Dávám

Hledám varianty 'dávám' [ dávejte (30) dávejme (1) dávej (16) dáváte (2) dávat (22) dáváš (9) dávám (38) dávalo (2) dávali (11) dávala (2) dával (31) dávají (8) dává (118) ]. Nalezeny 282 verše.
Genesis 9:3... co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso,...
Genesis 15:18...vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou řeku,...
Genesis 23:11...města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je v...
Genesis 24:21...zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal...
Genesis 34:9...mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námidávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u...
Genesis 34:16...je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a...
Genesis 34:21...berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako...
Genesis 45:1... (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to...
Genesis 47:17...tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen...
Exodus 1:16...Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodudávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn,...
Exodus 5:10...vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce,...
Exodus 5:18...Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští...
Exodus 7:27...mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustitdávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami!...
Exodus 8:17...aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíšdávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do...
Exodus 9:3...odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovatdávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co...
Exodus 9:18...se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustitDávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné...
Exodus 10:4...sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustitdávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí...
Exodus 16:29... že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste...
Exodus 20:12...i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Leviticus 14:34..." vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v zemi...
Leviticus 23:10...k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své...
Leviticus 25:2...k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek....
Numeri 10:2...ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubí, sejde se k...
Numeri 15:2...a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést...
Numeri 18:7...se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře."...
Numeri 20:12... nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové...
Numeri 20:24...připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli...
Numeri 22:18...služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit...
Numeri 24:13... které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit...
Numeri 27:12...na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke...
Deuteronomium 1:20... k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem;...
Deuteronomium 1:25...zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůhdává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se...
Deuteronomium 2:4... bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich...
Deuteronomium 2:29...v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však...
Deuteronomium 3:20... obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůhdává za Jordánem, tehdy se vrátíte každý k vlastnictví,...
Deuteronomium 4:1... abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům,...
Deuteronomium 4:9... který vám dnes předkládám? Střez se všakdávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči...
Deuteronomium 4:21...do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán,...
Deuteronomium 4:40...budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na...
Deuteronomium 5:16...dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Deuteronomium 5:31...budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám...
Deuteronomium 7:16...všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůhdává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl v...
Deuteronomium 8:18...na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu,...
Deuteronomium 11:17... Tak byste v krásné zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato slova v srdci a v...
Deuteronomium 11:31...se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v ,...
Deuteronomium 12:9...nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a...
Deuteronomium 12:10...usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůhdává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech okolních...
Deuteronomium 15:4... tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš jen bedlivě...
Deuteronomium 15:7...tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem...
Deuteronomium 15:10...by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hříchDávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 16:5...kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůhdává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin,...
Deuteronomium 16:20...a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu, si...
Deuteronomium 17:14...přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si:...
Deuteronomium 18:4...plece, obě čelisti a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z...
Deuteronomium 18:9... vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů....
Deuteronomium 19:10... aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by...
Deuteronomium 19:14...dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný svědek,...
Deuteronomium 20:16...patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce,...
Deuteronomium 21:1... Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a...
Deuteronomium 21:23... Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci...
Deuteronomium 23:20...půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru...
Deuteronomium 24:4...k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje...
Deuteronomium 25:15...míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci,...
Deuteronomium 25:19...okolních nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku...
Deuteronomium 26:1...přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl...
Deuteronomium 26:2...všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo,...
Deuteronomium 27:2... V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš...
Deuteronomium 27:3...Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem...
Deuteronomium 28:8...Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal,...
Deuteronomium 28:63...tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodinídával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničí a...
Deuteronomium 32:39..., jen jsem jediný a není Boha kromě mne.  dávám smrt a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z ...
Deuteronomium 32:52...před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které...
Jozue 1:2...tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha,...
Jozue 1:11...obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůhdává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině...
Jozue 1:13...služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy,...
Jozue 1:15...jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh...
Jozue 8:4...bojovníků a vypravil je v noci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze....
Soudců 3:6... Brali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele...
Soudců 8:6...Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do...
Soudců 8:15...a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským...
Soudců 13:4...a bezdětná, ale počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic...
Soudců 18:10...se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný lid a...
Růt 4:7...zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď...
1. Samuel 1:5...i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoli ...
1. Samuel 2:6...narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu,...
1. Samuel 2:7...i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídudává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu...
1. Samuel 2:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech....
1. Samuel 19:2...otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu. půjdu se svým...
2. Samuel 8:6...poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David také...
2. Samuel 8:14...Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David...
2. Samuel 13:28...syny. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na...
2. Samuel 15:27...bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou...
2. Samuel 18:12...rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím...
2. Samuel 22:51...tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv -...
2. Samuel 24:23...skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí...
1. Královská 5:25...a 20 000 batů panenského oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi...
1. Královská 12:8...navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří s ním...
2. Královská 4:4...syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými...
2. Královská 5:7...a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím...
2. Královská 6:10...mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského...
2. Královská 6:32... někoho poslal, aby připravil o hlavuDávejte pozor; ten posel přijde, zavřete za ním dveře a...
2. Královská 12:10...chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do  dávali všechno stříbro, které se přinášelo do Hospodinova...
2. Královská 22:6...na opravě škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařům, stavitelům i zedníkům a nakupují za ...
1. Letopisů 18:6...poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal...
1. Letopisů 18:13...Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David...
1. Letopisů 29:3... A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej...
1. Letopisů 29:12...tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješdáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné...
2. Letopisů 10:8...navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří s ním...
2. Letopisů 19:6...opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka...
2. Letopisů 34:11...na opravě a obnově Hospodinova chrámuDávali je tesařům a stavitelům na nákup opracovaného kamene...
Nehemiáš 5:3..." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí."...
Nehemiáš 9:6...moře i se vším, co je v nich. Ty sám všemu dáváš život, tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi Hospodin,...
Nehemiáš 9:27... aby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali...
Ester 9:22...hody a veselice, navzájem si posílat výslužkudávat dárky chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy...
Job 5:11... Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly prohnaných, aby neuspěli se svou...
Job 12:23...bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničídává jim rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu on o rozum...
Job 16:14...seká do slabin, mou žluč nechá stříkat po zemiDává mi jeden úder za druhým, vrhá se na jako válečník....
Job 20:29... proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job na...
Job 24:23...i při svém postavení si nejsou jistí životyDává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu...
Job 27:13...proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům....
Job 31:2...dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna,...
Job 32:8...ale na duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy moudřejší, starší...
Job 34:8...někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pilDává se do spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť...
Job 38:32...pouty připoutat anebo povolit Orionův pásDáváš v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a její...
Job 39:19... koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho...
Žalmy 18:51...tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv -...
Žalmy 21:7... věhlas a nádheru ty mu udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na...
Žalmy 23:2...pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši...
Žalmy 25:14...důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohy...
Žalmy 29:11... Hospodin bude jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. ...
Žalmy 67:7...oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná,...
Žalmy 68:7...sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však...
Žalmy 72:15...draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí, celý den mu žehnají!...
Žalmy 84:12...Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine...
Žalmy 89:17...jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky...
Žalmy 94:13... káráš, člověku, jehož učíš ze svého ZákonaDáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma...
Žalmy 104:14...se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze...
Žalmy 104:28...k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřebyDáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se...
Žalmy 106:37... I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou krev tehdy prolévali, krev synů svých a...
Žalmy 111:5... milostivý a soucitný je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky!...
Žalmy 113:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém. Neplodnou obdařuje...
Žalmy 146:7...věrný zůstává, utlačovaným právo zjednávádává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští,...
Žalmy 147:9...deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k...
Přísloví 2:6... k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst....
Přísloví 4:1...čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské poučenídávejte pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž...
Přísloví 4:22...těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z něj...
Přísloví 7:24... že mu jde o život! Proto, synové, poslyšte mnedávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé...
Přísloví 16:1...Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za čisté, jeho...
Přísloví 19:14...a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánku; kdo je...
Přísloví 22:16...však vyžene. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova...
Přísloví 28:27...tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká...
Kazatel 5:19...svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost života....
Kazatel 10:3... Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z místa...
Izaiáš 30:20... Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však...
Izaiáš 40:29...ani vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou...
Izaiáš 42:5...překlenul zemi i co raší z , jenž lidem na  dává dýchání a ducha po chodícím: Hospodin povolal...
Izaiáš 45:11...O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na ...
Izaiáš 52:12...se! Nebudete ale odcházet s chvatem, nebudete se dávat na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh...
Izaiáš 53:12...jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist,...
Izaiáš 55:10...ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je i ...
Izaiáš 65:16...však jméno jinačí. Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na...
Jeremiáš 5:24...říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává nám...
Jeremiáš 6:17...‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážnéDávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli:...
Jeremiáš 14:22...smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine,...
Jeremiáš 23:18...Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle, Hospodinova...
Jeremiáš 25:31...národy; soudí se s každým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 33:14...dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v...
Jeremiáš 37:21...přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel...
Jeremiáš 49:24...nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřen v bolestech. Ach, jak...
Pláč 3:33...lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama...
Ezechiel 2:8...ta banda vzbouřenců. Otevři ústa a sněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hle - proti mně natažená ruka a v...
Ezechiel 3:3...člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem...
Ezechiel 3:9... že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oniDávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj...
Ezechiel 18:7...si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovýmdává šaty nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky,...
Ezechiel 18:16...si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovýmdává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil,...
Ezechiel 23:31...a poskvrňovala ses jejich hnusnými modlamiDávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala...
Ezechiel 29:19...odměnu. Proto tak praví Panovník Hospodin: Hledávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si...
Ezechiel 29:20...za jeho služby, za to, co pro udělali, mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím...
Daniel 1:12..."Zkus to prosím s námi na deset dní. nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom...
Daniel 2:21...nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co...
Daniel 3:32...světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal...
Daniel 4:9... ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku,...
Ozeáš 2:7..."Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olej i nápoje." Proto...
Ozeáš 2:10...uznat nechtěla, že jsem obilí, víno i olej dával , že jsem dával hojnost stříbra i zlata, které...
Ozeáš 4:12...Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává předpověď; dali se obloudit duchem smilstva, smilně...
Ozeáš 5:1...oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide Izraeledávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento soud je...
Ozeáš 7:15...však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale...
Ozeáš 12:11...slavíváš! mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád...
Amos 6:11...ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na...
Amos 9:9...je však úplně, praví Hospodin. Hle,  dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny...
Jonáš 4:6...rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavouDávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš...
Micheáš 1:14... S Morešet-gatem rozluč se, jako když otec dává věno nevěstě. V domech Achzibu, ach, zebe zklamání...
Abakuk 2:15... tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu,...
Abakuk 3:19...Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí na výšiny. Pro...
Matouš 5:45...budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá...
Matouš 6:1...dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky...
Matouš 6:2...nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají...
Matouš 6:3... říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé...
Matouš 7:11...tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré...
Matouš 7:15...cesta však vede k životu a málokdo ji nacházíDávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí...
Matouš 14:19...a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámaldával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A tak se...
Matouš 15:36...těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámaldával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni...
Matouš 22:17...kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a...
Matouš 23:23...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcidáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to...
Matouš 24:4...příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým...
Matouš 24:45...pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán...
Matouš 27:48... vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prutdával mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli...
Marek 4:24...kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte,...
Marek 6:41... vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chlebydával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby...
Marek 7:37...ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu...
Marek 8:6...zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámaldával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak...
Marek 12:14...je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?" On ale...
Marek 12:44... kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého...
Marek 13:5...všechno naplní?" Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým...
Marek 13:9... To jsou ale jen počátky porodních bolestíDávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a...
Marek 13:11...kázáno evangelium. Když vás budou odvádětdávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci...
Marek 13:23...(kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolenéDávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem." "Ve...
Marek 13:33...nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině OtecDávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je...
Marek 15:36...odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prutdával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde...
Lukáš 6:7...ochrnutou pravou rukou. Znalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho...
Lukáš 6:38...odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěnoDávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a...
Lukáš 8:18... co nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo , totiž...
Lukáš 9:16...a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámaldával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu. Všichni...
Lukáš 11:3...se posvětí tvé jméno! přijde tvé královstvíDávej nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy -...
Lukáš 11:7...jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli...
Lukáš 11:13...tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha...
Lukáš 11:42...- všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale...
Lukáš 12:1... Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví....
Lukáš 12:33... Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce,...
Lukáš 12:42...nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán...
Lukáš 18:12...daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně...
Lukáš 19:8...Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na...
Lukáš 20:22... ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost....
Lukáš 21:8... "Jaké bude znamení času, kdy se to stát?" "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl....
Lukáš 21:34...a země pominou, ale slova nikdy nepominouDávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním...
Lukáš 22:19...a dal jim ho se slovy: "To je tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po...
Jan 3:34... kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do...
Jan 5:21... abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvédává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce. Otec...
Jan 6:32...Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který...
Jan 6:33... Boží chléb je ten, který sestupuje z nebedává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky,"...
Jan 6:34...sestupuje z nebe a dává život světu." "Panedávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim...
Jan 6:37...jste viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě...
Jan 6:63...vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím,...
Jan 10:28...můj hlas a je znám a následují . jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z ruky je nikdo...
Jan 12:6...společnou pokladnu a z toho, co se do  dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech ji, tu...
Jan 13:34...jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte...
Jan 14:27...vám řekl. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v...
Skutky 2:4...a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z...
Skutky 8:12...o Božím království a o jménu Ježíše Kristadávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a...
Skutky 10:2... Byl zbožný a bohabojný s celým svým domemdával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou...
Skutky 13:20...čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula,...
Skutky 14:17...nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí."...
Skutky 17:25... Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval,...
Skutky 20:35...slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.'" Po těch slovech s nimi všemi poklekl...
Skutky 22:4... k smrti. Zatýkal jsem muže i ženydával je do vězení, jak může dosvědčit i velekněz a všichni...
Římanům 13:7...služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo,...
Římanům 16:17...vás všechny církve Kristovy. Prosím vás, bratřidávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou...
1. Korintským 3:7...kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno;...
1. Korintským 3:10... na kterých pak staví další. Každý však  dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný...
1. Korintským 9:8...hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mlékoDávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon? V...
1. Korintským 10:12...věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí,  dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás...
1. Korintským 11:24...a lámal se slovy: "Toto je tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po...
1. Korintským 15:38...třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní...
1. Korintským 15:57...silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji...
2. Korintským 6:1... abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den...
2. Korintským 8:3...štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o...
2. Korintským 8:11...chtít, tak také buďte připraveni jednatDávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá, je...
2. Korintským 9:7...rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý  dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z...
2. Korintským 9:10... jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží...
Galatským 6:1... Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena...
1. Tesalonickým 4:8...to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba...
1. Timoteus 1:18...čest a sláva na věky věků! Amen. Timoteji, synudávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě...
1. Timoteus 6:13...před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné...
1. Timoteus 6:17...na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. se věnují dobročinnosti,...
2. Timoteus 4:15...velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutkůDávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům...
Židům 3:12...odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné...
Židům 6:13...a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by...
Židům 11:14...cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluvídávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu,...
Židům 12:15...lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí PánaDávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby...
1. Petr 4:11...když někdo slouží, je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista,...
Zjevení 3:9...jsi slovo a nezapřel jsi jméno. Hledávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé,...
Zjevení 22:6...slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým...

Slova obsahující dávám: dávám (38) nesedávám (1) nevzdáváme (2) oddávám (1) odevzdávám (1) předáváme (1) přidávám (5) vydávám (13) vydáváme (2) vyhledávám (1) vzdávám (1) vzdáváme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |