Cti

Hledám varianty 'cti' [ ctíte (4) ctít (18) ctíme (2) ctím (1) ctili (14) ctil (5) ctí (47) cti (18) ctěte (9) ]. Nalezeno 116 veršù.
Exodus 20:12...Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jejCti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou...
Deuteronomium 4:10...mi lid. Chci, slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí i...
Deuteronomium 5:16... tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní denCti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 5:29...by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna přikázání, aby se jim i...
Deuteronomium 6:2...ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho...
Deuteronomium 6:13... z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat....
Deuteronomium 6:24... abychom se řídili všemi těmito pravidlyctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny...
Deuteronomium 8:6...Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestáchcti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země,...
Deuteronomium 10:12...od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a...
Deuteronomium 10:20...přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého Bohacti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej....
Deuteronomium 13:5...duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu...
Deuteronomium 14:23...pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si...
Deuteronomium 17:19...ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna...
Deuteronomium 31:12...ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna...
Deuteronomium 31:13...synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v...
Jozue 4:24...poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom...
Jozue 24:14...a olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy,...
Soudců 6:10...vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale...
Soudců 9:9...svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku:...
1. Samuel 2:30...ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo  ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však zostudím. Hle...
1. Samuel 12:14...Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se...
1. Samuel 12:24... Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte,...
1. Samuel 15:22...zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu...
1. Královská 18:3...Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky,...
1. Královská 18:12.... Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když...
2. Královská 4:1... můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba ...
2. Královská 17:36...velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny...
2. Královská 17:39...jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohyCtěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou...
1. Letopisů 17:18...dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro dobro...
Ezdráš 4:2...rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámiCtíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby,...
Nehemiáš 1:11...i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde...
Ester 1:20...po celé jeho veliké říši: Všechny manželky  ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králi i...
Job 1:9... bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem...
Job 28:28...a potvrdil. A řekl člověku: "Moudrost je v tomctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla." A Job...
Job 37:24... nečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin...
Žalmy 8:6...O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávouctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu...
Žalmy 22:24...jméno, uprostřed shromáždění budu velebitCtitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo,...
Žalmy 25:12...vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit. Takový prožije...
Žalmy 25:14...zdědí zem. Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále ...
Žalmy 31:20...je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo  ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na...
Žalmy 33:8...Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světactěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho...
Žalmy 33:18...vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, aby je...
Žalmy 34:10...je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v nějCtěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic...
Žalmy 50:23...vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti, ten  ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" ...
Žalmy 62:5...myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší...
Žalmy 67:8... kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm...
Žalmy 85:10...bláznovství!" Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu...
Žalmy 86:11... srdce se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno...
Žalmy 102:16...jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin...
Žalmy 103:11...nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás...
Žalmy 103:13...laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach,...
Žalmy 111:5...soucitný je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné...
Žalmy 112:1... Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové země budou...
Žalmy 115:11...a štít je takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových!...
Žalmy 115:13...požehná domu Áronovu, požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým! vás Hospodin rozmnoží,...
Žalmy 119:38...Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou...
Žalmy 119:63... za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo  ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel. Tvé...
Žalmy 128:1... Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací svých rukou se...
Žalmy 128:4...- takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž...
Žalmy 135:20...Hospodina! Rodino Leviho, velebte Hospodina! Kdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina! Ze Sionu je Hospodin...
Žalmy 145:19...v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání...
Žalmy 147:11...nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj Hospodina,...
Žalmy 149:9... zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja! Haleluja! Chvalte Boha...
Přísloví 3:7...tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudréhocti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu...
Přísloví 13:13...Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z...
Přísloví 14:2...domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá...
Přísloví 14:31... Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrcectí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí...
Přísloví 20:3... kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Na podzim lenoch orat...
Přísloví 24:21...nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasneCti Hospodina, synu, a také krále, nezačínej si s buřiči....
Přísloví 31:30...je půvab a krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí,...
Izaiáš 25:3...vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů  ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v...
Izaiáš 29:13...Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústyctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když ...
Izaiáš 43:20...a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a...
Izaiáš 50:10...jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v...
Izaiáš 59:19...si zaslouží. Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se jako...
Jeremiáš 32:39...Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby  ctili po všechny dny - pak bude dobře jim i jejich potomkům...
Jeremiáš 32:40...svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby  ctili, aby se ode neodvrátili. S radostí jim budu...
Daniel 3:17... Mešach a Abednego. "Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené...
Daniel 3:18...i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se...
Daniel 5:19... kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil, a koho...
Daniel 6:27...sahá královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky....
Daniel 7:14... Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná -...
Daniel 7:27...potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi...
Daniel 11:38...sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali; bude ho ctít zlatem...
Jonáš 2:9...našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. ti však s vděčným voláním...
Micheáš 6:9... Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění...
Sofoniáš 3:7...jediný. Myslel jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl...
Malachiáš 2:5... Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on  ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl...
Malachiáš 3:16... ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla...
Matouš 13:57...pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich...
Matouš 15:4...přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce,...
Matouš 15:8... Izaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid  ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale...
Matouš 19:19..."‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelžicti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'"...
Marek 6:4... Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním...
Marek 7:6...prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid  ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale...
Marek 7:10...zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce,...
Marek 10:19... nezabíjej, nekraď, nelži, nepodvádějcti svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno...
Lukáš 1:50...je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc,...
Lukáš 18:20...znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelžicti svého otce i matku.'" On odpověděl: "To všechno jsem...
Jan 5:23... ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce,...
Jan 8:49..."Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám...
Jan 9:31...Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo...
Skutky 5:41...odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne pak...
Skutky 10:35... ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh...
Skutky 13:26...' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy....
Skutky 17:23... na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil...
Skutky 18:13...před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco...
Skutky 19:27...nic znamenat, a tak se sníží věhlas , kterou ctí celá Asie a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je...
Římanům 1:25...prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za ležctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který...
Efeským 6:2...své rodiče v Pánu - tak je to správné. "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se...
Židům 2:7...málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávouctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když...
Židům 2:9...jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávouctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny....
1. Petr 1:7...se ukáže její ryzost, bude vám to ke chválecti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho...
1. Petr 2:17...špatnost, ale jako Boží služebníci. Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři...
Zjevení 11:18...služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo...
Zjevení 19:5...Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby...

Slova obsahující cti: cti (18) ctihodné (2) ctihodný (3) ctil (5) ctili (14) ctitel (1) ctitele (4) ctitelé (11) ctiteli (2) ctitelů (2) ctitelům (6) ctižádosti (1) čtrnácti (3) dvanácti (34) dvanáctiletou (1) jedenácti (4) nectil (1) nectili (3) nepoctivé (1) nepoctivý (4) neuctil (1) osmnácti (2) poctil (4) poctili (1) poctivá (5) poctivce (1) poctivé (17) poctivě (30) poctivec (2) poctivého (8) poctivému (2) poctiví (12) poctivost (10) poctivosti (4) poctivou (6) poctivý (18) poctivých (14) poctivým (4) sedmnáctiletý (1) šestnácti (3) třinácti (1) uctivě (1) uctivost (2) uctivý (1) zneuctil (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |