Ctitelé

Hledám varianty 'ctitelé' [ ctitelům (6) ctitelů (2) ctiteli (2) ctitelé (11) ctitele (4) ctitel (1) ]. Nalezeny 23 verše.
2. Královská 10:19...svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a všechny jeho kněze. Nikdo nechybí, protože...
2. Královská 10:21...celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný, který by nepřišel. Vešli do Baalova...
2. Královská 10:22...konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten jim rozdal...
2. Královská 10:23...s Jonadabem, synem Rechabovým, a řekl Baalovým ctitelům: "Přesvědčte se, jestli mezi vámi nejsou nějací...
Žalmy 15:4...druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavrženíctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl...
Žalmy 22:24...jméno, uprostřed shromáždění budu velebitCtitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo,...
Žalmy 22:26...se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit...
Žalmy 31:7...ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup ! Nesnesu ctitele marných nicotností, mou nadějí je Hospodin. Jásat a...
Žalmy 34:8...Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a vizte, jak dobrý je...
Žalmy 34:10...v něj! Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy strádají a...
Žalmy 50:5...lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!"...
Žalmy 60:6...hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v...
Žalmy 61:6...se! séla sliby, Bože, jistě slyšel jsictitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej...
Žalmy 66:16...ti jako oběť připravím! séla Pojďte a slyštectitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro udělal. Volal...
Žalmy 103:17...láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho...
Žalmy 118:4...Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve...
Žalmy 119:74... dej mi rozum, pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějí....
Žalmy 119:79... zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je...
Pláč 1:8...hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím...
Malachiáš 3:16... ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla...
Malachiáš 3:20... Nezůstane z nich kořen ani ratolest! Vámctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v...
Jan 4:23...z Židů. Přichází chvíle, a je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž...
Skutky 13:16... pokynul rukou a řekl: "Izraelité a všichni Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |