Démoni

Hledám varianty 'démoni' [ démony (22) démonům (3) démonů (14) démonovi (1) démoni (9) démonem (4) démona (2) démon (8) ]. Nalezeny 54 verše.
Matouš 7:22...neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy...
Matouš 8:16... Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné...
Matouš 8:31...se páslo veliké stádo prasat.  Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do...
Matouš 9:32...k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit,...
Matouš 9:33...člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly:...
Matouš 9:34...Izraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš obcházel všechna města...
Matouš 10:8...uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujtedémony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte....
Matouš 12:22...němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny...
Matouš 12:24...to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!" Ježíš ale...
Matouš 12:27...tedy obstojí jeho království? A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto...
Matouš 12:28...Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království....
Matouš 17:18...budu snášet? Přiveďte mi ho sem." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli...
Marek 1:34...lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno...
Marek 1:39...v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho...
Marek 3:15...ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony. Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno...
Marek 3:22...Jeruzaléma, říkali, že Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedy a mluvil k nim v...
Marek 5:12...úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasatDémoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, ...
Marek 6:13...tak šli a vyzývali lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali. Jak...
Marek 7:26...mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a tak ...
Marek 7:29...řekla, můžeš jít domů," odvětil na to. "Ten démon z tvé dcery vyšel." Když pak přišla domů, zjistila...
Marek 7:30...domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel...
Marek 9:29...my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud...
Marek 9:38... který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit, protože nechodí...
Marek 16:9...Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní...
Marek 16:17...provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a...
Lukáš 4:35..."Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu...
Lukáš 4:41...ruce a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démoni s křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a...
Lukáš 8:2...nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, také...
Lukáš 8:27...muž z toho města, který byl dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v...
Lukáš 8:29... aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a...
Lukáš 8:30..." odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné...
Lukáš 8:32...se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nich. Jakmile jim...
Lukáš 8:35...přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém...
Lukáš 8:36...pak vyprávěli, jak byl ten, který býval posedlý démony, zachráněn. Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho...
Lukáš 8:38...lodi, aby se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale...
Lukáš 9:1...Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží...
Lukáš 9:42...Přiveď sem svého syna." Než k němu došeldémon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého...
Lukáš 9:49... "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi."...
Lukáš 10:17...vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim:...
Lukáš 11:14...těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit,...
Lukáš 11:15... zástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!" Jiní ho zase pokoušeli...
Lukáš 11:18...jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud vymítám démony Belzebubem,...
Lukáš 11:19...že vymítám démony Belzebubem. A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto...
Lukáš 11:20...Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království....
Lukáš 13:32...a vyřiďte lišce: Dnes i zítra budu vymítat démony a uzdravovat; třetího dne skončím. Dnes, zítra i...
Jan 10:20...strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem a blázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý...
Jan 10:21..."Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se...
Římanům 8:38...Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani...
1. Korintským 10:20...však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A nechci, abyste měli co společného s démony....
1. Korintským 10:21...s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů!...
Jakub 2:19... že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věřídémoni - a třesou se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra...
Zjevení 9:20...ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva,...
Zjevení 16:14...tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a...
Zjevení 18:2...ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech...

Slova obsahující démoni: démoni (9) démonické (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |