Díl

Hledám varianty 'díl' [ díly (18) dílům (5) dílů (3) dílu (18) dílem (14) díle (15) díl (38) ]. Nalezeno 109 veršù.
Genesis 15:17...nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin...
Genesis 33:19...v kanaánské zemi a utábořil se před městemDíl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů...
Genesis 47:24... bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své...
Genesis 48:22...do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z...
Exodus 28:7...kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající...
Exodus 28:12...obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron...
Exodus 28:25...dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které...
Exodus 28:27...připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu....
Exodus 29:17...oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům...
Exodus 30:34...a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho...
Exodus 35:24... kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co...
Exodus 36:5..."Lid přináší mnohem více, než je potřebadílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy...
Exodus 39:4...kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl...
Exodus 39:7...synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin...
Exodus 39:18...dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které...
Exodus 39:20...připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu....
Leviticus 1:6... zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a...
Leviticus 1:8...a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí...
Leviticus 1:12...oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je...
Leviticus 2:2...s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:3...připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou...
Leviticus 2:9... Ten ji donese k oltáři, odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně...
Leviticus 2:10...připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou...
Leviticus 2:16...a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem...
Leviticus 5:12...ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu;...
Leviticus 6:8...je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a...
Leviticus 7:10...suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené...
Leviticus 8:20...oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři....
Leviticus 9:13...stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl...
Leviticus 24:7...čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou...
Numeri 4:3...let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů...
Numeri 5:26... Vezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu...
Numeri 18:29... je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte...
Numeri 18:30...rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako...
Numeri 18:32...Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů...
Numeri 31:27... jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek...
Deuteronomium 19:3... rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když...
Deuteronomium 21:17...synu nemilované a mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou jeho mužství,...
Deuteronomium 33:11...ti na oltář. Požehnej, Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do...
Deuteronomium 33:21...i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebedíl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle...
Jozue 15:1...z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek.  Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody,...
Jozue 16:1...zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny dodnes.  Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od...
Jozue 17:1... dodnes a vykonávají nucené práce. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného,...
Jozue 24:32...přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů...
Růt 2:3...přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.)...
Růt 4:3...z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl...
2. Samuel 23:11...Hararského. Filištíni se jednou shromáždilidílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk....
1. Královská 11:28...mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova....
2. Královská 2:9...budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc,"...
2. Královská 22:17...kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj...
1. Letopisů 11:13... kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před...
2. Letopisů 34:25...kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj...
Nehemiáš 2:18...řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se to doslechli Sanbalat Choronský, úředník...
Nehemiáš 4:9...se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a...
Nehemiáš 4:10... Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími,...
Nehemiáš 4:15...Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly...
Nehemiáš 6:3...jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit,...
Job 14:15... úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky...
Žalmy 8:7...jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi...
Žalmy 19:2... Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo...
Žalmy 64:10...lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že...
Žalmy 92:5...jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívatdíle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé,...
Žalmy 102:26...trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založildílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
Žalmy 143:5... které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji,...
Kazatel 11:2...znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka...
Kazatel 11:5...zárodku v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno...
Izaiáš 2:8...bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí. Člověk je sražen,...
Izaiáš 5:19...kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálídílem svým, abychom si je prohlédli! Jen přijde s tím...
Izaiáš 17:8... Nebude vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu, přestane obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříky...
Izaiáš 32:17...bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mírdílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V...
Izaiáš 45:11...se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo...
Jeremiáš 1:16...opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlodílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň...
Jeremiáš 34:19... kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch,...
Ezechiel 5:1...i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na...
Ezechiel 21:36... vydám do rukou lidí ukrutných, zkušenýchdíle záhuby. Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude...
Ezechiel 28:13...- to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi...
Ezechiel 45:1..." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto...
Ezechiel 45:3...50 loktů.) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude...
Ezechiel 45:4...široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří...
Ezechiel 45:5... Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou...
Ezechiel 45:6...u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydleníDíl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města....
Ezechiel 47:13...dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O...
Ezechiel 47:14...dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám...
Ezechiel 48:9...východu na západ. Uprostřed něj bude svatyněDíl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů...
Ezechiel 48:11... Uprostřed něj bude Hospodinova svatyně. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří...
Ezechiel 48:12... Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů....
Ezechiel 48:13...vedle území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů...
Ezechiel 48:15...převést, neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k...
Amos 4:7...deštěm, druhému jsem jej však odepřel; jeden díl země byl zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze dvou...
Micheáš 5:12...mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a...
Abakuk 3:2... Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech,...
Marek 12:2...poslal k vinařům služebníka, aby od nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a...
Lukáš 15:12...dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění...
Lukáš 20:10...pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s...
Jan 19:23... vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když...
Skutky 14:26... odkud byli předtím svěřeni Boží milostidílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili...
Římanům 1:20... od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho...
1. Korintským 15:58...pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud...
1. Korintským 16:10... se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v...
1. Korintským 16:16...následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán,...
2. Korintským 8:7...jsme ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet...
Efeským 4:12... pastýře a učitele - pro přípravu svatýchdílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec...
1. Timoteus 5:10... pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost...
2. Timoteus 3:17...dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem,...
Židům 1:10..." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založildílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy,...
1. Jan 4:13...v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec...
Zjevení 16:19...zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut...
Zjevení 21:8... čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá...
Zjevení 22:19...slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v...

Slova obsahující díl: díl (38) díla (20) díle (15) dílem (14) dílo (88) dílu (18) dílů (3) dílům (5) díly (18) narozdíl (5) nepodílela (1) nesdílej (1) nesdílejí (1) nesdílím (1) oddíl (22) oddílech (20) oddílem (3) oddílu (5) oddílů (16) oddílům (1) oddíly (21) podíl (76) podílem (1) podílet (1) podílí (1) podílíte (1) podílu (12) podílů (7) podíly (9) rozdíl (11) rozdílné (1) rozdílu (2) rozdíly (1) sdílej (2) sdílejme (1) sdílel (1) sdílení (2) sdílet (3) sdílí (2) sdílíme (1) udílením (1) udílí (7) udílím (22) udílíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |