Ctít

Hledám varianty 'ctít' [ ctíte (4) ctít (18) ctíme (2) ctím (1) ctili (14) ctil (5) ctí (47) cti (18) ctěte (9) ]. Nalezeno 116 veršù.
Exodus 20:12...Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jejCti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou...
Deuteronomium 4:10...mi lid. Chci, slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí i...
Deuteronomium 5:16... tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní denCti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 5:29...by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna přikázání, aby se jim i...
Deuteronomium 6:2...ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho...
Deuteronomium 6:13... z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat....
Deuteronomium 6:24... abychom se řídili všemi těmito pravidlyctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny...
Deuteronomium 8:6...Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestáchcti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do krásné země,...
Deuteronomium 10:12...od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a...
Deuteronomium 10:20...přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého Bohacti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej....
Deuteronomium 13:5...duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu...
Deuteronomium 14:23...pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si...
Deuteronomium 17:19...ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna...
Deuteronomium 31:12...ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna...
Deuteronomium 31:13...synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v...
Jozue 4:24...poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom...
Jozue 24:14...a olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy,...
Soudců 6:10...vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale...
Soudců 9:9...svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku:...
1. Samuel 2:30...ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo  ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však zostudím. Hle...
1. Samuel 12:14...Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se...
1. Samuel 12:24... Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte,...
1. Samuel 15:22...zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu...
1. Královská 18:3...Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky,...
1. Královská 18:12.... Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když...
2. Královská 4:1... můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba ...
2. Královská 17:36...velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny...
2. Královská 17:39...jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohyCtěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou...
1. Letopisů 17:18...dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro dobro...
Ezdráš 4:2...rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámiCtíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby,...
Nehemiáš 1:11...i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde...
Ester 1:20...po celé jeho veliké říši: Všechny manželky  ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králi i...
Job 1:9... bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem...
Job 28:28...a potvrdil. A řekl člověku: "Moudrost je v tomctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla." A Job...
Job 37:24... nečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin...
Žalmy 8:6...O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávouctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu...
Žalmy 22:24...jméno, uprostřed shromáždění budu velebitCtitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo,...
Žalmy 25:12...vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit. Takový prožije...
Žalmy 25:14...zdědí zem. Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále ...
Žalmy 31:20...je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo  ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na...
Žalmy 33:8...Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světactěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho...
Žalmy 33:18...vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, aby je...
Žalmy 34:10...je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v nějCtěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic...
Žalmy 50:23...vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti, ten  ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" ...
Žalmy 62:5...myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší...
Žalmy 67:8... kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm...
Žalmy 85:10...bláznovství!" Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu...
Žalmy 86:11... srdce se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno...
Žalmy 102:16...jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin...
Žalmy 103:11...nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás...
Žalmy 103:13...laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach,...
Žalmy 111:5...soucitný je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné...
Žalmy 112:1... Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové země budou...
Žalmy 115:11...a štít je takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových!...
Žalmy 115:13...požehná domu Áronovu, požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým! vás Hospodin rozmnoží,...
Žalmy 119:38...Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou...
Žalmy 119:63... za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo  ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel. Tvé...
Žalmy 128:1... Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací svých rukou se...
Žalmy 128:4...- takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž...
Žalmy 135:20...Hospodina! Rodino Leviho, velebte Hospodina! Kdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina! Ze Sionu je Hospodin...
Žalmy 145:19...v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání...
Žalmy 147:11...nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! Oslavuj Hospodina,...
Žalmy 149:9... zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja! Haleluja! Chvalte Boha...
Přísloví 3:7...tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudréhocti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu...
Přísloví 13:13...Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z...
Přísloví 14:2...domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá...
Přísloví 14:31... Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrcectí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí...
Přísloví 20:3... kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Na podzim lenoch orat...
Přísloví 24:21...nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasneCti Hospodina, synu, a také krále, nezačínej si s buřiči....
Přísloví 31:30...je půvab a krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí,...
Izaiáš 25:3...vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů  ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v...
Izaiáš 29:13...Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústyctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když ...
Izaiáš 43:20...a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a...
Izaiáš 50:10...jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v...
Izaiáš 59:19...si zaslouží. Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se jako...
Jeremiáš 32:39...Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby  ctili po všechny dny - pak bude dobře jim i jejich potomkům...
Jeremiáš 32:40...svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby  ctili, aby se ode neodvrátili. S radostí jim budu...
Daniel 3:17... Mešach a Abednego. "Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené...
Daniel 3:18...i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se...
Daniel 5:19... kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil, a koho...
Daniel 6:27...sahá královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky....
Daniel 7:14... Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná -...
Daniel 7:27...potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi...
Daniel 11:38...sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali; bude ho ctít zlatem...
Jonáš 2:9...našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. ti však s vděčným voláním...
Micheáš 6:9... Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění...
Sofoniáš 3:7...jediný. Myslel jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl...
Malachiáš 2:5... Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on  ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl...
Malachiáš 3:16... ale trestu uniknou." Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla...
Matouš 13:57...pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich...
Matouš 15:4...přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce,...
Matouš 15:8... Izaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid  ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale...
Matouš 19:19..."‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelžicti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'"...
Marek 6:4... Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním...
Marek 7:6...prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid  ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo ale...
Marek 7:10...zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce,...
Marek 10:19... nezabíjej, nekraď, nelži, nepodvádějcti svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno...
Lukáš 1:50...je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc,...
Lukáš 18:20...znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelžicti svého otce i matku.'" On odpověděl: "To všechno jsem...
Jan 5:23... ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce,...
Jan 8:49..."Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám...
Jan 9:31...Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo...
Skutky 5:41...odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne pak...
Skutky 10:35... ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh...
Skutky 13:26...' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy....
Skutky 17:23... na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil...
Skutky 18:13...před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco...
Skutky 19:27...nic znamenat, a tak se sníží věhlas , kterou ctí celá Asie a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je...
Římanům 1:25...prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za ležctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který...
Efeským 6:2...své rodiče v Pánu - tak je to správné. "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se...
Židům 2:7...málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávouctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když...
Židům 2:9...jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávouctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny....
1. Petr 1:7...se ukáže její ryzost, bude vám to ke chválecti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho...
1. Petr 2:17...špatnost, ale jako Boží služebníci. Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři...
Zjevení 11:18...služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo...
Zjevení 19:5...Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby...

Slova obsahující ctít: ctít (18) ctíte (4) nectíte (1) poctít (1) uctít (1) zneuctít (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |