Dílů

Hledám varianty 'dílů' [ díly (18) dílům (5) dílů (3) dílu (18) dílem (14) díle (15) díl (38) ]. Nalezeno 109 veršù.
Genesis 15:17...nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin...
Genesis 33:19...v kanaánské zemi a utábořil se před městemDíl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů...
Genesis 47:24... bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své...
Genesis 48:22...do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z...
Exodus 28:7...kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající...
Exodus 28:12...obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron...
Exodus 28:25...dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které...
Exodus 28:27...připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu....
Exodus 29:17...oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům...
Exodus 30:34...a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho...
Exodus 35:24... kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co...
Exodus 36:5..."Lid přináší mnohem více, než je potřebadílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy...
Exodus 39:4...kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl...
Exodus 39:7...synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin...
Exodus 39:18...dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které...
Exodus 39:20...připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu....
Leviticus 1:6... zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a...
Leviticus 1:8...a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 1:12...oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je...
Leviticus 2:2...s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:3...připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou...
Leviticus 2:9... Ten ji donese k oltáři, odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně...
Leviticus 2:10...připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou...
Leviticus 2:16...a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem...
Leviticus 5:12...ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu;...
Leviticus 6:8...je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a...
Leviticus 7:10...suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené...
Leviticus 8:20...oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři....
Leviticus 9:13...stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl...
Leviticus 24:7...čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou...
Numeri 4:3...let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů...
Numeri 5:26... Vezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu...
Numeri 18:29... je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte...
Numeri 18:30...rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako...
Numeri 18:32...Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů...
Numeri 31:27... jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek...
Deuteronomium 19:3... rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když...
Deuteronomium 21:17...synu nemilované a mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou jeho mužství,...
Deuteronomium 33:11...ti na oltář. Požehnej, Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do...
Deuteronomium 33:21...i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebedíl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle...
Jozue 15:1...z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek.  Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody,...
Jozue 16:1...zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny dodnes.  Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od...
Jozue 17:1... dodnes a vykonávají nucené práce. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného,...
Jozue 24:32...přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů...
Růt 2:3...přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.)...
Růt 4:3...z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl...
2. Samuel 23:11...Hararského. Filištíni se jednou shromáždilidílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk....
1. Královská 11:28...mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova....
2. Královská 2:9...budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc,"...
2. Královská 22:17...kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj...
1. Letopisů 11:13... kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před...
2. Letopisů 34:25...kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj...
Nehemiáš 2:18...řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se to doslechli Sanbalat Choronský, úředník...
Nehemiáš 4:9...se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a...
Nehemiáš 4:10... Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími,...
Nehemiáš 4:15...Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly...
Nehemiáš 6:3...jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit,...
Job 14:15... úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky...
Žalmy 8:7...jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi...
Žalmy 19:2... Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo...
Žalmy 64:10...lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že...
Žalmy 92:5...jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívatdíle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé,...
Žalmy 102:26...trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založildílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
Žalmy 143:5... které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji,...
Kazatel 11:2...znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka...
Kazatel 11:5...zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno...
Izaiáš 2:8...bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen,...
Izaiáš 5:19...kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálídílem svým, abychom si je prohlédli! Jen přijde s tím...
Izaiáš 17:8... Nebude vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu, přestane obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříky...
Izaiáš 32:17...bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mírdílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V...
Izaiáš 45:11...se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo...
Jeremiáš 1:16...opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlodílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň...
Jeremiáš 34:19... kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch,...
Ezechiel 5:1...i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na...
Ezechiel 21:36... vydám do rukou lidí ukrutných, zkušenýchdíle záhuby. Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude...
Ezechiel 28:13...- to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi...
Ezechiel 45:1..." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto...
Ezechiel 45:3...50 loktů.) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude...
Ezechiel 45:4...široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří...
Ezechiel 45:5... Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou...
Ezechiel 45:6...u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydleníDíl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města....
Ezechiel 47:13...dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O...
Ezechiel 47:14...dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám...
Ezechiel 48:9...východu na západ. Uprostřed něj bude svatyněDíl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů...
Ezechiel 48:11... Uprostřed něj bude Hospodinova svatyně. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří...
Ezechiel 48:12... Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů....
Ezechiel 48:13...vedle území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů...
Ezechiel 48:15...převést, neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k...
Amos 4:7...deštěm, druhému jsem jej však odepřel; jeden díl země byl zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou...
Micheáš 5:12...mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a...
Abakuk 3:2... Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech,...
Marek 12:2...poslal k vinařům služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a...
Lukáš 15:12...dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění...
Lukáš 20:10...pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s...
Jan 19:23... vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když...
Skutky 14:26... odkud byli předtím svěřeni Boží milostidílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili...
Římanům 1:20... od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho...
1. Korintským 15:58...pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud...
1. Korintským 16:10... se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v...
1. Korintským 16:16...následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán,...
2. Korintským 8:7...jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet...
Efeským 4:12... pastýře a učitele - pro přípravu svatýchdílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec...
1. Timoteus 5:10... pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost...
2. Timoteus 3:17...dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem,...
Židům 1:10..." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založildílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
1. Jan 4:13...v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec...
Zjevení 16:19...zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut...
Zjevení 21:8... čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá...
Zjevení 22:19...slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v...

Slova obsahující dílů: dílů (3) dílům (5) oddílů (16) oddílům (1) podílů (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |