Díky

Hledám varianty 'díky' [ díky (107) díků (1) dík (9) ]. Nalezeno 108 veršù.
Genesis 12:13... Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu."...
Genesis 12:16... že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky,...
Genesis 39:5... chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnalDíky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v...
Genesis 48:16... nechť požehná těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka...
Leviticus 18:5... pravidla a zákony. Ten, kdo je plnídíky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně...
Deuteronomium 8:17...vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto...
Deuteronomium 32:47...vás vůbec není plané - vždyť je to váš životDíky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán...
Jozue 9:9...služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli...
Soudců 7:2...nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy...
1. Samuel 18:21... líbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu jiDíky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak...
2. Samuel 7:29... jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka navěky požehnán!"...
1. Královská 10:1...doslechla o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela v...
2. Královská 11:2...s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v ložniciDíky tomu nebyl zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu...
1. Letopisů 17:27...svého služebníka, aby před tebou trval navěkyDíky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán!" Po...
1. Letopisů 23:30...a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných obětech...
1. Letopisů 29:13...a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je...
Ezdráš 3:11... Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chváludíky: "Je tak dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá navěky!"...
Nehemiáš 12:24...Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti nim střídavě sbor po sboru. Mataniáš i...
Nehemiáš 12:27... aby radostně oslavovali zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činely, lyry a citery. Zpěváci byli...
Žalmy 5:8...- vrahy a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se...
Žalmy 21:2... Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu...
Žalmy 21:6...časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíš. Stále a...
Žalmy 21:8...radostí. Na Hospodina jistě spoléhá se králdík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka...
Žalmy 26:7... Hospodine, přicházím, abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích. Miluji,...
Žalmy 89:18...vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sámdíky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše...
Žalmy 97:8...to slyší, judské osady se radují, Hospodinedíky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí...
Žalmy 118:19...spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí...
Žalmy 118:28...k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit! Oslavujte Hospodina -...
Přísloví 24:6...kdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. Hlupák na...
Přísloví 27:18... bude jíst fíky, kdo pečuje o pána, vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce...
Izaiáš 48:5... ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel...
Jeremiáš 33:11...vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!"...
Ezechiel 14:23...uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom...
Ezechiel 16:14...Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou jsem ozdobil, praví Panovník...
Ezechiel 16:51...s nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď se - vždyť...
Ezechiel 16:52...nevinně. Styď se a hanbi se, neboť tvé sestry díky tobě vypadají nevinně! Změním jejich úděl, úděl Sodomy...
Ezechiel 19:10...byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody. Vyrostly na silné větve vhodné pro...
Ezechiel 20:11...a oznámil jim své zákony (které kdo plnídíky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly...
Ezechiel 20:13...pravidly, zavrhli zákony (které kdo plnídíky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty. Řekl...
Ezechiel 20:21... nejednali podle nich (ačkoli kdo je plnídíky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl jsem si...
Ezechiel 31:4...k oblakům. Vody mu daly jeho vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů dál k...
Ezechiel 31:5...stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do délkydík množství vláhy košatil. Všichni ptáci hnízdili v jeho...
Ezechiel 33:19...ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Daniel 8:25... Bude hubit mocné bojovníky i svatý liddíky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti...
Abakuk 1:16...síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti ty nejvydatnější pokrmy. To...
Abakuk 2:4... nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec nemá...
Matouš 15:36...na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se...
Matouš 26:27...toto je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je...
Marek 7:29... ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů," odvětil na to....
Marek 8:6...posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti...
Marek 14:23... to je tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl:...
Lukáš 22:17...v Božím království." Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám,...
Lukáš 22:19...nepřijde Boží království." Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je tělo, které se...
Jan 4:39...jiní a vy jste vstoupili do jejich práce." Díky slovům ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co...
Jan 4:41...ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dnydíky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak...
Jan 4:42...mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je...
Jan 6:11...asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli....
Jan 6:23...k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho...
Jan 15:3... čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a ...
Skutky 24:2... Tertullus přednesl obžalobu: "Vznešený FelixiDíky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé...
Skutky 26:22...Židé v chrámu chopili a pokoušeli se zabítDíky Boží pomoci, kterou dodnes zakouším, tu však stojím...
Skutky 27:35...Po těch slovech vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco...
Skutky 28:15...ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení...
Římanům 3:30...Je přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon?...
Římanům 4:11...pak přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře před obřezáním. Je tedy otcem všech...
Římanům 5:11...život! A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil....
Římanům 6:17... Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým srdcem uposlechli to učení, do...
Římanům 7:13...hřích: tím, co bylo dobré, mi způsobil smrtDíky přikázání se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně...
Římanům 7:25...Kdo vysvobodí z tohoto smrtelného tělaDíky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána!...
Římanům 8:10...je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který...
Římanům 11:6...i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by milost nebyla...
Římanům 11:20... Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil...
Římanům 15:4...zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli...
1. Korintským 1:14...Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménuDíky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil, kromě Krispa a...
1. Korintským 1:30...se před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší...
1. Korintským 10:30...měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže - jíte nebo pijete, děláte cokoli,...
1. Korintským 11:24...v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: "Toto je tělo, které se dává za...
1. Korintským 15:57...smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši...
2. Korintským 1:11...děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Naší chloubou je svědectví...
2. Korintským 2:14...se s nimi rozloučil a vydal se do Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu...
2. Korintským 3:12...se slávou, slavnější je to, co zůstává! Právě díky této naději jsme tak směle otevření, ne jako Mojžíš,...
2. Korintským 8:16... tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek." Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o...
2. Korintským 9:2...o této službě svatým. Znám přece vaši ochotudíky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno...
2. Korintským 9:15...vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dalDíky Bohu za jeho nepopsatelný dar! Pavel vás při...
Galatským 2:19...zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníkaDíky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro...
Galatským 3:2...se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli?...
Galatským 3:5...Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli?...
Galatským 4:7...svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!" A tak  díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic....
Efeským 2:13...Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil...
Efeským 3:7... Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci...
Filipským 1:19...tedy a budu se radovat i nadále, neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše...
Filipským 1:26...všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím,...
2. Tesalonickým 1:12...našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A teď...
2. Timoteus 1:9...on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a...
Filemon 1:6...se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám...
Filemon 1:22...připrav pro pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje ...
Židům 6:15...požehnám a nesmírně rozmnožím." Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při...
Židům 10:19... nejsou za potřeba oběti. Bratřidíky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do pravé...
Židům 11:2... v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidímeDíky naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme,...
Židům 11:4... Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli KainDíky byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho...
Židům 11:39... po jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli...
Židům 13:2... zůstává. Nezapomínejte na pohostinnostdíky někteří nevědomky hostili anděly! Pamatujte na...
Jakub 2:22...na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutkydíky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co...
Jakub 2:24...Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě...
1. Petr 1:21... ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vámDíky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a...
1. Petr 2:5...duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na...
2. Petr 1:1... těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista:...
Zjevení 4:9..." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čestdíky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků, padne těch...

Slova obsahující díky: díky (107) mladíky (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |