Co

Hledám varianty 'co' [ čím (99) čemu (60) čem (57) čeho (25) co (2285) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:30...polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemuco leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě život, jsem...
Genesis 1:31...zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechnoco učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo...
Genesis 6:5...myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka,...
Genesis 6:17... jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Všeco je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak...
Genesis 7:4... jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Všeco jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno...
Genesis 7:8...i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všehoco leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva,...
Genesis 7:15...přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého...
Genesis 7:21...o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, všeco se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá...
Genesis 7:22...havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Všeco mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši,...
Genesis 8:17...a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živéco máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti...
Genesis 8:19...zvěř, všechna havěť, každý pták, všechnoco se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe...
Genesis 9:2...polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechnoco se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni...
Genesis 9:3...ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živéco se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak...
Genesis 9:10... dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živýmco vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré...
Genesis 9:24... Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl seco mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď...
Genesis 12:20... aby ho vyhostili i s manželkou a se všímco měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i...
Genesis 13:1...co měl. Abram tedy se svou manželkou a se všímco měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram...
Genesis 13:14...byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Potéco se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi:...
Genesis 14:23...Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všehoco ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový...
Genesis 14:24...‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen toco snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner...
Genesis 15:2...odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můjco mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům...
Genesis 15:8..." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi...
Genesis 16:3...skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let potéco se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova...
Genesis 16:6...je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od Hagar utekla....
Genesis 18:17...si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamemco se chystám udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný...
Genesis 18:19...a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnilco mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je...
Genesis 18:29..." odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli...
Genesis 18:30...prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to,...
Genesis 18:31...znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli...
Genesis 18:32... když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli...
Genesis 19:5... všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti mužico k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám,...
Genesis 19:8...muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimico se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece...
Genesis 19:25...okolní rovinou, se všemi obyvateli i se všímco roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi...
Genesis 20:10... se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl:...
Genesis 21:1...Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělalco slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době,...
Genesis 21:12...ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všemco ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze...
Genesis 21:16...dítě pod jedním keřem a šla si sednout naprotico by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat,...
Genesis 21:17...hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas...
Genesis 21:22...řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všemco děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš...
Genesis 21:29...jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?"...
Genesis 21:32...přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Potéco vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a...
Genesis 23:15...mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbraCo je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham...
Genesis 24:36...porodila mému pánu syna, jemuž dal všechnoco . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému...
Genesis 24:39...pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi:...
Genesis 24:50..."Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se...
Genesis 24:57..." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme seco na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?"...
Genesis 24:66...se. Služebník pak Izákovi popsal všechnoco vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal...
Genesis 25:5...byli synové Ketury. Abraham však dal všechnoco měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a...
Genesis 25:32..." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!"...
Genesis 26:5...proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachovalco jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ...
Genesis 27:8...umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělejco ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata...
Genesis 27:12...můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holýCo když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat...
Genesis 27:19..." odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsemco jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď se a jez z mého...
Genesis 27:37...za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínemCo bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci...
Genesis 28:15...do této země. Neopustím , dokud nevykonámco jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto...
Genesis 28:22...jako památník, se stane Božím domem a ze všehoco mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle...
Genesis 29:13...domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všemco se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!"...
Genesis 29:15... nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mico chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se...
Genesis 30:14..."Dej mi prosím trochu těch milostných jablíčekco našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi...
Genesis 30:30...a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To máloco jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože...
Genesis 30:31...starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu...
Genesis 30:35... všechny skvrnité a strakaté kozy, všechnoco mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňata, svěřil je...
Genesis 31:8... aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnuco bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata....
Genesis 31:12... skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl všeco ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal...
Genesis 31:21... vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se všímco měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke...
Genesis 31:32...Prohledej věci před našimi druhy a vezmi sico ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.)...
Genesis 31:36...rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak zuřivě...
Genesis 31:39...nepotratily. Berany z tvého stáda jsem nejedlCo roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem...
Genesis 31:43... děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechnoco vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery...
Genesis 32:14...A když na tom místě strávil noc, vybral z tohoco získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů,...
Genesis 32:24...je a převedl je přes potok; převedl všechnoco měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, ...
Genesis 33:8...Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl:...
Genesis 33:9..." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech sico ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi...
Genesis 33:11...jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnáníco jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám...
Genesis 33:15...některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak...
Genesis 34:29... Všechny jejich děti a ženy zajali a všeco bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu...
Genesis 37:15...muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi...
Genesis 37:20...jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidímeco pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl...
Genesis 37:23...bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknicico nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla...
Genesis 37:26...dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak...
Genesis 37:30...a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryčCo teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili...
Genesis 38:10...na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. Toco dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít...
Genesis 38:16...totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda...
Genesis 38:18...pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo,...
Genesis 38:21...se místních mužů: "Kde je ta prostitutkaco seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná...
Genesis 39:3...je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal...
Genesis 39:4...svého domu a svěřil mu do rukou všechnoco měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal....
Genesis 39:5...Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všemco měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek...
Genesis 39:8..."Když můj pán doma, o nic se nestará. Všeco mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší...
Genesis 39:23...starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nicco mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil,...
Genesis 40:15...ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl,...
Genesis 41:25...sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámilco se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm...
Genesis 41:28...hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázalco se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází...
Genesis 42:1...uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je...
Genesis 42:18...řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláteco říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto...
Genesis 42:28...srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi...
Genesis 42:29...do kanaánské země, vyprávěli mu všechnoco je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě....
Genesis 43:11...otec Izrael jim nakonec řekl: " se staneco se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů...
Genesis 44:5...přece pije můj pán a používá ho k věštěníCo jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a...
Genesis 44:7...je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy...
Genesis 44:15... Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako...
Genesis 44:16...snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani...
Genesis 45:10...tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechnoco máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět...
Genesis 45:11... abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nicco ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín...
Genesis 45:13...mému otci o vší slávě v Egyptě a o všemco jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!"...
Genesis 46:1...ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se všímco měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl...
Genesis 46:32... a tak s sebou vzali svůj brav, skot a všeco mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké...
Genesis 47:1...z Kanaánu se svým bravem, skotem a se všímco mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů...
Genesis 47:30...z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělámco říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak...
Genesis 49:1...svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámímco vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte,...
Genesis 49:3... síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi...
Genesis 50:15...uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za...
Genesis 50:17...jejich provinění, jejich hřích a všechno zléco ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům...
Genesis 50:20...Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se staloco dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se...
Exodus 1:10...nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmysletco s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla...
Exodus 1:12...vystavěl zásobovací města Pitom a RamesesČím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se...
Exodus 1:18...Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!"...
Exodus 2:4...Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním...
Exodus 2:18...Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich...
Exodus 3:13...a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy...
Exodus 3:16...- a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomuco se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z...
Exodus 4:2...se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na...
Exodus 4:12... sám budu při tvých ústech a budu učitco máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli...
Exodus 4:14...jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost!...
Exodus 4:15...do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a...
Exodus 4:28...políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechnoco mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení...
Exodus 4:30...izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechnoco Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu...
Exodus 5:9...našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci...
Exodus 5:17...jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned...
Exodus 6:1...Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíšco s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je...
Exodus 6:29...Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi všeco říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď,...
Exodus 7:2...Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechnoco ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi,...
Exodus 7:6...jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně toco jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo...
Exodus 7:10...A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělalico jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona...
Exodus 7:25...nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní potéco Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 8:22...Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusíCopak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima...
Exodus 9:3...Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Všeco máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i brav,...
Exodus 9:19... doteď. Rychle nech odvést svá stáda a všeco máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, ...
Exodus 9:25...celé egyptské zemi potlouklo to krupobití všeco bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní...
Exodus 10:2... Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tomco jsem Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem mezi...
Exodus 10:5... že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek tohoco se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom krupobití,...
Exodus 10:12...kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - všeco zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na...
Exodus 10:15...země, se jimi černala. Sežraly všechnoco zbylo po krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém...
Exodus 10:22...egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dnyco trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo...
Exodus 10:25...zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s...
Exodus 10:26...- nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brátco bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam...
Exodus 11:6...Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na...
Exodus 12:16...nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravitco každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek...
Exodus 12:26...tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť...
Exodus 13:2..."Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechnoco mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je...
Exodus 13:8... V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomuco pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A...
Exodus 13:10...zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s...
Exodus 13:12...a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš všeco otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu...
Exodus 13:14...vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta,...
Exodus 14:5...faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z...
Exodus 15:24... Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a...
Exodus 15:26...opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činitco on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a...
Exodus 16:5... či nikoli. budou šestého dne připravovatco přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik...
Exodus 16:15...Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl:...
Exodus 16:23...to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota...
Exodus 17:2...na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč...
Exodus 17:4...umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!"...
Exodus 17:6... Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů...
Exodus 18:1...tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všemco Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že...
Exodus 18:2... totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Potéco Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán...
Exodus 18:8... Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všemco Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o...
Exodus 18:14...od rána do večera. Když Mojžíšův tchán vidělco všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš?...
Exodus 18:17...a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "Toco děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid,...
Exodus 18:20...a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jítco mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a...
Exodus 18:24...tedy svého tchána poslechl a udělal všechnoco mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a...
Exodus 19:4...a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste vidělico jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích...
Exodus 19:8...lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat všeco Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi....
Exodus 20:11...Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechnoco je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin...
Exodus 21:30...uloženo výkupné, výplatou za svůj život všeco mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo dceru...
Exodus 22:2...vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co...
Exodus 22:3...za svou krádež prodán. Jestliže se u něj toco ukradl, najde živé - býk, osel nebo beránek - nahradí...
Exodus 22:26...přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem...
Exodus 23:11...ladem, aby se najedli ubožáci z tvého liduCo zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou...
Exodus 23:13...i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechnoco jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze...
Exodus 23:16... kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny tohoco jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci...
Exodus 23:22...jej však opravdu poslouchat a činit všeco říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem...
Exodus 24:3...lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat všeco Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova...
Exodus 24:7...předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat všeco Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek...
Exodus 25:22...Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všemco ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z...
Exodus 29:27... Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. Toco se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi...
Exodus 31:6...jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili všeco jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví i...
Exodus 32:1...boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim...
Exodus 32:21...dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového...
Exodus 32:23...mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl...
Exodus 33:5... Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnuco s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez...
Exodus 34:10...něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť toco s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes...
Exodus 34:11... co s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávejco ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat...
Exodus 34:19... neboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta. Všeco otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze...
Exodus 34:32...synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš...
Exodus 34:34...nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraeleco mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu...
Exodus 35:10... všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte všeco Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho...
Exodus 35:25...služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášelyco utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment....
Exodus 36:3...a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše všečím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně....
Exodus 38:22... syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechnoco Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn...
Exodus 40:9...olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechnoco je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a...
Leviticus 4:2...z Hospodinových přikázání a dopustí se čeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný...
Leviticus 4:13...některé Hospodinovo přikázání, když se proviní čím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 4:22...Hospodina, svého Boha, a tak se proviní čím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 4:27...překročením jednoho z Hospodinových přikázání čím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 5:5...tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož se...
Leviticus 5:15...Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbáco je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť...
Leviticus 5:16...šekelu svatyně). To je oběť odškodnění. Toco ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě...
Leviticus 5:17...překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá co, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke...
Leviticus 5:24...nebo to byla ztracená věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a...
Leviticus 5:26...vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěnočehokoli se dopustil a čím se provinil." Hospodin...
Leviticus 6:9...vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jístco z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém...
Leviticus 7:16...dar, bude se jíst v den jejího obětováníCo z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude...
Leviticus 7:17...z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítříCo zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso...
Leviticus 8:10...olej pomazání a pomazal Příbytek i všechnoco bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na...
Leviticus 8:32...přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete...
Leviticus 8:36...přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal všeco Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš...
Leviticus 9:5...se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy toco Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec...
Leviticus 10:16... jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťovalco se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl...
Leviticus 11:21...pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst toco další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou...
Leviticus 11:46...zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všehoco se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a...
Leviticus 13:7...oděv a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka potéco se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se...
Leviticus 13:35...oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina potéco byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz:...
Leviticus 14:52...vodou a sedmkrát stříkne na dům. Potéco krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem,...
Leviticus 14:57...či světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství. ...
Leviticus 15:4... na němž by ležel trpící výtokem, bude nečistécokoli, na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne...
Leviticus 15:6...a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na co, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:10...výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl čeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do...
Leviticus 15:17... do večera. Každý oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou...
Leviticus 15:20...dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž...
Leviticus 15:22...bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl čeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:23...bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se čeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude...
Leviticus 15:26...výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácenícokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím...
Leviticus 18:30...vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejteco jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných...
Leviticus 19:6... kdy ji budete obětovat, a v den následujícíCo zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i...
Leviticus 19:8... Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětilco je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze...
Leviticus 19:9... nesklízej své pole do kraje a nepaběrkujco po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a...
Leviticus 19:10... Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkujco na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. ...
Leviticus 22:9...rozsápaného. jsem Hospodin. zachovávajíco jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli...
Leviticus 22:14...to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sníco je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě...
Leviticus 22:20...vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo...
Leviticus 23:22... nesklízej své pole do kraje a nepaběrkujco po sklizni zůstalo; nech to chudákovi a přistěhovalci....
Leviticus 24:12...Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasníco jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k...
Leviticus 24:19... Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají muco udělal on: zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za...
Leviticus 25:5...pole neosívej a neprořezávej svou vinici. Toco se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici...
Leviticus 25:6...vinobraní: země rok odpočinku. Toco země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak...
Leviticus 25:11...bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízetco samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat...
Leviticus 25:12...milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen toco se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte...
Leviticus 25:16...let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodáČím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let...
Leviticus 25:20...a budete v bydlet v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani...
Leviticus 25:26...někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získáco je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje...
Leviticus 25:28...se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li všakco je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v...
Leviticus 25:48... bude jeho právo na vykoupení trvat i potéco se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný...
Leviticus 27:9... z něhož se přináší dar Hospodinu, bude všeco bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani...
Numeri 1:50...Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i všeco k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho...
Numeri 4:15...z odolných usní a provléknou tyče. Potéco Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a...
Numeri 4:16... Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade všímco je v něm - nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím."...
Numeri 4:26...k jejich službě. A budou konat službu ve všemco jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se...
Numeri 5:10...knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:19...bochánek a jednu nekvašenou placku a potéco si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do...
Numeri 6:21...bude odpovídat slibu, který učinil (kromě tohoco by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin...
Numeri 7:88...beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře potéco byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání,...
Numeri 8:15...z řad synů Izraele a levité budou moji. Potéco je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do...
Numeri 9:8...Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnuco o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Numeri 11:11..."Proč jsi na svého služebníka tak zlýČím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto...
Numeri 12:12... Prosím, sestra není jako mrtvý plodco vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy...
Numeri 15:34...a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasnéco se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž...
Numeri 16:26...šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří,...
Numeri 16:29...tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jimco se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin....
Numeri 16:30... neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin co úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším...
Numeri 16:33... Zaživa se propadli do podsvětí i se všímco měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed...
Numeri 17:5...jako Korach a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá...
Numeri 18:7...synové však smíte sloužit jako kněží ve všemco souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou....
Numeri 18:10...to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlavíCo je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní...
Numeri 18:13...Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všehoco ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou...
Numeri 18:15...Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Všeco otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se...
Numeri 18:29...Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všehoco vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu....
Numeri 18:30...vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Potéco z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům...
Numeri 20:8...jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která...
Numeri 22:2...Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všemco Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je...
Numeri 22:19... Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistímco dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k...
Numeri 22:20...pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen toco ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a...
Numeri 22:28...rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici...
Numeri 22:35...řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen toco ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál....
Numeri 22:38...k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak co. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám...
Numeri 23:3...půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setkáco mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním...
Numeri 23:11...spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem ,...
Numeri 23:12... ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží...
Numeri 23:17...moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:...
Numeri 23:23... Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozvíco chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se...
Numeri 23:30...mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělalco mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a...
Numeri 24:13...přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne...
Numeri 24:22...tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď:...
Numeri 30:3... nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně toco slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého...
Numeri 30:7... neboť zabránil její otec. Vdá-li se potéco na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a...
Numeri 31:23... stříbro, bronz, železo, cín a olovo, všeco snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to...
Numeri 32:24...pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte všakco jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi...
Numeri 32:31...Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Udělámeco Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před...
Numeri 33:56...vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. Toco jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." ...
Deuteronomium 1:3...roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechnoco mu Hospodin pro přikázal. Poté, co porazil...
Deuteronomium 1:4...všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Potéco porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a...
Deuteronomium 1:14...je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele...
Deuteronomium 1:18...vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechnoco máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu...
Deuteronomium 1:30...před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéžco s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak...
Deuteronomium 2:37...potoka Jabok, k městům v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se...
Deuteronomium 3:21...přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechnoco Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž...
Deuteronomium 4:3... která vám udílím. Na vlastní oči jste vidělico Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 4:9...se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomnělco jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života...
Deuteronomium 4:18...na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebičehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod...
Deuteronomium 4:32...přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej seco bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka...
Deuteronomium 5:27...naživu? Přistup k němu sám a vyslechni všeco Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co...
Deuteronomium 5:32...jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujteco vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo...
Deuteronomium 6:18...jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiňco je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti...
Deuteronomium 6:20...Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám...
Deuteronomium 8:2...poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby poznalco je v tvém srdci - zda budeš zachovávat jeho přikázání,...
Deuteronomium 8:3...krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otco, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ,...
Deuteronomium 10:12...otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraelico od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil...
Deuteronomium 10:14...Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i všeco je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou...
Deuteronomium 11:1... svého Boha, a po všechny dny zachovávejco ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákony. Dnešního...
Deuteronomium 11:4...vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víteco Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy...
Deuteronomium 11:5...moře, a tak je vyhubil. dodnes si pamatujeteco s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co...
Deuteronomium 11:6...činil na poušti, než jste dorazili sem, i toco učinil Dátanovi a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenova...
Deuteronomium 12:11...za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte všeco jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své...
Deuteronomium 12:14...obětovat své zápalné oběti a budeš dělat všeco jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš s...
Deuteronomium 12:25...tvým dětem se povede šťastně, když budeš činitco je v Hospodinových očích správné. Své svaté oběti i...
Deuteronomium 12:28...když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělatco je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou...
Deuteronomium 12:30...se v jejich zemi, měj se na pozoru i potéco budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti -...
Deuteronomium 12:31...Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají všeco Hospodin, tvůj Bůh, považuje za ohavnost a co nenávidí....
Deuteronomium 13:1...své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte všeco vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho...
Deuteronomium 13:16...ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v něm, musíš vyhladit jako...
Deuteronomium 13:18...sutin, nikdy není vystavěno. Nic z tohoco propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se...
Deuteronomium 13:19...jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiňco je v očích Hospodina, tvého Boha, správné. Jste děti...
Deuteronomium 14:9...živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechnoco ploutve a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to...
Deuteronomium 14:24... takže tam nebudeš moci donést desátky z tohočím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit....
Deuteronomium 15:2...dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímuco mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od...
Deuteronomium 15:3...dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe...
Deuteronomium 15:8... Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč muco ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci...
Deuteronomium 15:10...Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být...
Deuteronomium 15:14...stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o všečím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v...
Deuteronomium 15:18...Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všemco děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu...
Deuteronomium 16:17...Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý přineseco si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin,...
Deuteronomium 17:8...středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát co mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. půjde o...
Deuteronomium 18:8... Budou jíst stejný podíl bez ohledu na toco kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti...
Deuteronomium 18:18... Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví všeco mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova, která promluví...
Deuteronomium 18:22... jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem co, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen...
Deuteronomium 19:11...napadl svého bližního z nenávisti a potéco jej smrtelně zranil, by utekl do jednoho z těchto měst,...
Deuteronomium 19:19...svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéžco chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 21:9...prolitou krev ze svého středu, neboť udělášco je v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje...
Deuteronomium 22:3... Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš,...
Deuteronomium 22:13...třásně. Když si někdo vezme manželku, ale potéco s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat...
Deuteronomium 23:21... Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud...
Deuteronomium 23:24...se slibu však není žádný hříchCo vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy...
Deuteronomium 24:8...pokyny levitských kněží. Pečlivě dodržujteco jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:9...dodržujte, co jsem jim přikázal. Pamatujco Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta...
Deuteronomium 24:19... aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je...
Deuteronomium 25:17...je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatujco ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál...
Deuteronomium 26:11...se pak budeš radovat ze všeho dobréhoco ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v...
Deuteronomium 26:13... svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domuco bylo svaté, a dal jsem to levitovi, přistěhovalci,...
Deuteronomium 28:8...ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi,...
Deuteronomium 29:1...řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli všeco Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi...
Deuteronomium 30:15...ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleďco ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a...
Deuteronomium 31:27...se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámiČím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny...
Deuteronomium 32:17...Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těmco nedávno se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil...
Jozue 1:8...o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval všeco je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch...
Jozue 1:13...Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na toco vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš...
Jozue 2:3...král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty mužeco k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli...
Jozue 2:10...Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání,...
Jozue 2:23...k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechnoco se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do...
Jozue 4:8... na věky." Synové Izraele tedy udělalico jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct...
Jozue 4:11...přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a potéco přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také...
Jozue 6:17...město! to město propadne Hospodinu i se všímco je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s i...
Jozue 6:18... které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte tohoco propadlo klatbě, abyste nepropadli i vy. Kdybyste si...
Jozue 6:21... každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Všeco bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy,...
Jozue 6:24...táborem. To město pak vypálili i se všímco bylo v něm. Pouze stříbro, zlato a bronzové i železné...
Jozue 7:8...se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na...
Jozue 7:9...země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze zeměCo pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl...
Jozue 7:15...s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se všímco k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a...
Jozue 7:19...Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mico jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda....
Jozue 7:24...skot, osly, ovce a kozy i jeho stan a všechnoco k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle Achor. Tam...
Jozue 8:35...přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všehoco Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal...
Jozue 9:7..." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít...
Jozue 9:8..." řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z...
Jozue 9:9...tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všemco udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma...
Jozue 9:10...něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všemco udělal dvěma emorejským králům v Zajordání -...
Jozue 9:16...vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny potéco s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé...
Jozue 9:24..."Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámenoco Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi....
Jozue 9:25...udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námico považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil...
Jozue 10:30...rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živýmco bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím...
Jozue 10:37...jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živýmco bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to...
Jozue 10:40...i východní srázy. Nikoho nenechal naživu; všeco dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin,...
Jozue 11:15...tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všehoco Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu...
Jozue 14:5...jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělalico Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové...
Jozue 14:6...syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víšco Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o...
Jozue 15:18...pole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť...
Jozue 17:18...sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece vyženeteCo na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?" Celá...
Jozue 22:2...pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste všeco vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste...
Jozue 22:18...obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes bouříte proti Hospodinu, a on se...
Jozue 22:24...aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové Rubenovi a...
Jozue 22:25...hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny...
Jozue 22:27...moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům...
Jozue 22:30...Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdco obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli,...
Jozue 23:3... stařec pokročilého věku. Sami jste vidělico všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy...
Jozue 23:6...velmi silní, abyste pečlivě dodržovali všeco je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj...
Jozue 24:7...moře a zatopil je. Na vlastní oči jste vidělico jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste...
Jozue 24:31... kteří Jozua přežili a zakusili to všechnoco Hospodin pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové...
Soudců 1:14...pole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť...
Soudců 2:2...oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechliCo jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je...
Soudců 2:6...jest Plačící) a obětovali tam Hospodinu. Potéco Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do...
Soudců 2:10...další pokolení, které neznalo Hospodina ani toco pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v...
Soudců 5:11...ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvcůco mezi napajedly vyprávějí o Hospodinových vítězstvích, o...
Soudců 5:29...zdržuje? Odpovídají její nejmoudřejší kněžny toco si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se...
Soudců 5:30...látek, samá výšivka, jedna dvě vyšívané látky co kořist na ramena. Takto , Hospodine, zhyne každý,...
Soudců 6:31...něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli...
Soudců 7:11... vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíšco si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se...
Soudců 7:17... Pak jim nařídil: "Sledujte a dělejteco . dojdu k okraji tábora, udělejte přesně to, co ....
Soudců 8:2...se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad...
Soudců 8:3...velitele Oreba a Zeeba do vašich rukouCo jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se...
Soudců 8:18... Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli...
Soudců 9:2...své matky: "Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát...
Soudců 9:48...si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jsteco dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy...
Soudců 11:2... Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach...
Soudců 11:10...řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesněco říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za...
Soudců 11:12...vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?"...
Soudců 11:24... a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad tohoco ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co...
Soudců 11:31...do rukou a vrátím se domů jako vítěz, prvníco mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako ...
Soudců 11:36... "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnouco jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými...
Soudců 11:39...se vrátila ke svému otci a ten s udělalco slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten...
Soudců 11:40...v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. ...
Soudců 13:8... kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí násco máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh...
Soudců 13:13...odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy...
Soudců 13:14...a nejí nic nečistého. dodržuje všechnoco jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu...
Soudců 13:23... Neukázal by nám to všechno a neoznámil nám toco teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson...
Soudců 14:6...by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřeklco udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s tou...
Soudců 14:18...západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim...
Soudců 15:2...jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo...
Soudců 15:10...spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéžco udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo...
Soudců 15:11...mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to...
Soudců 16:5...vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci,...
Soudců 16:6...tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a...
Soudců 16:10...oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale povězčím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně...
Soudců 16:13...doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mičím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm...
Soudců 16:15...u nemáš srdce? třikrát jsi oklamalCopak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi...
Soudců 16:16...ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy ...
Soudců 17:4...za svého syna a nechám z něj odlít modlu." Potéco to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů...
Soudců 17:6... Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělalco chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který...
Soudců 18:3...tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostalCo tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním...
Soudců 18:8...nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte...
Soudců 18:10...otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nicco země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set...
Soudců 18:14...pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víteco je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod,...
Soudců 18:18...domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři...
Soudců 18:23...se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali...
Soudců 18:24...i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryčCo mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu...
Soudců 19:20...vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechnoco potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k...
Soudců 19:22...jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého...
Soudců 19:24... Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimico se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu...
Soudců 20:12...do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské...
Soudců 21:3...hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelskýco se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z Izraele...
Soudců 21:7... Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmenCo si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy?...
Soudců 21:16...kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy?...
Soudců 21:25... Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělalco chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi...
Růt 2:7...bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen na chvilku si...
Růt 2:10...na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem...
Růt 2:11...jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsemco všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni...
Růt 2:17...ji!" A tak na tom poli paběrkovala do večeraCo nasbírala, potom vymlátila a byla toho celá efa ječmene....
Růt 2:18...své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala takéco zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?"...
Růt 3:4...plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak povíco máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla...
Růt 3:5... On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechnoco mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala...
Růt 3:6...Rút. Odešla na mlat a udělala všechnoco tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré...
Růt 3:11... Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe všeco žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena...
Růt 3:16...pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechnoco pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto...
Růt 4:9...jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechnoco patřilo Elimelechovi, i všechno, co patřilo Kiljonovi a...
1. Samuel 1:7...Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji...
1. Samuel 1:17..." řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak...
1. Samuel 1:27...dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám...
1. Samuel 2:14...do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotleCo vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke...
1. Samuel 2:16...se přece zapálit tuk; potom si vezmico chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když nedáš,...
1. Samuel 2:22... Elí byl velmi starý. Slýchával o všemco prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali...
1. Samuel 2:23...ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás...
1. Samuel 2:34...to množství tvých potomků zemře předčasně. Toco se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude...
1. Samuel 2:36..., prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem...
1. Samuel 3:12...znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechnoco jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce....
1. Samuel 3:17... synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj....
1. Samuel 3:18...nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin; učiníco se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a...
1. Samuel 4:6...ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděli,...
1. Samuel 4:14...zprávou do města, celé město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten...
1. Samuel 4:16...jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před...
1. Samuel 5:7...ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu vidělico se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže...
1. Samuel 5:8...vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom...
1. Samuel 6:2...měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte...
1. Samuel 7:16...soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i...
1. Samuel 8:7...Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všemco ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl...
1. Samuel 9:6...můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž....
1. Samuel 9:7...cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám...
1. Samuel 9:19...budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice,...
1. Samuel 9:21...Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího...
1. Samuel 9:24...dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tímco bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno...
1. Samuel 10:2...starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká siCo můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, ...
1. Samuel 10:7...člověka. se ti vyplní tato znamení, dělejco se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede...
1. Samuel 10:8...sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím tico máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele...
1. Samuel 10:11... jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To i Saul patří k...
1. Samuel 10:15...za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi povězco vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás...
1. Samuel 10:16...nás, že se oslice našly," odvětil Saul. Toco Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil....
1. Samuel 11:5... Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co...
1. Samuel 12:1...Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všemco jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás...
1. Samuel 12:8... které pro vás a vaše otce vykonal: Potéco Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a...
1. Samuel 13:14...za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnilco ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a odešel z...
1. Samuel 14:30...rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu meduCo teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z...
1. Samuel 14:35...postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvéco Hospodinu postavil oltář. Potom Saul prohlásil: "Pojďme!...
1. Samuel 15:2...Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za toco provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich...
1. Samuel 15:9...a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechnoco bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a...
1. Samuel 15:14...ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to...
1. Samuel 15:16..." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím tico mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul....
1. Samuel 16:3...Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážuco máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel...
1. Samuel 17:25...hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho mužeco vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby...
1. Samuel 17:27...Muži mu tedy pověděli stejně jako předtímco čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab...
1. Samuel 17:28...a zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvuco?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se...
1. Samuel 17:29...zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David...
1. Samuel 17:31...a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. Toco David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si...
1. Samuel 18:6...Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se potéco David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze...
1. Samuel 18:18...odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původco je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát...
1. Samuel 18:24...chudák." Když dvořané Saulovi sdělilico David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto:...
1. Samuel 19:3...budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povímco jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil....
1. Samuel 19:18...k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všemco mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli v...
1. Samuel 20:1...v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci...
1. Samuel 20:12...řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistímco můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda...
1. Samuel 20:32... zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl....
1. Samuel 20:39...nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou...
1. Samuel 20:42... hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho je...
1. Samuel 21:3...řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílámčím jsem pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se...
1. Samuel 21:4...jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takžeco máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde."...
1. Samuel 24:5...ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělalco budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi...
1. Samuel 25:6... Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemuco máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři...
1. Samuel 25:7... Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobuco byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých...
1. Samuel 25:8...prosím svým služebníkům i svému synu Davidovico máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a...
1. Samuel 25:17... když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobřeco bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí...
1. Samuel 25:35...jediný pacholek!" Potom od David přijalco mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš,...
1. Samuel 26:11...Vezmi raději to kopí i džbán na voduco u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od...
1. Samuel 26:14...na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera...
1. Samuel 26:16...podívej, kde je královo kopí a ten džbán vodyco měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to...
1. Samuel 26:18..."Proč můj pán pronásleduje svého služebníkaCo jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď...
1. Samuel 27:11...do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradilico vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu,...
1. Samuel 28:2...svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznášco tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak...
1. Samuel 28:9..." požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena....
1. Samuel 28:13...Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla...
1. Samuel 28:15...sny. Proto jsem zavolal, abys mi poradilco mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když...
1. Samuel 28:17...a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělalco skrze předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království...
1. Samuel 29:3...vzadu s Achišem. Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha...
1. Samuel 29:4...do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti námČím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto...
1. Samuel 29:6...jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji,...
1. Samuel 29:8...v pokoji, abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému...
1. Samuel 30:18...a uprchli. Tak David dobyl zpět všechnoco Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy....
1. Samuel 30:19...staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všehoco jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral také...
1. Samuel 30:23...ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tímco nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás...
1. Samuel 31:11... Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechlico Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci...
2. Samuel 1:4...z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mico se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho...
2. Samuel 2:6...a věrnost. Také vám prokáži dobrodiní za toco jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul...
2. Samuel 2:14...raději předstoupí mládenci a ukáží před námico dovedou." "Budiž, předstoupí," odpověděl Joáb....
2. Samuel 3:9... jestli se k Davidovi nezachovám podle tohoco mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu...
2. Samuel 3:19...Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral všeco Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když...
2. Samuel 3:24... takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner!...
2. Samuel 3:25...vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechnoco děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za...
2. Samuel 3:36...se jim to, tak jako se jim líbilo všechnoco král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali,...
2. Samuel 4:11...za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabítČím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka...
2. Samuel 5:25... aby porazil vojsko Filištínů." David udělalco mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu ...
2. Samuel 6:12...Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechnoco ." David tedy radostně vykročil, aby nechal Boží...
2. Samuel 6:18...před Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Potéco David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí,...
2. Samuel 7:3...zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej všeco máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s...
2. Samuel 7:18...a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti ještě...
2. Samuel 7:20...snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můjCo k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého...
2. Samuel 9:8...u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému...
2. Samuel 9:9... někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechnoco patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi...
2. Samuel 10:12...lid a za města našeho Boha! Hospodin učiníco se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do...
2. Samuel 11:22... a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili...
2. Samuel 11:27... Stala se jeho ženou a porodila mu syna. Toco David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. ...
2. Samuel 12:9...jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsico je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem...
2. Samuel 12:18...pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si...
2. Samuel 12:21... Pak se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil,...
2. Samuel 13:4...Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se...
2. Samuel 13:13...v Izraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnostCo pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty?...
2. Samuel 13:16...ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal...
2. Samuel 14:3...ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučilco říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla...
2. Samuel 14:5...k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž...
2. Samuel 14:7...chtějí zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičkuco mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno...
2. Samuel 14:15...strach. Tvá služebnice si řekla: Povím to králiCo když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou...
2. Samuel 14:20...pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všemco se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak...
2. Samuel 16:2...hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro...
2. Samuel 16:10...mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu...
2. Samuel 16:20..." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďteco máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami...
2. Samuel 17:17...En-rogel. Chodívala tam služebná a říkala jimco mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit...
2. Samuel 18:4...lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělámco chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen...
2. Samuel 18:21...poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králico jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl se....
2. Samuel 18:29...posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevímco to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král....
2. Samuel 19:8... To pro tebe bude horší neštěstí než všechnoco potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do...
2. Samuel 19:11...jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do...
2. Samuel 19:12...krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi...
2. Samuel 19:20...mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomenečím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a...
2. Samuel 19:23...zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To...
2. Samuel 19:28...pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedyco pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od...
2. Samuel 19:29... Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale...
2. Samuel 19:36...vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát letCopak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj...
2. Samuel 19:39...tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělámco uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak...
2. Samuel 20:1...ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na...
2. Samuel 20:17...k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechnico ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám,"...
2. Samuel 21:3...snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili...
2. Samuel 21:4...právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho...
2. Samuel 21:14...v Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechnoco král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za...
2. Samuel 22:31...Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí jeco praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají!...
2. Samuel 22:45... slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se...
2. Samuel 24:17...přece jsem zhřešil, to jsem se provinilCo ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na...
2. Samuel 24:22..."Jen si můj královský pán vezme a obětujeco se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smyky a jha na...
1. Královská 1:6... Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil hned po Abšalomovi a...
1. Královská 1:16... Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty...
1. Královská 1:30...můj život z každého soužení, dnes ti splnímco jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude...
1. Královská 1:41...hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl,...
1. Královská 2:3... ty ale jednej statečně a mužně a zachovávejco ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách,...
1. Královská 2:5...nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš takéco mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma...
1. Královská 3:3... Šalomoun miloval Hospodina a řídil se všímco mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval a...
1. Královská 3:12...žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělámco jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude...
1. Královská 5:25...oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil....
1. Královská 8:15...k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnilco řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta...
1. Královská 8:25... splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodržco jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému...
1. Královská 8:27... ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnoutčím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na...
1. Královská 8:59...právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh...
1. Královská 9:1...i královského paláce a uskutečnil všechnoco si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak...
1. Královská 9:4...tak jako tvůj otec David a budeš-li konat všeco jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i ...
1. Královská 10:2... přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všemco měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl;...
1. Královská 10:6...chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "Toco jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je...
1. Královská 10:23...stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále...
1. Královská 10:25... balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400...
1. Královská 11:6...za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělalco bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele...
1. Královská 11:22... zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu...
1. Královská 11:33...bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělalco je v mých očích správné; nedbal na ustanovení a...
1. Královská 11:38...staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat všeco ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých...
1. Královská 11:41...Šalomoun nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutkyco všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak...
1. Královská 12:6...službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes...
1. Královská 12:9...ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto...
1. Královská 12:16...král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
1. Královská 12:26...dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude...
1. Královská 13:4...něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšelco Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od...
1. Královská 13:11...prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všemco toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi....
1. Královská 14:3... koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámíco bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl....
1. Královská 14:8... následoval celým srdcem a konal jen toco je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni...
1. Královská 14:14... který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnesCo dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve...
1. Královská 14:22...matka, Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchalco je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co...
1. Královská 14:29...do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:5...syna a upevnil Jeruzalém. David totiž dělalco je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život...
1. Královská 15:7...tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:11...se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělalco bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec...
1. Královská 15:23... Všechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatnýco všechno vykonal a jaká města vystavěl - o tom se, jak...
1. Královská 15:26...Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce...
1. Královská 15:31... Boha Izraele. Ostatní Nádabovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:34...Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy...
1. Královská 16:5... toho ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutkyco všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo,...
1. Královská 16:14...Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Elovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:19...hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělalco je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že...
1. Královská 16:25...Samaří) podle pána hory Šemera. Omri dělalco je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než...
1. Královská 16:27...Hospodina, Boha Izraele. Ostatní skutky Omrihoco všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak...
1. Královská 17:15... jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi...
1. Královská 17:18...tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi...
1. Královská 18:9...mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého...
1. Královská 18:13...mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pánco jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky?...
1. Královská 18:28...doma anebo spí - tak se probudí!" Křičelico mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z...
1. Královská 19:1...dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všemco Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel...
1. Královská 19:9... k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš,...
1. Královská 19:13...do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro...
1. Královská 19:20...za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať se a považco jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení,...
1. Královská 20:4...pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i všeco mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví...
1. Královská 20:9..."Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechnoco jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit...
1. Královská 20:22...řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvažco máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na...
1. Královská 21:5...přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl ...
1. Královská 21:11...muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělalico jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslala....
1. Královská 21:20..." odpověděl, "protože ses zaprodal, abys páchalco je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu...
1. Královská 21:25...jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchalco je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala...
1. Královská 22:4...se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám toco ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, ...
1. Královská 22:14..." odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen toco mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho...
1. Královská 22:39... jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutkyco všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný...
1. Královská 22:43...držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělatco je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny...
1. Královská 22:53...Kraloval nad Izraelem v Samaří dva roky. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého...
2. Královská 2:9...stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řeknico pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, ...
2. Královská 3:2... a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho...
2. Královská 3:7...Potáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám toco ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně...
2. Královská 3:13...za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své...
2. Královská 4:2...a chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co...
2. Královská 4:7...ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z tohoco zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša...
2. Královská 4:9...řekla svému manželovi: "Podívej se, ten mužco tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na...
2. Královská 4:13...řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčíCo pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo...
2. Královská 4:14...odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša....
2. Královská 5:4..." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl muco ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!"...
2. Královská 5:13...a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil co těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl:...
2. Královská 5:20...Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzítco ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin,...
2. Královská 6:12...v Izraeli, prozradí izraelskému králi i toco říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit,...
2. Královská 6:15...a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je...
2. Královská 6:28...lisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej...
2. Královská 7:3... U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města,...
2. Královská 7:12...vstal a řekl svým služebníkům: " vám povímco na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak...
2. Královská 7:13...Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou...
2. Královská 7:18... když za ním onen posel přišel. Tak se staloco Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské...
2. Královská 8:9...dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepšímco v Damašku bylo. Když přišel, zastavil se před ním a...
2. Královská 8:13... nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak...
2. Královská 8:14...od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš,"...
2. Královská 8:18... neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchalco je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku...
2. Královská 8:23...vzbouřila i Libna. Ostatní Jehoramovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 8:27...Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův....
2. Královská 9:11...mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádkuCo ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte,...
2. Královská 9:18...naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !"...
2. Královská 9:19...dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !"...
2. Královská 9:27...Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš vidělco se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil...
2. Královská 10:5...vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Udělámecokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co...
2. Královská 10:10...proti domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonalco řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu...
2. Královská 10:30...Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonalco je v mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem...
2. Královská 10:34...Gileád k Bášanu. Ostatní Jehuovy skutkyco všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak...
2. Královská 12:3...celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělalco je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale...
2. Královská 12:20...odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všemco vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů....
2. Královská 13:2...Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy...
2. Královská 13:8...je na prach. Ostatní Joachazovy skutkyco všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo,...
2. Královská 13:11... syn Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných...
2. Královská 13:12...pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutkyco všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem...
2. Královská 14:3...se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělalco je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho...
2. Královská 14:15...vrátil do Samaří. Ostatní Jehoašovy skutkyco všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem...
2. Královská 14:22... To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi potéco král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku...
2. Královská 14:24... Kraloval v Samaří čtyřicet jedna let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných...
2. Královská 14:28... syna Jehoašova. Ostatní Jeroboámovy skutkyco všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli...
2. Královská 15:3...jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělalco je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Královská 15:6...také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:9... Kraloval v Samaří šest měsíců a páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové....
2. Královská 15:10...zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Potéco ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní...
2. Královská 15:14...a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl. Potéco ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy...
2. Královská 15:18...Gadiho. Kraloval v Samaří deset let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se...
2. Královská 15:20...odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v...
2. Královská 15:21...v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:24...Menachemův. Kraloval v Samaří dva roky a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 15:25...paláci v Samaří a s ním i Argoba a Aria. Potéco ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní...
2. Královská 15:26...králem místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutkyco všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských...
2. Královská 15:28... Kraloval v Samaří dvacet let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 15:31...králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutkyco všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských...
2. Královská 15:34...se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělalco je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Královská 15:36...Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 16:2...v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal všakco je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec...
2. Královská 16:15...lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětíCo dělat s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A...
2. Královská 16:19...do Hospodinova chrámu. Ostatní Achazovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 17:2... syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchalco je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako...
2. Královská 17:17...se čarováním a věštěním. Zaprodali se, páchalico je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin...
2. Královská 18:3...se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělalco je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho...
2. Královská 18:7...vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všemco podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi...
2. Královská 18:12...jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš....
2. Královská 18:19...Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné...
2. Královská 18:37...k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili muco říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel,...
2. Královská 19:4...dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšelco všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem,...
2. Královská 19:16...ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsico vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak,...
2. Královská 19:29...mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jístco samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí....
2. Královská 20:3...žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělalco je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal....
2. Královská 20:9..."Toto je znamení od Hospodina, že vykonáco ti slíbil: stín postoupit o deset stupňů, nebo se ...
2. Královská 20:13...výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechnoco se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a...
2. Královská 20:14...Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky,...
2. Královská 20:15...dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co...
2. Královská 20:17...Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechnoco máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví...
2. Královská 21:2...let. Jeho matka se jmenovala Chefciba. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů...
2. Královská 21:8...jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit všímco jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil...
2. Královská 21:14... jako se drhne mísa a po vytření se překlopíCo zbylo z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou...
2. Královská 21:15...a kořistí všech svých nepřátel, protože páchalico je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich...
2. Královská 21:16...na tom, že svedl Judu k hříchu, aby páchalico je v Hospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky...
2. Královská 21:17...očích zlé. Ostatní Menašemovy skutkyco všechno vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak...
2. Královská 21:20...Mešulemet, dcera Charuce z Jotby. I on páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše....
2. Královská 21:25...jeho syna Jošiáše. Ostatní Amonovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 22:2...Jedida, dcera Adajáše z Boskatu. Dělalco je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest...
2. Královská 22:13...proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otco neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co...
2. Královská 23:17...a vykřikl proti betelskému oltáři všechno toco jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na...
2. Královská 23:28...zůstávat jméno." Ostatní Jošiášovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 23:32...Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho...
2. Královská 23:37...jmenovala Zebuda, dcera Pedaje z Rumy. Páchalco bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to...
2. Královská 24:5...to nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 24:7...své země. Babylonský král totiž zabral všechnoco předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka ...
2. Královská 24:9...Nechušta, dcera Elnátana z Jeruzaléma. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V...
2. Královská 24:19...Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal...
2. Královská 25:3...ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni...
2. Královská 25:15... Velitel gardistů pobral pánvice, mísy a všeco bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře,...
2. Královská 25:30...života směl vždy jíst u králova stolu. Všeco potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po...
1. Letopisů 2:7...přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřilco propadlo klatbě. Syn Etanův: Azariáš...
1. Letopisů 8:8...a který zplodil Uzu a Achichuda. Potéco Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se...
1. Letopisů 9:27...okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na starosti služebné...
1. Letopisů 10:11... Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechlico všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich...
1. Letopisů 12:23...hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, z...
1. Letopisů 13:14...a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechnoco měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s...
1. Letopisů 16:2...Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. Potéco David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí,...
1. Letopisů 16:12... Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho...
1. Letopisů 16:32..."Hospodin kraluje!" Moře burácí se všímco je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem...
1. Letopisů 17:2...smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej všeco máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." ...
1. Letopisů 17:16...a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti zdálo...
1. Letopisů 17:18...Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo vznešenýCo k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka...
1. Letopisů 19:13...lid a za města našeho Boha! Hospodin učiníco se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do...
1. Letopisů 21:17... jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zloCo ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá...
1. Letopisů 21:19...na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechlco mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který...
1. Letopisů 21:23...mu Aravna. "Jen můj královský pán uděláco se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným obětem,...
1. Letopisů 22:5...a proslulý po všech zemích. Musím mu připravitco bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho...
1. Letopisů 22:14... Hle, připravil jsem pro Hospodinův důmco jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů...
1. Letopisů 26:28...zasvětili na opravu Hospodinova domu, a všeco zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner,...
1. Letopisů 26:30...správu na západním břehu Jordánu ve všemco se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle...
1. Letopisů 27:1... Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří...
1. Letopisů 28:12...slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatníco měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny...
1. Letopisů 29:2...Boha. Připravil jsem pro chrám svého Bohaco jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné,...
1. Letopisů 29:3... Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho tohoco jsem pro ten svatý chrám připravil: 3 000 talentů...
1. Letopisů 29:5...pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro všeco mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k...
1. Letopisů 29:14... tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od...
1. Letopisů 29:30...jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i všeco se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země. ...
2. Letopisů 4:6...pět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývalico se připravovalo k zápalné oběti, zatímco v Moři se...
2. Letopisů 6:4...k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnilco řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem...
2. Letopisů 6:16... splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodržco jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému...
2. Letopisů 6:18... ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnoutčím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na...
2. Letopisů 6:23...své služebníky tak, abys odplatil viníkovico zaslouží za své skutky, a spravedlivého abys...
2. Letopisů 6:39... Zjednej jim právo a odpusť svému lidu točím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé...
2. Letopisů 7:11...Hospodinův chrám i královský palác. Všeco chtěl uskutečnit, šlo o Hospodinův chrám nebo o...
2. Letopisů 7:17...žít přede mnou jako tvůj otec David a konat všeco jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i ...
2. Letopisů 8:6...města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit,...
2. Letopisů 9:1... přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všemco měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl;...
2. Letopisů 9:5...chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "Toco jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je...
2. Letopisů 9:22...stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále...
2. Letopisů 9:24... balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000...
2. Letopisů 10:6...službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu...
2. Letopisů 10:9...ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto...
2. Letopisů 10:16... že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
2. Letopisů 13:11...synové Áronovi, kterým pomáhají levité. Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných...
2. Letopisů 14:1...době země zažívala deset let míru. Asa dělalco je správné a dobré v očích Hospodina, jeho Boha....
2. Letopisů 18:3...král Achab judského krále Jošafata. "Udělám toco ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, ...
2. Letopisů 18:13..." odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen toco řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal:...
2. Letopisů 20:8...potomkům svého přítele Abrahama na věky. Potéco ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a...
2. Letopisů 20:12...vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám odkázalCopak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu...
2. Letopisů 20:21... Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Potéco se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy...
2. Letopisů 20:23...Seír a pobili je do posledního muže. Potéco skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě jeden...
2. Letopisů 20:32...se cesty svého otce Asy a nepřestával dělatco je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny...
2. Letopisů 21:6... neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchalco je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s...
2. Letopisů 22:4... neboť ho matka naváděla k hanebnostem. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po...
2. Letopisů 24:2... Po celý život kněze Jojady dělal Joašco je v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě...
2. Letopisů 24:11...odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co den a vybrali veliké množství stříbra. Král s Jojadou je...
2. Letopisů 25:2...se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělalco je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce....
2. Letopisů 25:9... Bůh přece dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské...
2. Letopisů 26:2... To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi potéco Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v...
2. Letopisů 26:4...jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělalco je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Letopisů 27:2...se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělalco je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Letopisů 28:1...v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal všakco je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec...
2. Letopisů 28:22...ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským...
2. Letopisů 29:2...se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělalco je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho...
2. Letopisů 29:6...otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otco zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v...
2. Letopisů 29:36... Ezechiáš i všechen lid se radovali z tohoco pro Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo velmi...
2. Letopisů 30:12...spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnilico jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali....
2. Letopisů 31:21...a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všemco si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon a...
2. Letopisů 32:1...tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všemco Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský...
2. Letopisů 32:10..."Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když...
2. Letopisů 32:13...budete klanět a na něm pálit oběti!' To nevíteco jsem provedl i moji otcové všem okolním národům?...
2. Letopisů 32:30...Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechnoco dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili...
2. Letopisů 32:31... co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládco vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který...
2. Letopisů 33:2...a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými...
2. Letopisů 33:22...a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše....
2. Letopisů 34:2...a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělalco je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách...
2. Letopisů 34:8...do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil Šafana, syna...
2. Letopisů 34:16...a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní všeco jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 34:21...hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otco neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se vším, co...
2. Letopisů 35:12... zatímco levité stahovali zvířata. Oddělovalico bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu...
2. Letopisů 35:26... Ostatní Jošiášovy skutky, jeho oddanost tomuco je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání...
2. Letopisů 36:5...a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchalco je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu...
2. Letopisů 36:8...Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchalčím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a...
2. Letopisů 36:9...v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchalco je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král...
2. Letopisů 36:12...a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchalco je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před...
Ezdráš 3:4... Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také stálou...
Ezdráš 4:2... přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme...
Ezdráš 8:17... představeným levitů v Kasifii. Poučil jsem jeco říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii:...
Ezdráš 9:10...v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože nášco máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež...
Ezdráš 9:13...ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všemco nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme,...
Ezdráš 10:12...hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělatco říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme...
Nehemiáš 2:4...předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedy k Bohu...
Nehemiáš 2:12...s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřeklco mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém...
Nehemiáš 2:16...a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem bylco jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic neprozradil,...
Nehemiáš 2:19...Arabský, začali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?"...
Nehemiáš 3:34...rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval před svými...
Nehemiáš 3:35...stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají...
Nehemiáš 4:1...hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že toco bylo pobořeno, se začíná zacelovat, nesmírně je to...
Nehemiáš 5:2...a dcer, že za pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i...
Nehemiáš 5:8... aby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem....
Nehemiáš 5:9...prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději...
Nehemiáš 5:19...na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na všeco jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš,...
Nehemiáš 6:8...se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se...
Nehemiáš 8:8...zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomuco se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona,...
Nehemiáš 9:6...nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se všímco je na , všechna moře i se vším, co je v nich. Ty sám...
Nehemiáš 9:33...králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všemco nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i...
Nehemiáš 9:37...podmanil. S námi i s naším dobytkem dělajíco se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém soužení!" ...
Nehemiáš 11:23...pro královský výnos určující den po dnico mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů...
Nehemiáš 13:17...v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť...
Nehemiáš 13:21...venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě...
Nehemiáš 13:27...Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchuCo teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou...
Ester 1:5...zahrady a pozval všechny vznešené i prostéco jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna...
Ester 1:8...všem dvorním služebníkům, každého obsluhujíco hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxově královském...
Ester 2:1...krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na toco provedla a jak se proti zakročilo. Právě ho...
Ester 2:11...harému, aby zjistil, jak se Ester daříco se s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém...
Ester 2:15...měla vstoupit ke králi, nežádala nic než toco řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester...
Ester 3:4...porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli...
Ester 3:11...Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s nímco chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni...
Ester 3:13...třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adarCo kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž...
Ester 4:1...rozruch. Když se Mordechaj dozvěděl o všemco se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou,...
Ester 4:5...přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistíco se děje a proč se tak chová. Hatach tedy vyšel za...
Ester 4:7...královský palác. Mordechaj mu pověděl o všemco ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit...
Ester 4:9...jeho milost. Hatach se vrátil a pověděl Esterco říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět za...
Ester 4:17... zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesněco mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla...
Ester 5:5...pro Hamana," král na to, " se Ester splníco žádá!" Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou Ester...
Ester 5:7...říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit...
Ester 5:11...jim, jaký je proslulý boháč a kolik synůčím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad...
Ester 6:6...řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman...
Ester 6:10...to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "Toco jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského...
Ester 6:13...Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelůmco všechno ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i jeho žena...
Ester 7:9... jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje,...
Ester 8:8...ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsatco uznáte za vhodné; pište královým jménem a zapečeťte to...
Ester 8:11... kteří by napadli je nebo jejich ženy a dětiCo kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve...
Ester 9:12...a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synůCo asi udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš...
Ester 9:26...dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemuco je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se jim...
Job 1:5...každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to...
Job 1:10...Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co ,...
Job 1:11...Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechnoco - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá...
Job 1:12..."Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechnoco , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!"...
Job 2:4..." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk všeco ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a...
Job 2:11...jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlémco Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se...
Job 3:20...tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život zatrpklým; těm, kteří na...
Job 3:23... kteří jásají radostí, jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech...
Job 3:25... můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi točeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl strach!...
Job 4:19...Bůh nespoléhá, dokonce i na andělích najde kazCo potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež mají v...
Job 5:24...s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznášco je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nic....
Job 5:25...své statky - nebude chybět nic. Poznášco je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy...
Job 6:24... zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova...
Job 6:25... mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímnáCo vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete...
Job 6:26...slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? Toco jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví...
Job 6:30...křivdu! Přestaňte! Jsem přece v právuCopak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by ...
Job 7:17...navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dnyCo je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží...
Job 7:20...Ani slinu polknout nenecháš? Když zhřešímco ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za...
Job 9:12...nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když co vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to...
Job 9:21... řekne, že jsem zvrácený. Jsem bezúhonnýco ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je...
Job 10:2... Neodsuzuj předem - tak Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobře, že ...
Job 11:8...nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětíco ty o tom víš? Delší než země, širší než...
Job 12:14...a také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnostCo zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze propustit....
Job 12:22... Odkrývá hlubiny temnoty, na světlo vyvádíco bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničí, dává...
Job 13:2... jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznalCo víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci...
Job 13:13...Mlčte, teď promluvit chci , pak se staneco se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život...
Job 13:17...nepřijde žádný bezbožník! Dobře poslouchejteco tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem...
Job 14:22...nic, nedozví se ani, zda budou nicotní. Jedinéco cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe."...
Job 15:9...Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří tiCopak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na...
Job 15:12...ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskaváČím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči,...
Job 15:14...svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řečCo je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu, kdo je...
Job 15:16...nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očimaCo potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu...
Job 15:17...zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! co ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu...
Job 15:18... to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, toco hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali...
Job 15:21...dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se tohoco mu v uších zní, když klid, napadá ho útočník. Nevěří,...
Job 16:3...Prý: ‚Kdy skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako...
Job 16:6...byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu...
Job 19:18...vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím, nadávají mi. Spřízněným duším jsem odporný,...
Job 20:4...vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa,  co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi...
Job 20:15...pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jed. Všeco spolykal, musí vyzvracet, Bůh mu to bohatství z břicha...
Job 20:18...oleje, nebude se koupat v medu a smetaně. Toco ukořistil, vrátí netknuté, neužije to, co získal...
Job 20:21...a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nicco by pohltil, nepotrvá jeho blahobyt. Uprostřed...
Job 21:2...na to řekl: "Dobře poslouchejteco tu vypovím - můžete utěšit právě tím. Vydržte, když...
Job 21:15...je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své...
Job 21:25... Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusilco je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba...
Job 21:31... Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za toco prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad...
Job 22:3...z člověka? Že by mu chytrák nějak prospívalCopak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li...
Job 22:13...jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej,...
Job 22:17...řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás býtCo by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy...
Job 23:5...bych před ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych seco mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve...
Job 23:13...jeho úst. On je však Jediný - kdo ho zadržíCo se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne, to jistě...
Job 23:14...- kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiníCo o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal ...
Job 25:6...nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očimaCo potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě...
Job 27:17...šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne sico on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak...
Job 29:22...mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje....
Job 30:2...nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukoučemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzí a...
Job 31:8...očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak  co zaseji, sní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny!...
Job 31:12...by to oheň k záhubě spalující, vykořenil by všeco pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo...
Job 31:14...nebo své služebnici, když měli se mnou sporCo bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu...
Job 32:5...než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn Barachela...
Job 32:15...jako vy. Zaraženi jsou, bez odpovědi, nemajíco by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají...
Job 33:1...odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemuco říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova...
Job 33:8...naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel říctco jsi v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak...
Job 33:27...jsem a právo převrátil, nedostal jsem všakco jsem zasloužil. Bůh vykoupil, abych nešel do jámy,...
Job 33:32... Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne...
Job 34:4... jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme samico je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job...
Job 34:31...vládnout nemohli a nesváděli lidi do pastiCo kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to...
Job 34:32...pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to...
Job 34:33...něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz námco ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří ...
Job 34:35...i moudří slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka soudnosti! Jen je...
Job 35:3...‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totižco prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na...
Job 35:6...- jsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešitco mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš?...
Job 35:7...Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříšCo by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku...
Job 35:10...mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který...
Job 35:14...to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjíCo teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží...
Job 35:16...ústa naprázdno - mluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval...
Job 36:2...dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím tico lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším...
Job 36:9...bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazujeco provedli, čím se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim...
Job 37:19...pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedyco mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! ...
Job 37:21...nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt,...
Job 38:6...To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen...
Job 38:41...k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když...
Job 39:8...městu, nemusí poslouchat pokřik biřicůCo najde v kopcích, to za pastvu, hledá si kdejakou...
Job 40:4...na to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem...
Job 40:5...ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k...
Job 42:3... a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad ...
Job 42:9...Šuchský a Sofar Naámský tedy šli a udělalico jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job...
Job 42:10...modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil všeco ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív....
a další...

Slova obsahující co: achimaacova (1) biřicové (1) burcovat (2) co (2285) coar (2) coaru (8) cobebu (1) cobu (1) cofach (1) cofachovi (1) cofaj (1) cofim (1) cochar (3) cocharova (2) cocharský (1) cokoli (97) cokoliv (1) copak (270) copů (3) corea (2) coreje (4) coreji (1) corejské (1) corejští (1) coreou (2) coreu (1) corští (1) cos (37) cosi (10) coura (2) courám (1) couro (1) courou (1) coury (4) což (93) cože (4) cožpak (15) čtvercový (7) dědicové (4) drancování (1) dvoutisícové (1) chacor (11) chacorského (1) chacorský (1) chacorských (1) chacorským (1) chacorští (1) chacoru (5) chlapcova (2) chlapcovo (1) chlapcovu (1) chucotu (1) kocova (2) koncové (2) koncový (4) leccos (3) lovcovy (2) mecobajští (1) mnohatisícový (1) mudrcové (3) napracovala (2) něco (182) neopracovaných (2) neposvěcovali (1) nepracovali (1) neskoncoval (2) nevnucoval (1) neznesvěcoval (1) nicota (2) nicotná (2) nicotné (3) nicotní (6) nicotnosti (1) nicotností (1) nicotný (1) nicotným (1) nicotu (1) nicoty (1) nocoval (1) nocovali (2) nocovat (8) obcoval (12) obcování (2) obcovat (10) opracovaného (1) opracovaných (1) opracovává (1) opracovával (4) osvěcoval (1) otcova (4) otcové (114) otcově (2) otcovo (4) otcovou (1) otcovrahy (1) otcovské (5) otcovského (26) otcovském (5) otcovskému (3) otcovský (13) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |