Cizinkami

Hledám varianty 'cizinkami' [ cizinku (2) cizinkami (7) cizinka (1) cizinek (1) cizince (15) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 17:12...v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich...
Genesis 17:27...jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak...
Leviticus 22:25...varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha,...
Deuteronomium 15:3...je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu...
Deuteronomium 17:15...Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratřícizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ...
Růt 2:10...za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi...
1. Letopisů 22:2...izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral z nich lamače a...
2. Letopisů 2:16...také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David....
Ezdráš 10:2..."Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženilicizinkami z okolních národů. Přesto však Izrael ještě...
Ezdráš 10:10...kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkemcizinkami jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu...
Ezdráš 10:11...vůli a oddělte se od okolních národů i od těch cizinek." Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním:...
Ezdráš 10:14...vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženilcizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a...
Ezdráš 10:17... aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužůcizinkami řešili do prvního dne prvního měsíce. Bylo...
Ezdráš 10:18...prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěno, žecizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna...
Ezdráš 10:44... Jadaj, Joel, Benajáš. Ti všichni se oženilicizinkami a někteří s nimi měli i děti. Slova Nehemiáše,...
Nehemiáš 13:27...hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili secizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba,...
Job 19:15...na i hosté . I služebnice mají za cizince, dívají se na jako na vetřelce. Když zavolám...
Job 29:16...otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem...
Přísloví 20:16...plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodí,...
Přísloví 27:13...plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná...
Izaiáš 56:6...jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizíCizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby...
Jeremiáš 50:37...se vyděsí! Meč na jejich koně a jejich vozy i na cizince, kteří se k nim přidali - jsou jako ženy! Meč na...
Jeremiáš 51:2...těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon cizince, provanou a vyprázdní jeho zem. Ano, obklíčí jej...
Ezechiel 44:7...vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do ...
Matouš 25:38...a dali ti napít? Kdy jsme viděli jako cizince a přijali anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme ...
Matouš 25:44... viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |