Dál

Hledám varianty 'dál' [ dáli (3) dále (134) dál (136) ]. Nalezeno 258 veršù.
Genesis 10:15... Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozenéhodále Cheta, Jebusejce, Emorejce, Girgašejce...
Genesis 18:5...kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak...
Genesis 24:49...mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od...
Genesis 26:22...Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak ji...
Genesis 35:5...pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi...
Genesis 35:16... nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a...
Genesis 35:21...sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael...
Genesis 46:27...(kromě manželek Jákobových synů) - 66 osobDále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2...
Genesis 48:16...požehná těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť...
Exodus 7:19...že se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a...
Exodus 8:1...a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou...
Exodus 14:15..."Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je!...
Exodus 25:31...budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít...
Exodus 26:15...beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usníDále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva....
Exodus 26:26...rámem a stejně tak pod každým dalším rámemDále zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro...
Exodus 28:15...a ty stočené řetízky připevníš k těm obroučkámDále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí....
Exodus 28:23...točené řetízky na způsob šňůrek z čistého zlataDále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš...
Exodus 28:27...dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obruběDále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k...
Exodus 29:2...jednoho mladého býčka a dva berany bez vadydále nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a...
Exodus 30:23...množství, totiž 250 šekelů, vonné skořicedále 250 šekelů vonného puškvorce, 500 šekelů kasie (vše...
Exodus 33:1...promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země,...
Exodus 33:12...namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi:...
Exodus 36:20...beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usníDále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva....
Exodus 36:31...stříbrných patek; dvě patky pod každým rámemDále vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro...
Exodus 39:20...dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obruběDále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k...
Leviticus 6:12... Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den...
Leviticus 11:16...druhy havranůdále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů, sýček,...
Leviticus 17:8...bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokoleníDále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 19:1...se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci:...
Numeri 2:7...jeho vojsko o počtu 54 400 mužůDále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn...
Numeri 2:14...jeho vojsko o počtu 59 300 mužůDále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův...
Numeri 2:22...jeho vojsko o počtu 32 200 mužůDále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan,...
Numeri 2:29...jeho vojsko o počtu 41 500 mužůDále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn...
Numeri 3:2...jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádabdále Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů,...
Numeri 3:37...náčiní k nim, a to se vší příslušnou službouDále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich...
Numeri 4:5...setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající...
Numeri 4:15...a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli....
Numeri 4:25...i pokrývku z odolných usní, která je na dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří,...
Numeri 4:32...desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patkydále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich...
Numeri 6:15...a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběťdále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky...
Numeri 9:19...Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní;...
Numeri 9:20...rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět...
Numeri 9:21...večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál....
Numeri 9:22...se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova...
Numeri 9:23...tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi...
Numeri 12:15...na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom lid vytáhl z...
Numeri 15:23...přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázaldále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to...
Numeri 21:10...hada, zůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli dál a utábořili...
Numeri 21:11...táhli dál a utábořili se v Obotu. Z Obotu táhli dál a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na...
Numeri 21:12... která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál a utábořili se v údolí Zered. Odtud táhli dál a...
Numeri 21:13...dál a utábořili se v údolí Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti,...
Numeri 22:1... a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem naproti...
Numeri 22:35...řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál. Když Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu...
Numeri 28:22...na každého z těch sedmi beránků po desetiněDále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás...
Numeri 29:5...jednu desetinu na každého z těch sedmi beránkůDále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl...
Numeri 29:11...na každého z těch sedmi beránků po desetiněDále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti...
Numeri 29:16...na každého z těch čtrnácti beránků po desetiněDále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné...
Numeri 29:19...a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtuDále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné...
Numeri 29:22...a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtuDále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné...
Numeri 29:25...a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtuDále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné...
Numeri 29:28...a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtuDále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné...
Numeri 29:31...a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtuDále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné...
Numeri 29:34...podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtuDále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné...
Numeri 29:38...a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtuDále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné...
Numeri 32:5...- a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země...
Numeri 32:19...s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu."...
Numeri 34:8...moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu. Odtud povede k...
Numeri 34:11...k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera. Odtud...
Deuteronomium 1:7...této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v...
Deuteronomium 1:9...semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte,...
Deuteronomium 2:24...a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky...
Deuteronomium 14:15...druhy havranůdále pštrosa, sovu, racka, různé druhy jestřábů, sýčka,...
Deuteronomium 31:2... řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 32:11...mladými, křídly rozpjatými v pádu chytí jedál je nese na svých perutích. Hospodin sám je takto...
Deuteronomium 34:1... a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileáddále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi Efraima a...
Jozue 9:17...uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města...
Jozue 12:3... k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amoncůdále pláň Arava k východnímu okraji Galilejského jezera...
Jozue 12:4...k Bet-ješimotu a na jih pod úbočí PisgyDále bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlil v...
Jozue 13:3...států: Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a EkronDále území Avijců na jihu. Dále celé území Kananejců od...
Jozue 13:4...Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců na jihuDále celé území Kananejců od sidonské Ary po Afek u...
Jozue 13:5...od sidonské Ary po Afek u emorejské hraniceDále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu...
Jozue 13:10... celou medebskou náhorní rovinu k DibonuDále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v...
Jozue 13:11... který vládl v Chešbonu, k hranicím AmoncůDále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou horu...
Jozue 13:16...Arnon, včetně města uprostřed onoho údolídále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i všechna města...
Jozue 13:26... polovina země Amonců k Aroeru naproti Rabědále od Chešbonu k Ramat-micpe a Betonim a od Machanajim...
Jozue 13:31...městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanudále polovina Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova...
Jozue 15:4...k Adaru, stáčí se ke Karce a pokračuje k AcmoněDál pak hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke...
Jozue 15:7... Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debirudále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku...
Jozue 15:9...prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efrondále k Baale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí...
Jozue 15:10...severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou. Potom hranice...
Jozue 15:15...a Talmaje, potomky Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer)...
Jozue 15:37...a Gederotaim - celkem čtrnáct měst s osadamiDále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád, Dilhan, Micpe, Jokteel...
Jozue 15:42...Naama a Makeda - celkem šestnáct měst s osadamiDále: Libna, Eter, Ašan, Jiftach, Ašna, Neciv...
Jozue 15:45... Achzíb a Mareša - celkem devět měst s osadamiDále Ekron, jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé...
Jozue 15:52... Cholon a Gilo - celkem jedenáct měst s osadamiDále: Arab, Duma, Ešean, Janim, Bet-tapuach, Afeka...
Jozue 15:55...je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadamiDále: Maon, Karmel, Zif, Juta, Jizreel, Jokdeam, Zanoach...
Jozue 15:58... Gibea a Timna - celkem deset měst s osadamiDále: Chalchul, Bet-cur, Gedor, Maarat, Bet-anot a Eltekon...
Jozue 15:60...Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s osadamiDále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města...
Jozue 16:3...Jafletejců po oblast Dolního Bet-choronudále ke Gezeru, dosáhne ke Středozemnímu moři. Toto...
Jozue 18:17... Stáčí se na sever a míří k En-šemešidále ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim. Sestupuje ke...
Jozue 18:19...srázu severně od Bet-aravy, kde klesá do AravyDále pokračuje přes severní svah Bet-chogly, než dosáhne k...
Jozue 18:25... Ofni a Geba - celkem dvanáct měst s osadamiDále Gibeon, Ráma, Beerot, Micpe, Kefira, Moca...
Jozue 19:7...a Šaruchen - třináct měst i s osadamiDále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři města s osadami, a...
Jozue 19:12...vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabordále pak k Daberatu a vzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje...
Jozue 19:29...hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu TýrDále se vrací k Chose, dosáhne ke Středozemnímu moři v...
Jozue 19:33...od dubu v Caananimu přes Adami-nekeb a Jabneeldále k Lakumu, než dosáhne Jordánu. Na západě se hranice...
Jozue 20:7...tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalídále Šechem v pohoří Efraim a Kiriat-arbu (což je Hebron) v...
Jozue 21:27...zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinamiDále to byla Beeštera s pastvinami - celkem dvě města. Od...
Soudců 1:17...místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili Kananejce bydlící v Cefatu a vyhubili je jako...
Soudců 4:18... Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do...
Soudců 10:16...Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili se v...
Soudců 14:7...otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po...
Soudců 18:7...cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v...
Soudců 19:3...svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. Jeho...
Soudců 19:14...Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce ...
Růt 2:21...blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud...
Růt 2:23...sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím...
1. Samuel 7:5...i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za...
1. Samuel 10:3...si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři muži...
1. Samuel 10:15... "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly,"...
1. Samuel 10:22...ho, ale nenašli. Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin odpověděl:...
1. Samuel 20:37...na chlapce zavolal: "Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si, nestůj!"...
1. Samuel 26:25...veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale...
1. Samuel 30:4...do hlasitého pláče, neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a...
1. Samuel 30:10... protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi....
1. Samuel 30:21... protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho mužům naproti, David k...
2. Samuel 15:20... a dnes bych měl zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se ale i se svými...
2. Samuel 15:22...se všemi dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál. Celá země hlasitě plakala, když celý ten zástup...
2. Samuel 18:9...v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to...
2. Samuel 24:6... Přišli do Gileádu, do kraje Tachtim-chodšidále do Dan-jaanu. Obešli Sidon a pokračovali k týrské...
1. Královská 7:7... Před byla předsíň a před sloupy s římsouDále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta...
1. Královská 7:27...jako okraj poháru. Mohlo pojmout 2 000 batůDále vyrobil deset bronzových stojanů na umyvadla. Každý...
1. Královská 7:40...postavil po pravé straně v jihovýchodním rohuDále Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak Churam...
1. Královská 9:17...manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmor v judské zemi...
1. Královská 10:29...šekelů stříbra a koně za 150. Také je vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun...
1. Královská 12:25...horách, kde se usídlil. Odtud se vypravil dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co kdyby se...
1. Královská 14:6...zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného?...
1. Královská 19:4...celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost,...
1. Královská 19:15...odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za...
2. Královská 2:6...Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi....
2. Královská 2:11...se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s...
2. Královská 7:11...uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do královského paláce. Král ještě v noci...
2. Královská 20:15...Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš....
2. Královská 22:10...odpovědným za práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal...
2. Královská 23:7...na prach a ten pak vysypal na veřejném hřbitověDále zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově...
2. Královská 25:19...který velel vojákům, a pět členů královské radyDále ve městě našli písaře, který velel při odvodech...
1. Letopisů 2:25...prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ramdále Buna, Oren, Ocem, Achiáš a Onam, kterého měl...
1. Letopisů 2:49...družka Maaka porodila Šebera a TirchanuDále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a...
1. Letopisů 2:54...Atrot-bet-joábští, druhá polovina Manachatskýchdále Corští a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští,...
1. Letopisů 4:4...a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi), dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou...
1. Letopisů 4:22... otec Mareši a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbejidále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří...
1. Letopisů 4:34...jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenányDále Mešobab, Jamlech, Joša, syn Amaciášův, Joel, Jehu, syn...
1. Letopisů 6:42... Synové Áronovi dostali útočištné město Hebrondále Libnu, Jatir, Eštemou, Chilen, Debir...
1. Letopisů 6:52...horách dostali útočištné město Šechemdále Gezer, Jokmeam, Bet-choron...
1. Letopisů 7:28...na východě po Gezer a jeho vesnice na západědále Šechem a jeho vesnice k Aji a jeho vesnicím. Podél...
1. Letopisů 8:30...ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdondále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zecher a...
1. Letopisů 9:11...kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachindále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka,...
1. Letopisů 9:36... jeho žena jménem Maaka, jeho prvorozený Abdondále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zachariáš a...
2. Letopisů 1:17...stříbra a koně za 150 šekelů. Také je vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Šalomoun se...
2. Letopisů 2:11...lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který...
2. Letopisů 4:6... Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batůDále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět...
2. Letopisů 4:22...a kleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato), dále kratiknoty, nádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlata...
2. Letopisů 8:6... města opevněná hradbami, branami a závoramidále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací města, města...
2. Letopisů 28:22... I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům,...
2. Letopisů 34:18...bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal...
Ezdráš 6:11...oběti a modlili se za život krále a jeho synůDále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z...
Ezdráš 7:24...královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněvDále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků,...
Nehemiáš 3:1... Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k věži Mea, a když ji zasvětili, postupovali k věži...
Nehemiáš 11:12... syna Achitubova, správce Božího chrámuDále 822 jejich bratří, konajících službu v chrámu. Dále...
Nehemiáš 11:13... a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodůDále Amašsaj, syn Azarela, syna Achzajova, syna...
Nehemiáš 11:17... syna Asafova, který zahajoval chvály modlitbouDále Bakbukiáš, druhý po něm, a Abda, syn Šamuy, syna...
Nehemiáš 12:8...přední kněží a jejich bratři za dnů JošuovýchDále levité: Ješua, Binui, Kadmiel, Šerebiáš, Juda,...
Nehemiáš 12:42... Eljoenaj, Zachariáš a Chananiáš s trubkamidále Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzi, Jochanan, Malkiáš,...
Job 9:11... Když projde kolem, ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když něco vezme, kdo mu zabrání?...
Job 17:9... bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy...
Job 32:16... nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě, odpověď...
Job 34:1...mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi...
Job 35:1...a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější...
Job 35:16...Job si tu však otevírá ústa naprázdno - mluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval...
Job 36:1...a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží...
Job 38:11... závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru...
Žalmy 50:21...bratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti...
Žalmy 55:8...bych a našel klid! Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych si do...
Žalmy 72:5...ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí! žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. je...
Žalmy 79:13... navždy oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 91:13...aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho...
Žalmy 102:29...léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm Davidův....
Žalmy 119:45...chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o tvých...
Přísloví 14:16...opatrný a varuje se zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá hlouposti, lstivý člověk bývá v...
Přísloví 22:3...vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu...
Přísloví 27:12...vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího...
Kazatel 8:12...páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se povede bohabojným, neboť žijí...
Kazatel 10:14... po následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu...
Izaiáš 17:13...vod mohutných, on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve...
Izaiáš 29:22...Abrahama, říká o domu Jákobovu: Jákob nebude dále zahanben, blednout strachy více nebude. ve svém...
Izaiáš 33:17...oči uvidíš, spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými hrůzami: "Kde je...
Izaiáš 39:4...Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš....
Jeremiáš 8:6...‚Co jsem to učinil?' Každý se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná...
Jeremiáš 11:15...můj milý lid pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí...
Jeremiáš 52:25...velel vojákům, a sedm členů královské radyDále ve městě našli písaře, který velel při odvodech...
Ezechiel 16:25...nohy každému kolemjdoucímu a smilnila jsi čím dál víc. Smilnila jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s...
Ezechiel 16:26...sousedy s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc, jsem se rozezlil! Hle - vztáhl jsem na tebe...
Ezechiel 16:29...nimi, ale neměla jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc, ses dostala k Babylonii, zemi kramářů. Pořád...
Ezechiel 20:27...Tak praví Panovník Hospodin - Vaši otcové  dále hanobili tím, jak mi byli nevěrní. Přivedl jsem je do...
Ezechiel 23:14...jako ta druhá! Ve svém smilnění ale zašla ještě dál, když uviděla nástěnné reliéfy mužů, jasně rudé obrazy...
Ezechiel 23:19...tak jako předtím její sestra. Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na mládí prosmilněné v Egyptě se...
Ezechiel 31:4...hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů dál k ostatním stromům v okolí. Takto se tyčil do výšky nad...
Ezechiel 40:8...síně na vnitřní straně brány byl na tyč hlubokýDále změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2...
Ezechiel 41:16...se okna i trojité ochozy - všechno od prahudál bylo kolem dokola obloženo dřevem od podlahy k oknům...
Ezechiel 45:15...tvoří chomer, tak také deset batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích...
Ezechiel 47:16...moře přes Chetlon a Lebo-chamát k Cedadudále přes Berotu a Sibraim na pomezí Damašku a Chamátu ...
Ezechiel 47:18...povede hranice mezi Chavranem a Damaškemdále podél Jordánu mezi Gileádem a zemí Izraele k Mrtvému...
Ezechiel 47:19...hranice od Támar k vodám Meriby v Kádešidál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. To je...
Ezechiel 48:28...Gádova území od Támar k vodám Meriby v Kádešidál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. Toto...
Daniel 5:9... To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl čím dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když královna...
Daniel 7:6...řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na...
Daniel 7:9...oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se...
Daniel 7:11...se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh....
Daniel 7:21...mohutněji než ostatní. Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a...
Daniel 8:8...a beranovi nebylo žádné pomoci. Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se...
Ozeáš 13:2...ale ctěním Baala, a tak se zahubil. A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbra, modly, které si...
Amos 1:11...soucit potlačil, neustále jen soptil hněvemdál a dál ve svém zuření - za to sešlu na Teman oheň, aby...
Ageus 2:15...to nečisté! Všímejte si ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo předtím, než se v Hospodinově chrámu začal...
Ageus 2:18...praví Hospodin. Všímejte si, jak bude ode dneška dál, jak bude od čtyřiadvacátého dne devátého měsíce - ode...
Zachariáš 1:17...zástupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém. Volej dál - Tak praví Hospodin zástupů: města budou znovu...
Matouš 4:21...hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba Zebedeova a jeho...
Matouš 27:23...zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy...
Marek 1:19...opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na...
Marek 1:38..."Všichni hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto...
Marek 4:21... jiný šedesátinásobnou a jiný stonásobnou." Dále jim řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod...
Marek 5:26... co měla, ale nic nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu...
Lukáš 2:52...ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Patnáctého roku...
Lukáš 4:30...dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál. Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v...
Lukáš 5:27...jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi...
Lukáš 9:4...domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z toho města a...
Lukáš 20:31...si ji vzal druhý, třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti....
Lukáš 24:28...k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se...
Jan 9:26...jsem byl slepý a teď vidím." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to...
Skutky 1:20... zůstane pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření přijme jiný.' Jeden z těch, kdo s...
Skutky 20:15...a připluli do Mitylény. Odtud jsme pokračovali dál a druhého dne jsme se přiblížili k ostrovu Chios....
Skutky 21:3...dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se dál do Sýrie. Když jsme pak přistáli v Týru, kde měla loď...
Skutky 21:25... se vyhýbají masu obětovanému modlámdále krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu." Druhého...
Skutky 27:17... spustili vlečnou kotvu a nechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne...
Skutky 27:28...olovnici a naměřili dvacet sáhů; o kousek dál ji spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Z obavy,...
Římanům 6:6...s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu...
2. Korintským 10:16...za vás. Pak budeme zvěstovat evangelium i tam dál za vámi, místo abychom se chlubili tím, co je hotové...
Filipským 3:1...život, aby mi posloužil za vás za všechny.  Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu...
1. Tesalonickým 4:1...našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.  Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste...
2. Tesalonickým 3:1...a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu!  Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. se Pánovo...
2. Timoteus 2:16...se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je...
Židům 1:10... pomazal olejem radosti nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých...
Židům 6:3...z mrtvých a o věčném soudu. Dá-li Bůh, vydáme se dál. Pro ty, kdo byli jednou osvíceni, kdo okusili ten...
Židům 7:2...v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to také král Sálemu, což znamená "král pokoje". Bez...
Židům 7:23...se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt...
Židům 11:32...nezahynula s neposlušnými. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi,...
Jakub 3:17... která je shůry, je ale především čistádále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého...
Zjevení 6:1..."Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se.  Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí,...
Zjevení 22:11... neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí dál, a kdo je špinavý, se dál špiní. Spravedlivý dál...

Slova obsahující dál: dál (136) dálavách (1) dálce (3) dále (134) dálek (2) dáli (3) dálkách (2) dálkami (1) dálku (2) dálky (10) dálné (5) dálného (1) dálném (1) nadál (1) nadále (32) nenadále (2) neudálo (1) nevzdálí (3) nevzdálil (4) nevzdálila (1) nevzdálím (2) nezdálo (1) opodál (10) pardálu (2) povzdálí (2) sandál (5) sandálech (2) sandálový (1) sandálu (3) sandály (5) událo (1) událostech (2) události (2) udály (1) vpovzdálí (2) vzdálen (3) vzdálená (6) vzdálené (7) vzdáleni (1) vzdálení (3) vzdálenost (3) vzdálenostech (1) vzdálenosti (3) vzdáleny (1) vzdálený (7) vzdálených (2) vzdáleným (5) vzdálil (5) vzdálila (1) vzdálili (3) zdál (4) zdáli (1) zdálky (12) zdálo (9) zpovzdálí (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |