Déšť

Hledám varianty 'déšť' [ dešťů (2) dešti (3) deštěm (12) deště (10) déšť (45) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 2:5...byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země...
Genesis 7:4...na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co...
Exodus 9:33...rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy...
Exodus 9:34...se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém...
Leviticus 26:4... přikázání a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v...
Deuteronomium 11:11... je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči...
Deuteronomium 11:14...mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl...
Deuteronomium 11:17...vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v krásné...
Deuteronomium 28:12...svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže...
Deuteronomium 28:24...v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud nebudeš...
Deuteronomium 32:2... výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak sprška pro...
1. Samuel 12:17...Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobitídéšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v...
1. Samuel 12:18...Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobitídéšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem...
2. Samuel 1:21...dcery neobřezaných! Svahy Gilboa, ano, vydeště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné...
2. Samuel 21:10...sklizně, dokud se na z nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou...
2. Samuel 22:12...větrných. Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se...
2. Samuel 22:15...v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího znělDeštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta...
2. Samuel 23:4...slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům...
1. Královská 8:35...proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu,...
1. Královská 8:36... Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví....
1. Královská 17:1...tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na slovo." Potom dostal slovo...
1. Královská 17:14...neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům...
1. Královská 18:1..."Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval...
1. Královská 18:41...Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a napít. Eliáš...
2. Královská 3:17...Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy,...
2. Letopisů 6:26...proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu,...
2. Letopisů 6:27... Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví....
Ezdráš 10:9...chrámem a chvěli se - kvůli věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s...
Ezdráš 10:13... co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den...
Job 5:10...a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na...
Job 16:13...a bil a bil! Udělal si ze terč, zasypává  deštěm střel. Bez milosti seká do slabin, mou žluč nechá...
Job 20:23... Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní zasažen bude...
Job 28:26...vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům bouřkovým, tehdy ji spatřil...
Job 29:23...svlažovala jako krůpěje. Čekávali na jak na déšť, na jarní vláhu čekali dychtivě. Když jsem se usmál na...
Job 36:27...vynáší kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť srážely, aby se pak z mraků proudem valily a skrápěly...
Job 38:28...trosky a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel...
Žalmy 18:12... Závojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se rozstoupila mračna...
Žalmy 18:15...Nejvyššího zněl: krupobití a blesky plamennéDeštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta...
Žalmy 68:10...Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele! Vydatným deštěm, Bože, skrápěl jsi, osvěžoval jsi své zemdlené...
Žalmy 72:6...pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí....
Žalmy 84:7...kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle putují - před...
Žalmy 105:32...mouchy přilétly, po celé říši byli komáři. Místo deště je zasypal kroupami, nad jejich zemí se blesky míhaly...
Žalmy 147:8...hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům...
Přísloví 25:14...pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a žádný déšť! Chvástavé sliby - samé chyby! Trpělivostí si i vůdce...
Přísloví 26:1...sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi tak sluší tupci čest. Vrabec přeletí, vlaštovka...
Přísloví 27:15...kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení v období dešťů se hašteřivá žena podobá. Kdo ji chce zkrotit, chce...
Izaiáš 4:6...denním horkem a útočiště a úkryt před bouřídeštěm. Svému milému zpívat chci milostnou píseň o jeho...
Izaiáš 30:23...hadry a řekneš: "Pryč s tím!" On také sešle déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a pokrm, který...
Izaiáš 32:2...z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v...
Izaiáš 44:14...mezi stromy v lese, zasadil sosnu a rostladeštěm. To dřevo je pro člověka palivem - kus z něho vezme...
Izaiáš 55:10...smýšlení nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a...
Jeremiáš 3:3...potom přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá jako coura, odmítala ses zastydět....
Jeremiáš 5:24... svého Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.'...
Jeremiáš 14:22...s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože...
Ezechiel 34:26...své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže! Stromy v sadu...
Ozeáš 6:3... přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží." Co mám s tebou, Efraime, dělat?...
Joel 2:23...v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, neboť vám  déšť, jak se patří, vylije na vás liják vydatný, podzimní i...
Amos 4:7...nevrátili, praví Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem...
Micheáš 5:6...mnohých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak déšť padající na trávu, jenž ve smrtelníka nedoufá a...
Zachariáš 10:1... panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť, když na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž...
Zachariáš 14:17...se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se jim déšť. A když se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet...
Matouš 5:45...slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu,...
Matouš 7:25...muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten...
Matouš 7:27... který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten...
Skutky 14:17...svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí." A...
Židům 6:7...by ho vydávali potupě! Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na Boží...
Jakub 5:7...na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je...
Jakub 5:18...půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát, že někdo z...
Zjevení 11:6...nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |