Díly

Hledám varianty 'díly' [ díly (18) dílům (5) dílů (3) dílu (18) dílo (88) dílem (14) díle (15) díla (20) díl (38) děl (1) ]. Nalezeny 212 verše.
Genesis 2:2...jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré...
Genesis 2:3...posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o...
Genesis 11:6...mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali....
Genesis 15:17...nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin...
Genesis 33:19...v kanaánské zemi a utábořil se před městemDíl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů...
Genesis 47:24... bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své...
Genesis 48:22...do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z...
Exodus 28:7...kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající...
Exodus 28:12...obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron...
Exodus 28:25...dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které...
Exodus 28:27...připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu....
Exodus 29:17...oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům...
Exodus 30:34...a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho...
Exodus 32:16... popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách. Když...
Exodus 34:10...a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem...
Exodus 35:24... kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co...
Exodus 35:29... přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš...
Exodus 36:4...svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je...
Exodus 36:5..."Lid přináší mnohem více, než je potřebadílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy...
Exodus 36:7...přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanější z...
Exodus 38:24...látce i kmentu. Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem...
Exodus 39:4...kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl...
Exodus 39:7...synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin...
Exodus 39:18...dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které...
Exodus 39:20...připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu....
Exodus 39:32...přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele...
Exodus 39:43...tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak...
Exodus 40:33...a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a...
Leviticus 1:6... zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a...
Leviticus 1:8...a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 1:12...oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je...
Leviticus 2:2...s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:3...připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou...
Leviticus 2:9... Ten ji donese k oltáři, odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně...
Leviticus 2:10...připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou...
Leviticus 2:16...a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem...
Leviticus 5:12...ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu;...
Leviticus 6:8...je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a...
Leviticus 7:10...knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům...
Leviticus 8:20...oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři....
Leviticus 9:13...stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl...
Leviticus 24:7...čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou...
Numeri 4:3...let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů...
Numeri 4:47...byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen....
Numeri 5:26... Vezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu...
Numeri 18:29... je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte...
Numeri 18:30...rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako...
Numeri 18:32...Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů...
Numeri 31:27...zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy,...
Deuteronomium 9:21...se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni, roztloukl a...
Deuteronomium 11:7... co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. Proto...
Deuteronomium 12:7...Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal....
Deuteronomium 12:18... svým Bohem, se budeš radovat z veškerého díla svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny,...
Deuteronomium 19:3...Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil,...
Deuteronomium 21:17...synu nemilované a mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou jeho mužství,...
Deuteronomium 32:4...chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je...
Deuteronomium 33:11...ti na oltář. Požehnej, Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do...
Deuteronomium 33:21...i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebedíl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle...
Jozue 15:1...z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek.  Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody,...
Jozue 16:1...zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny dodnes.  Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od...
Jozue 17:1... dodnes a vykonávají nucené práce. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného,...
Jozue 24:32...přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů...
Růt 2:3...přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.)...
Růt 4:3...a řekl: "Posaďte se tu." A když se posadili, pověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského...
2. Samuel 23:11...Hararského. Filištíni se jednou shromáždilidílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk....
1. Královská 7:14...ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil...
1. Královská 7:40... lopatky a mísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově...
1. Královská 7:51...do chrámové lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu....
1. Královská 11:28...mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova....
2. Královská 2:9... Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva...
2. Královská 19:18...do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili....
2. Královská 22:17...kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj...
1. Letopisů 11:13... kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před...
1. Letopisů 23:4...38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4...
1. Letopisů 23:24... jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David...
1. Letopisů 28:20...Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh,...
1. Letopisů 29:1...vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha....
1. Letopisů 29:6...tisíců a stovek jakož i vůdcové královského díla a věnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata,...
2. Letopisů 4:11...vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva...
2. Letopisů 5:1...to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu....
2. Letopisů 8:16... ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova...
2. Letopisů 20:37..."Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří...
2. Letopisů 24:13...Hospodinův chrám. Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního...
2. Letopisů 29:34...jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud se nezasvětili další kněží...
2. Letopisů 34:25...kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj...
Ezdráš 2:69...na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000...
Ezdráš 5:8...a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilnědílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů:...
Ezdráš 6:14...krále Dareia. Židovští stařešinové stavělidílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn...
Nehemiáš 2:18...řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se to doslechli Sanbalat Choronský, úředník...
Nehemiáš 4:5...se rozhlédnou, vpadneme mezi . Pobijeme jedílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich...
Nehemiáš 4:9...ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli...
Nehemiáš 4:10... Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími,...
Nehemiáš 4:13...totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od sebe...
Nehemiáš 4:15...Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly...
Nehemiáš 5:16...pozemky, naopak, všichni muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k...
Nehemiáš 6:3...jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit,...
Nehemiáš 6:9...zastrašit. Mysleli si, že ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!"...
Nehemiáš 6:16...národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Mezi judskou šlechtou a...
Nehemiáš 7:70... Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata,...
Nehemiáš 7:71...vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek...
Nehemiáš 10:33...Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti...
Nehemiáš 10:34... na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho...
Job 14:15... úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky...
Job 34:19...knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzákydílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle...
Job 36:24...mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi. Všichni...
Job 36:25...je oslavují svými písněmi. Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je...
Job 40:19...jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu...
Žalmy 8:4...protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesadílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co...
Žalmy 8:7...jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi...
Žalmy 9:17...zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do...
Žalmy 19:2... Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo...
Žalmy 28:4...skutky, za podlost jejich počinů, odměň je za dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatu! Protože...
Žalmy 33:4...Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky...
Žalmy 64:10...lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že...
Žalmy 90:16...žili v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost...
Žalmy 90:17...Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstávádílo našich rukou mezi námi rozkvétá, dílo našich rukou...
Žalmy 92:5...jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívatdíle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé,...
Žalmy 102:26...trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založildílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
Žalmy 104:31...Hospodinova sláva trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho pohledem země třese se...
Žalmy 111:3...- všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy...
Žalmy 138:8... Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty...
Žalmy 139:14... v lůně matky jsi tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou...
Žalmy 143:5... které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji,...
Přísloví 22:29...tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem...
Přísloví 31:17...výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle...
Kazatel 3:11...dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk...
Kazatel 3:22... že člověk nemá jiné štěstí než radovat sedíla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu nahlédnout, co...
Kazatel 7:13...ty, kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den...
Kazatel 8:17... dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod...
Kazatel 11:2...chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může...
Kazatel 11:5...zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno...
Izaiáš 2:8...bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen,...
Izaiáš 3:11... Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním...
Izaiáš 5:12...nechybí. Hospodinovy skutky je ale nezajímajídílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do...
Izaiáš 5:19...kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálídílem svým, abychom si je prohlédli! Jen přijde s tím...
Izaiáš 17:8... Nebude vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu, přestane obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříky...
Izaiáš 19:25...požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýriedílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy...
Izaiáš 28:21...jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol - svůj...
Izaiáš 29:15...před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás...
Izaiáš 29:16... se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci: "On netvořil"? Říká snad hrnec o hrnčíři:...
Izaiáš 29:23...více nebude. ve svém středu uvidí své dětidílo rukou mých, tehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu...
Izaiáš 32:17...bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mírdílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V...
Izaiáš 37:19...do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili....
Izaiáš 45:9...snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká tvé dílo: "On je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to...
Izaiáš 45:11...se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo...
Izaiáš 60:21...navěky. Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadildílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude...
Izaiáš 65:22...zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromydílo svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně...
Jeremiáš 1:16...opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlodílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň...
Jeremiáš 10:9...pak oblékají purpurem a šarlatem - všechno je to dílo zručného umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý...
Jeremiáš 34:19... kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch,...
Jeremiáš 48:10...nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb...
Ezechiel 5:1...jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich...
Ezechiel 21:36... vydám do rukou lidí ukrutných, zkušenýchdíle záhuby. Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude...
Ezechiel 28:13...- to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi...
Ezechiel 45:1... z ptactva nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl...
Ezechiel 45:3...50 loktů.) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude...
Ezechiel 45:4...široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří...
Ezechiel 45:5... Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou...
Ezechiel 45:6...u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydleníDíl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města....
Ezechiel 47:13...Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef...
Ezechiel 47:14...kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal...
Ezechiel 48:9...východu na západ. Uprostřed něj bude svatyněDíl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů...
Ezechiel 48:11... Uprostřed něj bude Hospodinova svatyně. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří...
Ezechiel 48:12... Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů....
Ezechiel 48:13...vedle území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů...
Ezechiel 48:15...převést, neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k...
Amos 4:7...deštěm, druhému jsem jej však odepřel; jeden díl země byl zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou...
Micheáš 2:7...Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad slova užitek těm, kteří žijí...
Micheáš 5:12...mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a...
Abakuk 1:5...po národech, užasněte a divte se! konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to...
Abakuk 2:18... odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit...
Abakuk 3:2... Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech,...
Matouš 23:32...syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli...
Marek 12:2...poslal k vinařům služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a...
Lukáš 15:12...dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění...
Lukáš 20:10...pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s...
Jan 4:34...vůli Toho, který poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři...
Jan 17:4... Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemidílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otče, uveď...
Jan 19:23... vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když...
Skutky 5:38...být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic...
Skutky 13:2...uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je...
Skutky 13:41... pohrdavci, podivte se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm...
Skutky 14:26... odkud byli předtím svěřeni Boží milostidílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili...
Skutky 15:38... protože je v Pamfylii opustil a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli....
Římanům 1:20... od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho...
Římanům 14:20...vede k pokoji a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné...
1. Korintským 3:13... drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámydílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to...
1. Korintským 3:14...vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo,...
1. Korintským 3:15... které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako...
1. Korintským 9:1...snad i svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v...
1. Korintským 15:58...pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud...
1. Korintským 16:10... se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v...
1. Korintským 16:16...následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán,...
2. Korintským 8:6...vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také...
2. Korintským 8:7...jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet...
2. Korintským 8:11... ale hlavně jste to chtěli. Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak...
2. Korintským 9:8...a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho...
Efeským 2:10...skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům,...
Efeským 4:12... pastýře a učitele - pro přípravu svatýchdílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec...
Filipským 1:6... Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem...
Filipským 2:30...je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za...
1. Tesalonickým 2:13...skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad...
1. Timoteus 5:10... pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost...
2. Timoteus 2:21...užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj...
2. Timoteus 3:17...dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem,...
2. Timoteus 4:5...však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. totiž...
Židům 1:10..." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založildílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
Židům 4:3...Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světa. Písmo přece na...
1. Jan 4:13...v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec...
Zjevení 16:19...zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut...
Zjevení 21:8... čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá...
Zjevení 22:19...slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v...

Slova obsahující díly: díly (18) oddíly (21) podíly (9) rozdíly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |