy,...
Deuteronomium 28:54...po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření, ...
Deuteronomium 28:55...tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic jiného nezbylo....
Deuteronomium 29:10...a správcové, všichni izraelští muži, vaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po...
Deuteronomium 31:12...aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženyděti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej...
Deuteronomium 33:9...!' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu...
Jozue 1:14...již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v...
Jozue 4:6...se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim:...
Jozue 4:21...v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty...
Jozue 8:35...je celému shromáždění Izraele včetně žendětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi. Když se to...
Soudců 13:2...se Manoach. Jeho žena byla neplodná a neměla děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle,...
Soudců 18:21...se k nim. Vydali se tedy na další pochodDěti a dobytek s majetkem nechali jít v čele. Když byli...
Soudců 21:10...Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žendětí. Toto je úkol, který splníte: Každého muže i každou...
Růt 4:16...je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky...
1. Samuel 1:2...se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně...
1. Samuel 1:24...Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Býčka porazili a chlapce přivedli k Elímu...
1. Samuel 1:27...tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho...
1. Samuel 2:20...měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte, které odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů....
1. Samuel 15:3...jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženyděti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!" Saul...
1. Samuel 15:33...tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam...
1. Samuel 22:19...město Nob pobil ostřím meče - muže i ženyděti i nemluvňata, dobytek, osly i ovce, vše pobil mečem....
1. Samuel 30:2...a vypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženyděti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s...
1. Samuel 30:22...jsme získali. si každý vezme svou ženuděti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle...
2. Samuel 6:23...Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a...
2. Samuel 12:3... kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho skrovného pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v...
2. Samuel 12:15...se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to...
2. Samuel 12:18... Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli...
2. Samuel 12:19...šeptají, a pochopil, že chlapec zemřel. "Dítě umřelo?" zeptal se svých služebníků. "Ano, umřelo,"...
2. Samuel 15:22...A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál. Celá země...
1. Královská 3:25...meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu...
1. Královská 3:26...ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž sevřelo...
1. Královská 3:27...tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém...
1. Královská 14:12...Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do městadítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou...
1. Královská 17:21..."Prosím, Hospodine, Bože můj, se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce...
1. Královská 20:3...i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš,...
1. Královská 20:5...ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženyděti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky,...
1. Královská 20:7...jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženyděti i pro stříbro a zlato, neodmítl jsem mu to."...
2. Královská 4:26...se ti daří? Jak se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoru k...
2. Královská 14:6...přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj...
2. Královská 17:31...a Tartaka. Obyvatelé Sefarvaimu spalovali své děti v ohni sefarvaimským božstvům Adramelechovi a...
1. Letopisů 5:29...Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a UzielDěti Amramovy: Áron, Mojžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab...
1. Letopisů 8:40...byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. ...
1. Letopisů 16:13...Izraele, jeho služebníka, jste jeho vyvoleníděti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu...
2. Letopisů 20:13...k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženamidětmi před Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění sestoupil...
2. Letopisů 25:4...přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj...
2. Letopisů 28:8...Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žendětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do...
2. Letopisů 28:10...si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před...
Ezdráš 8:21...a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit...
Ezdráš 10:1...se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žendětí a všichni usedavě plakali. Tu k Ezdrášovi promluvil...
Ezdráš 10:3...před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i...
Ezdráš 10:44...se oženili s cizinkami a někteří s nimi měliděti. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci kislev...
Nehemiáš 5:5...Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme muset prodat své syny...
Nehemiáš 12:43...rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženyděti a jeruzalémské veselí se rozléhalo široko daleko. Toho...
Nehemiáš 13:24...ženy z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky...
Ester 8:11... kteří by napadli je nebo jejich ženyděti. Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň...
Job 1:5...nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když  děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to Job činíval...
Job 1:19...dům ze všech stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!"...
Job 5:4...kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu...
Job 8:4...Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin....
Job 14:21...strnou mu rysy a ty ho propouštíš. O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotní....
Job 17:5...se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze pro všechny udělal přísloví,...
Job 20:10...nespatří, nebude k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit chudáky, vlastníma rukama...
Job 21:19...odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí...
Job 24:5...za prací, jako by kořist hledali; potravu pro děti shánějí na pláních. Sklízejí na poli, které jim...
Job 27:14...Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho ratolesti nenasytí se....
Job 29:5... kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a  děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly ve smetaně...
Job 33:25...jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se...
Job 42:16...Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého pokolení. Nakonec...
Žalmy 17:14...břicha tím, cos jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na jejich maličké zbude v...
Žalmy 45:17...paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci...
Žalmy 69:9...tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu totiž...
Žalmy 72:4...skýtají. chudé v tvém lidu král obhájíděti ubožáka ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí! ...
Žalmy 73:15... Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit...
Žalmy 78:4...sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení budem vyprávět o...
Žalmy 78:6...synům svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: ...
Žalmy 90:16... Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha...
Žalmy 102:29...však jsi tentýž - tvá léta neskončíDěti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před...
Žalmy 103:13...vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otecdětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!...
Žalmy 105:6...Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvoleníděti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu...
Žalmy 109:9...krátce, jeho pověření jiný převezme! jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ovdoví! jeho synové...
Žalmy 113:9...svém. Neplodnou obdařuje rodinou, matka sedětí raduje! Haleluja! Když Izrael vycházel z Egypta, dům...
Žalmy 127:3...chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařilDěti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna....
Žalmy 127:4...odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada. Blaze člověku, jenž jich plný...
Žalmy 128:3...jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle - takové...
Žalmy 128:6...po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíšděti dětí svých! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik ...
Žalmy 131:2...nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše . V...
Žalmy 137:9...za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého...
Žalmy 147:13...Sione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z...
Přísloví 13:24...všechno připravit. Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje. Spravedlivý se nají...
Přísloví 14:26...lež. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramen života je úcta k...
Přísloví 20:11...a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je...
Přísloví 22:6... komu je život drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho cesty - nesejde z , ani když zestárne. Boháč...
Přísloví 22:15... do se propadne. Nerozumnost vězí v srdci dítěte, trestající metla ji však vyžene. Kdo drtí chudé,...
Přísloví 23:13...mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu...
Přísloví 29:15... Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda. Když přibývá darebáků, hříchu...
Kazatel 4:8...pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, očima...
Kazatel 6:3...to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v životě...
Kazatel 10:16...do města! Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodují! Blaze ti, země, když je...
Izaiáš 3:12...za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou...
Izaiáš 7:16...volit dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž...
Izaiáš 8:4..."Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. Než se to dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i...
Izaiáš 8:18...budu na něj čekat s nadějí. Hle - děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy a...
Izaiáš 9:5... budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude...
Izaiáš 10:19... Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by jedítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a ti,...
Izaiáš 11:6...tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich...
Izaiáš 13:18...mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi. Babylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva...
Izaiáš 29:23... více nebude. ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno posvětí, Svatému...
Izaiáš 30:1...ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne,...
Izaiáš 38:19...může velebit tak jako v dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k ...
Izaiáš 45:11...Na budoucnost se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? jsem...
Izaiáš 47:8..." - a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijduděti!" Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v...
Izaiáš 47:9... v jednom dni: staneš se vdovou a přijdešděti. Všechno to na tebe přijde v plnosti, spoustě tvých...
Izaiáš 49:15...na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, nikdy...
Izaiáš 49:25... sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti zachráním! Ty, kdo utiskovali, jejich vlastním...
Izaiáš 54:1...se postavil. Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy...
Izaiáš 54:13...a tvé hradby samé vzácné kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a...
Izaiáš 57:4... na koho jazyk vyplazujete? Copak nejste děti vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě smilníte v...
Izaiáš 57:5...a pod kdejakým stromem košatým; zabíjíte své děti v roklích pod skalními útesy! Mezi balvany v roklích...
Izaiáš 65:20...nebude nikdy rozléhat! nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani...
Izaiáš 65:23...užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin -...
Izaiáš 66:8...však Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na svět přivedla! Copak , který otevírám lůno,...
Izaiáš 66:13...jejím klíně budete laskáni. Jako když matka své dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete...
Jeremiáš 1:6..." zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin,...
Jeremiáš 1:7...mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli pošlu, a...
Jeremiáš 3:22... svého Boha, nedbali. "Vraťte se, odvrácené děti, vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě, ...
Jeremiáš 4:22...musel zbláznit - neznají. Jsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro...
Jeremiáš 6:11...hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť budou...
Jeremiáš 6:21...tomuto lidu překážky, o které klopýtnou rodičeděti, zahynou přátelé i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hle,...
Jeremiáš 7:18...v judských městech a na jeruzalémských ulicíchDěti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají...
Jeremiáš 9:20...okny, vnikla do našich pevností, aby nám vzala děti z ulic a mládence z náměstí. "Řekni - Tak praví...
Jeremiáš 10:20...je můj stan zničen, zpřetrhány všechny provazyDěti opustily a jsou pryč, není, kdo by můj stan...
Jeremiáš 13:14...opilí. Roztříštím je jedny o druhé, rodičeděti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování,...
Jeremiáš 15:7...obilí ve městech po celé zemi. Připravím jeděti, zahubím svůj lid, neboť se od svých cest neodvrátili....
Jeremiáš 15:9...na uvalím hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadne u konce s dechem, za bílého dne zajde...
Jeremiáš 16:3...syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodindětech zde narozených a o matkách, které je porodily, a o...
Jeremiáš 18:21..., abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich...
Jeremiáš 19:5...obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi - to jsem jim přece...
Jeremiáš 22:30...Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu se v životě nedařilo. Nikomu z jeho...
Jeremiáš 29:6...a jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své...
Jeremiáš 30:20... oslavím je, a nebude jich málo. Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu ustaví...
Jeremiáš 31:15...a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Tak praví...
Jeremiáš 31:17...tu naděje pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek:...
Jeremiáš 31:20...let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není  dítě, které miluji? Kdykoli o něm promluvím, vždy si ho...
Jeremiáš 31:29... nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hroznydětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny;...
Jeremiáš 38:23... odvrátili se od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim ani ty. Padneš...
Jeremiáš 40:7... zemským správcem a že mu svěřil muže, ženyděti ze zemské chudiny, která nebyla odvlečena do Babylonu,...
Jeremiáš 41:16...Achikamova. Všechny ty bojovníky, muže, ženyděti i dvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali se s nimi...
Jeremiáš 43:6... synem Achikama, syna Šafanova - muže, ženyděti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a Barucha,...
Jeremiáš 44:7...neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženyděti i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední zbytek?...
Jeremiáš 47:3...rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset ochable, neboť přišel den,...
Jeremiáš 49:1...praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch dědí po...
Jeremiáš 49:10... odhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by...
Pláč 1:5...ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šlyděti - nepřítel si je vzal! Dceru sionskou opustila veškerá...
Pláč 1:16... kdo by potěšil, kdo by mi život navrátil.  děti zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězil. Sion své ruce...
Pláč 1:20...nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší sténání, nikdo ...
Pláč 2:11...nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i kojenci klesají v městských ulicích. Svým matkám...
Pláč 2:19...srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu...
Pláč 2:20... koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě zrodily? To mají být v...
Pláč 4:3... aby své mladé krmily, můj lid je ale k svým dětem krutý tak jako pštrosi na poušti. Kojenci na patro se...
Pláč 4:4...se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé děti, a nikdo se s nimi nedělí. Ti, kdo se lahůdkami živili...
Pláč 4:10...na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl rozdrcen můj lid....
Ezechiel 5:10...neprovedu nikdy víc. Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče! Vykonám nad tebou své rozsudky...
Ezechiel 5:17...vás hladomor a dravou zvěř, která připravíděti. Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To...
Ezechiel 9:6... nešetřete je. Staré i mladé, dívky, ženyděti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono...
Ezechiel 16:21...nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit  děti? Odevzdávala jsi je jim, nechávala jsi je projít...
Ezechiel 16:36...modlami, a protožes jim obětovala krev svých dětí, hle - shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses...
Ezechiel 16:45...Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého mužeděti. Jsi sestrou svých sester, které nesnášejí své muže i...
Ezechiel 18:2...toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hroznydětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 18:4...všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Někdo je třeba...
Ezechiel 20:31... že všem těm svým hnusným modlám darujete své děti, které necháváte projít plameny, to mám snad odpovídat...
Ezechiel 23:37...Cizoložily se svými hnusnými modlami a krmily je dětmi, které mi porodily. Zároveň mi ještě prováděly to, že...
Ezechiel 23:39... soboty. Téhož dne, kdy obětovaly své děti modlám, vcházely do svatyně, aby ji znesvětily....
Ezechiel 36:12...jejich dědictvím. nikdy je nepřipravíteděti. Tak praví Panovník Hospodin. Protože o tobě říkají:...
Ezechiel 36:13...země požírá lidi a připravuje vlastní národděti,' proto nebudeš požírat lidi a nebudeš ...
Ezechiel 36:14...lidi a nebudeš připravovat svůj národděti, praví Panovník Hospodin. Nenechám poslouchat...
Ezechiel 37:25...jejich otcové. Budou v bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí navěky a vůdcem jim navěky bude...
Ezechiel 47:22...žijící mezi vámi, kteří u vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi...
Daniel 6:25... a hodili je do lví jámy i s jejich ženamidětmi. Ještě než dopadli na dno, lvi se na vrhli a...
Ozeáš 1:2... vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti ze smilstva. Tato země totiž opustila Hospodina jako...
Ozeáš 2:6...v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva....
Ozeáš 5:7...daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti zplodili; teď je to jejich novoluní pohltí i s jejich...
Ozeáš 9:12...žádné porody, těhotenství ani početí! A i kdyby děti odchovali, o každé z nich je připravím. Ach, běda jim,...
Ozeáš 9:13...byl mezi loukami, teď však Efraim odvádí své děti k vrahovi. Dej jim, Hospodine - co jim dáš? Dej jim...
Ozeáš 9:16...mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti zplodili, ty jejich drahoušky pobiji. Můj Bůh je...
Ozeáš 10:14...Šalman v boji zbořil Bet-arbel, když matkydětmi ubíjel, právě tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny...
Ozeáš 11:1...Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal svého...
Ozeáš 11:10...řvoucím jako lev. zazní jeho řev, jeho děti rozechvěle přispěchají od moře. Přispěchají z Egypta...
Ozeáš 13:13...uložen. Porodní křeče sevřou jej, on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas, opustit lůno se...
Joel 1:3...za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem o tom povězte, vaše děti zas svým dětem a jejich děti...
Joel 2:16...shromáždění, sezvěte starce, shromážděte děti i malé kojence. Ženich vyjde z ložnice a nevěsta ze...
Amos 4:2...na vás dny, kdy vás potáhnou na hácích a vaše děti na udicích! Jednu za druhou vás odvedou skrz hradbu...
Micheáš 2:9...v mém lidu vyháníte z útulných domovů a jejich děti navždy okrádáte o moji nádheru. Seberte se a jděte -...
Nahum 3:10...však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich děti byly rozráženy na každém nároží. O jejich přední muže...
Zachariáš 10:7... jako po vínu se rozjaří. to spatří jejich děti, budou se veselit, před Hospodinem budou jásat radostí...
Zachariáš 10:9...však na znovu pomyslí; přežijí i se svými dětmi a znovu se sem navrátí. Z egyptské země je vrátím...
Matouš 2:8...Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl...
Matouš 2:9... se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná...
Matouš 2:11...radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu....
Matouš 2:13...ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti...
Matouš 2:14... aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal do...
Matouš 2:18...a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Když potom...
Matouš 2:20...ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo...
Matouš 2:21...dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale,...
Matouš 5:9... kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim...
Matouš 7:11...Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích ...
Matouš 10:21... Bratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrtděti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému...
Matouš 11:16...komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé: ‚Pískali jsme...
Matouš 14:21...tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žendětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď a...
Matouš 15:26..."Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane...
Matouš 15:38... Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žendětí. A když propustil zástupy, nastoupil na loď a připlul...
Matouš 18:2...království největší?" Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amen, říkám vám,...
Matouš 18:3... říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se...
Matouš 18:4...nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by...
Matouš 18:5...nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale svedl...
Matouš 18:25... poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh....
Matouš 19:13... to přijme." Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je...
Matouš 19:14...učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým...
Matouš 19:29...bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví...
Matouš 21:15...kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!"...
Matouš 23:37...posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale...
Matouš 27:25...všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal...
Marek 5:39...dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny...
Marek 5:40...smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde...
Marek 7:27... a tak řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona...
Marek 7:28..."Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů," odvětil ...
Marek 9:36... je poslední ze všech a služebník všech." Vzal dítě a postavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí se...
Marek 9:37...se slovy: "Kdokoli přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne,...
Marek 10:13...jiného, cizoloží." Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když...
Marek 10:14...Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým...
Marek 10:15...vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručí,...
Marek 10:29...bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by...
Marek 10:30...stokrát tolik domů a bratrů a sester a matekdětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný...
Marek 13:12...svatý. Bratr bratra i otec syna vydá na smrtděti povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu...
Lukáš 1:7...Hospodinových přikázání a ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba byli v pokročilém věku...
Lukáš 1:35...moc Nejvyššího," odpověděl anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle,...
Lukáš 1:59... radovali se spolu s . Osmého dne, když přišli dítě obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otce,...
Lukáš 1:66...to uchovávali v srdci a říkali: "Co to bude za dítě?" A ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš...
Lukáš 1:76...jeho tváří po všechny dny svého života. A tydítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před...
Lukáš 2:17...uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co...
Lukáš 2:27...tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona,...
Lukáš 7:32...tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na návsi a volají jedny na druhé: ‚Pískali...
Lukáš 7:35...hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena všemi svými dětmi." Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel...
Lukáš 9:47...Ježíš viděl, jaké myšlenky mají v srdci, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme...
Lukáš 9:48...je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne,...
Lukáš 11:7...odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře jsou zamčenéděti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'?...
Lukáš 11:13...Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha...
Lukáš 13:34...posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale...
Lukáš 14:26...ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženědětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě,...
Lukáš 18:16...je. Ježíš si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým...
Lukáš 18:17...vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž...
Lukáš 18:29...dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a nepřijal by v tomto čase...
Lukáš 19:44... ze všech stran a srovnají se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi...
Lukáš 20:31...dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta žena...
Lukáš 23:28... neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze...
Jan 1:12... Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou...
Jan 4:49... neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než  dítě umře!" naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi,...
Jan 8:39...otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy...
Jan 11:52...národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno.) Od toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho...
Skutky 21:5...pokračovat v cestě, všichni nás i s ženamidětmi vyprovodili za město, kde jsme na břehu poklekli a...
Římanům 8:16...Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž...
Římanům 8:17...našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a...
Římanům 8:21...z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření dosud společně...
Římanům 9:7...jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé...
Římanům 9:8...bude povoláno v Izákovi." To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti...
1. Korintským 4:14... ale abych vás napomenul jako své milované děti. I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů, neznamená...
1. Korintským 7:14...svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však...
1. Korintským 13:11... tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl...
1. Korintským 14:20...v jazycích. Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však...
2. Korintským 6:13...své city k nám. Řeknu vám to jako vlastním dětem: Na oplátku se teď otevřete vy. Nespřahejte se s...
2. Korintským 12:14...na obtíž. Nestojím o vaše peníze, ale o vásDěti přece nemají vydržovat rodiče, ale rodiče děti. Pokud...
Galatským 3:26...jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do...
Galatským 4:19...dobra, a to vždycky, nejen když jsem u vásDěti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude...
Galatským 4:24... Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v...
Galatským 4:25...odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten...
Galatským 4:27... jež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolestiDětí opuštěné je totiž mnoho, více než , jež muže ." Vy...
Galatským 4:28... jež muže ." Vy, bratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený...
Galatským 4:31...dědit se synem svobodné!" A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale svobodné. V této svobodě, do níž...
Efeským 5:1...Bůh v Kristu odpustil vám. Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako...
Efeským 5:8...tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě,...
Efeským 6:1...sám sebe. A žena svého manžela v úctě.  Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné....
Efeským 6:4...žil dlouho na zemi." Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení....
Filipským 2:15...byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém...
Koloským 3:20... milujte své ženy a nebuďte k nim hrubíDěti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí....
Koloským 3:21...- tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. Služebníci, poslouchejte...
1. Tesalonickým 2:7... Byli jsme k vám vlídní jako matka, jež kojí své děti v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám...
1. Tesalonickým 2:11...jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali jsme vás, povzbuzovali a zapřísahali,...
1. Timoteus 3:4...stará o rodinu a poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak...
1. Timoteus 3:12...být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž...
1. Timoteus 5:4...úctu osamělým vdovám. Pokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost...
1. Timoteus 5:10...manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým...
1. Timoteus 5:14...bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou...
Titus 1:6...být bezúhonný: věrný manžel, který věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru....
Titus 2:4...dobroty. učí mladé ženy milovat své mužeděti, být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být...
Židům 2:13...na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné...
Židům 2:14..."Hle, a děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal...
Židům 11:23...ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem....
Židům 12:7...vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou...
Židům 12:8...všichni; bez byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných...
1. Petr 1:14...Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době...
1. Jan 2:14...že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vámděti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že...
1. Jan 3:1...láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal...
1. Jan 3:2...nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že ...
1. Jan 3:10...protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje...
1. Jan 5:2... který se z něj narodil. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho...
2. Jan 1:1... drazí! starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen , ale všichni,...
2. Jan 1:4...radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od...
2. Jan 1:13... aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují  děti tvé vyvolené sestry. starší píšu milovanému Gaiovi...
3. Jan 1:4...v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že  děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom...
Zjevení 2:23...činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají, že jsem Ten, který zkoumá...
Zjevení 12:4...postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |