Dávní

Hledám varianty 'dávní' [ dávnými (1) dávných (15) dávný (1) dávní (2) dávnému (1) dávného (1) dávné (15) dávná (2) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 6:4...k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl,...
Deuteronomium 32:7...Otec a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete....
1. Samuel 9:9...Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když sedávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal:...
Job 12:19...bedra jim obtáčí provazy. I kněží svléká donahadávné opory strhává. Odebírá slovo zkušeným, starce zbavuje...
Job 29:2...ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho...
Žalmy 68:34...našemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte, burácí hlasem mohutným!...
Žalmy 77:6... rozrušen jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám...
Žalmy 77:12... co Hospodin učinil - ano, připomenu tvé dávné zázraky! O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám o...
Žalmy 78:2...podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli...
Přísloví 22:28...lůžko, nebudeš mít čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je...
Přísloví 23:10... moudrostí tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryč! Jejich...
Izaiáš 19:11...faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti tvoji mudrci?...
Izaiáš 23:7...Tohle že je to vaše město hýření, jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit dálné krajiny?...
Izaiáš 51:9... obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo...
Izaiáš 58:12...voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš....
Izaiáš 61:4...zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví...
Izaiáš 63:9...je sám vykoupil, zvedal a nosil je po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili;...
Izaiáš 63:11...a sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl...
Jeremiáš 11:10...se proti mně spikli. Vrátili se k hříchům svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat slova a...
Jeremiáš 34:5...se zažíhal pohřební oheň k poctě tvých předkůdávných králů, kteří byli před tebou, tak zažehnou oheň i...
Jeremiáš 46:26... Později však bude znovu osídlen tak jakodávných dnech, praví Hospodin. Neboj se, můj služebníku...
Ezechiel 32:27...šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné...
Ezechiel 35:5... Tehdy poznáš, že jsem Hospodin. Kvůli své dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když...
Ezechiel 36:2...Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak...
Ezechiel 38:17...Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvildávných dnech skrze své služebníky, izraelské proroky. Po...
Amos 9:11...a jeho trosky obnovím - vztyčím jej jako za dávných dnů. Tehdy jim připadne zbytek Edomu i všechny...
Micheáš 4:8...stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda, království Dcery jeruzalémské. Proč tedy teď...
Micheáš 7:14...zahradě. se pasou v Bášanu i Gileádu jako za dávných dnů! "Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu...
Zachariáš 1:4... Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od...
Zachariáš 7:7...Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a...
Zachariáš 7:12...která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů....
Malachiáš 3:4...a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů. Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle...
Marek 6:15...to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jedendávných proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "Je to...
Lukáš 9:8...prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jedendávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo...
Lukáš 9:19..."jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jedendávných proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Za...
Skutky 21:16... aby nás dovedli k jistému Mnásonovi z Kyprudávnému učedníkovi, u něhož jsme měli být ubytováni. Když...
Zjevení 12:9...se pro nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl...
Zjevení 20:2...a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |