Dít

Hledám varianty 'dít' [ dít (14) dělo (10) děl (1) dějí (11) děje (42) děj (1) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 25:22...v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve...
Exodus 2:4...stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její...
Exodus 3:16...Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského...
Numeri 4:27...uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna...
Numeri 18:27...bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte...
Deuteronomium 4:38...a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin...
Deuteronomium 15:2...budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu...
1. Samuel 5:7...s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás...
2. Samuel 14:20...všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako...
2. Královská 6:10...varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k...
2. Královská 9:27...řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale...
1. Letopisů 28:7...plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním...
Ester 2:11... aby zjistil, jak se Ester daří a co se s  děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po...
Ester 4:5...eunucha Hatacha, který byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistí, co se děje a...
Ester 6:9...po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'" "Rychle vezmi to...
Ester 6:11...ho po náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak...
Job 40:19...jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu...
Žalmy 44:18...se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvou...
Přísloví 21:3...za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to raději než oběti....
Kazatel 1:9...slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je...
Kazatel 1:13...moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby...
Kazatel 1:14...úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je...
Kazatel 4:3... Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že...
Kazatel 6:10...to je však marnost a honba za větrem. Vše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom...
Kazatel 6:12...pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než...
Kazatel 8:7...ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo...
Kazatel 8:14...jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali...
Kazatel 8:17... dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod...
Kazatel 9:3...kdo se bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce...
Kazatel 10:14...povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků...
Kazatel 12:14...je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé. ...
Izaiáš 26:9... můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se...
Izaiáš 48:16...nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam jsem. Teď posílá Panovník Hospodin spolu s...
Jeremiáš 5:30... když je ten národ takový? Co se to v téhle zemi děje? Hrůza! Děs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na...
Jeremiáš 44:9...zločiny a zločiny svých žen - na to, co se dělo v judské zemi a v jeruzalémských ulicích? dodnes se...
Jeremiáš 48:19...se uprchlíků, uprchlic ptej se, říkej: ‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcen. Naříkejte a...
Ezechiel 21:12...bude zmáčené. Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:7...v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš...
Ezechiel 39:8...Svatý v Izraeli. Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem...
Daniel 2:29... ležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít v budoucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal,...
Daniel 2:45...i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý."...
Malachiáš 2:11...Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin...
Matouš 11:21... běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v...
Matouš 11:23...se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát dodnes....
Matouš 13:49...to, co je špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od...
Matouš 14:2... "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil...
Matouš 26:56...a učil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni...
Matouš 27:54... Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se...
Marek 4:11...je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v...
Marek 6:2...dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a...
Marek 6:14...Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to...
Marek 9:21... Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do...
Marek 11:23...' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte,...
Marek 13:7...o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu...
Marek 13:29... víte, že léto je blízko. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že je...
Lukáš 9:7...a všude uzdravovali. Když se o všem, co se dělo, doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si ...
Lukáš 10:13... běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v...
Lukáš 18:36... Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský...
Lukáš 21:9...o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ...
Lukáš 21:28...s mocí a velikou slávou. se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše...
Lukáš 21:31... sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží...
Lukáš 23:31...na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě...
Jan 15:25...- jak , tak mého Otce. Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně:...
Skutky 2:16... jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodinDěje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V...
Skutky 2:43...naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu...
Skutky 4:30... se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se...
Skutky 5:12...veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili...
Skutky 8:13...a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen....
Skutky 10:37...Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který...
Skutky 19:10...promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé,...
Skutky 21:14...nedal přesvědčit, nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni,...
1. Korintským 14:26... někdo jazyk a někdo výklad. se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích...
1. Korintským 16:14...stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi děje v lásce. Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním...
2. Korintským 4:15...s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a...
Koloským 4:9... vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův...
1. Petr 4:17...a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají...
Zjevení 1:19...mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství...

Slova obsahující dít: bdít (10) cedíte (1) dít (14) dítě (71) dítěte (6) dítětem (4) dítěti (4) doprovodíte (1) hledíte (3) hromadíte (2) chodíte (2) křivdíte (1) loudíte (1) nechodíte (1) nenávidíte (3) nepřivádíte (1) neřídíte (3) nesoudíte (1) nestydíte (1) neuvidíte (9) nevidíte (3) obsadíte (5) odvádíte (1) popudíte (1) provádíte (4) přiodít (1) přivádíte (1) radíte (4) rodíte (1) řídíte (5) sedíte (1) shromáždíte (2) soudíte (7) stydíte (1) svádíte (2) škodíte (1) tvrdíte (1) usadíte (2) uvidíte (24) vidíte (33) vodíte (1) vodítko (1) vraždíte (1) zařídíte (1) zasadíte (1) závidíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |