Dávno

Hledám varianty 'dávno' [ dávno ]. Nalezeno 28 veršù.
2. Samuel 3:17... Mezitím Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy...
Nehemiáš 12:46...Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni...
Job 30:2...rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzí a hladem vyzáblí vyprahlou zemí se...
Job 38:21...na jejich místa? Znáš stezku do jejich domovaDávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je...
Žalmy 74:12...pravici z klína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi dávno mým králem, ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi...
Žalmy 77:6...promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci...
Žalmy 119:92...slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkošídávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy...
Žalmy 143:3... do země! Nutí bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné...
Kazatel 1:10...Vždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako...
Kazatel 4:2...rukou utiskovatelů - útěcha nikde! Proto závidím dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud naživu....
Kazatel 6:10...za větrem. Vše, co se děje, bylo pojmenovánodávno je známo, jak na tom člověk je - s tím, kdo je...
Kazatel 9:6...láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se...
Kazatel 9:7...a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé...
Izaiáš 30:33...- pouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí.  dávno je připraveno tofetské ohniště, dost hluboké a široké...
Izaiáš 46:9...se, vy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh...
Jeremiáš 2:20... praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi  dávno rozlámala, své postroje jsi strhala: ‚Nebudu...
Pláč 3:6...hořkou útrapou. Usadil do temnoty jak dávno mrtvého. Zazdil , nemohu pryč, obtížil okovy...
Ezechiel 26:20... srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo  dávno zesnuli. Nechám bydlet hluboko v podsvětí mezi...
Matouš 11:21... které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonudávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Říkám vám:...
Lukáš 10:13... které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonudávno by činili pokání v pytlovině a popelu. Týru a Sidonu...
Lukáš 23:8...Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost.  dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a...
Skutky 15:7...k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás  dávno vybral , aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých...
Římanům 1:2...Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých Písmech. Toto evangelium je o...
2. Korintským 9:5... k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a ne...
Židům 10:2... (Jinak by je účastníci této bohoslužby  dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy...
2. Petr 2:3...vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení  dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil...
2. Petr 3:5...si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou...
Juda 1:4...mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo  dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha...

Slova obsahující dávno: dávno (28) nedávno (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |