Cos

Hledám pøesnì 'cos'. Nalezeny 34 verše. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 3:13... ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a...
Genesis 3:14... Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za tocos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými...
Genesis 4:10..." odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke...
Genesis 12:18...velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi...
Genesis 26:10...zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou...
Genesis 27:45...než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomenecos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud...
Genesis 29:25...Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hlebyla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana....
Genesis 31:26...v gileádských horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako...
Genesis 31:37...jsem spáchal, že tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož...
Genesis 37:10...to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme...
Exodus 14:11...k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl?...
Jozue 1:16...Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Všecos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme....
Soudců 8:1...Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel...
Soudců 15:11... "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v mociCos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim...
1. Samuel 13:11...naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid...
1. Samuel 14:43..." řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz micos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu...
1. Samuel 28:21..."Pohleď, tvá služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos žádal. Teď...
1. Královská 9:13...Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj ...
1. Královská 17:13..." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělejcos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a...
Job 39:12...Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždícos vymlátil? Pštrosice křídly radostně mává, jako by měla...
Žalmy 17:14...je život na světě. se jim naplní břicha tímcos jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na...
Žalmy 44:2... Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom,...
Žalmy 52:11...lásku totiž spoléhám stále, napořád. Chválit  budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím...
Žalmy 77:13...O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám o tomcos učinil. Tvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů...
Kazatel 5:5...máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil všecos dokázal? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak...
Izaiáš 45:10..."On je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví...
Jeremiáš 2:23... praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej...
Jeremiáš 32:23... a neřídili se tvým Zákonem. Nic z tohocos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na přivedl všechno...
Ezechiel 9:11...náčiním po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal." Podíval jsem se a hle - nad...
Daniel 4:32...všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemijsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s...
Jonáš 1:10...Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká pryč od...
Marek 7:29...pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomucos řekla, můžeš jít domů," odvětil na to. "Ten démon ...
Lukáš 2:48... ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď,...

Slova obsahující cos: cos (37) cosi (10) leccos (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |