Cizince

Hledám varianty 'cizince' [ cizinku (2) cizinkami (7) cizinka (1) cizinek (1) cizinec (12) cizincům (4) cizinců (7) cizinci (18) cizincem (6) cizince (15) ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 17:12...v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich...
Genesis 17:27...jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak...
Exodus 12:43...ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li...
Exodus 21:8... Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k ...
Leviticus 22:25...varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha,...
Deuteronomium 14:21...žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař...
Deuteronomium 15:3...je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu...
Deuteronomium 17:15...Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratřícizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ...
Deuteronomium 23:21... potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrokCizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez...
Deuteronomium 29:10... všichni izraelští muži, vaše děti a ženycizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody -...
Deuteronomium 29:21...pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří pohromy,...
Jozue 8:33...nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a polovina...
Jozue 8:35...shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi. Když se to doslechli...
Jozue 20:9... To jsou města určená všem synům Izraelecizincům pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho nechtěně...
Růt 2:10...za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi...
2. Samuel 15:19...námi? Vrať se a zůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel...
1. Královská 8:41...v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z...
1. Královská 8:43...nebesích, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a...
2. Královská 19:24... do lesů a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!'...
1. Letopisů 16:19...tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k...
1. Letopisů 22:2...izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral z nich lamače a...
2. Letopisů 2:16...také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David....
2. Letopisů 6:32...v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z...
2. Letopisů 6:33...z nebe, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a...
2. Letopisů 30:25...levity, se všemi příchozími z Izraele i se všemi cizinci, dorazili z izraelské země anebo bydleli v...
Ezdráš 10:2..."Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženilicizinkami z okolních národů. Přesto však Izrael ještě...
Ezdráš 10:10...kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkemcizinkami jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu...
Ezdráš 10:11...vůli a oddělte se od okolních národů i od těch cizinek." Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním:...
Ezdráš 10:14...vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženilcizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a...
Ezdráš 10:17... aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužůcizinkami řešili do prvního dne prvního měsíce. Bylo...
Ezdráš 10:18...prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěno, žecizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna...
Ezdráš 10:44... Jadaj, Joel, Benajáš. Ti všichni se oženilicizinkami a někteří s nimi měli i děti. Slova Nehemiáše,...
Nehemiáš 13:27...hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili secizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba,...
Job 19:15...na i hosté . I služebnice mají za cizince, dívají se na jako na vetřelce. Když zavolám...
Job 29:16...otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem...
Job 31:32...by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře jsem pocestnému...
Žalmy 69:9...bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu totiž stravuje, padají na...
Žalmy 105:12...jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k...
Žalmy 109:11...zabaví vše, co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by...
Žalmy 119:19...úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi neskrývej! Mou duši stále stravuje...
Žalmy 137:4...bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak mi...
Přísloví 20:16...plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodí,...
Přísloví 27:13...plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná...
Izaiáš 2:6...a filištínského věštění - tleskají výplodům cizinců! Jejich země je plná stříbra, zlata a nepřeberných...
Izaiáš 14:1...v jejich vlastní zemi. Přidají se k nimcizinci a připojí se k domu Jákobovu. Národy se jich ujmou...
Izaiáš 56:3...svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: "Hospodin zcela...
Izaiáš 56:6...jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizíCizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby...
Izaiáš 60:10... tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž oslavíCizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano...
Izaiáš 61:5...po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou cizinci, vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny. Vás ale...
Izaiáš 62:8...obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst...
Jeremiáš 14:8...v čase soužení! Proč se k této zemi chováš jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se...
Jeremiáš 25:20...velmoži i se vším jeho lidem a všemi přimíšenými cizinci; všechny krále země Úc; všechny krále filištínské...
Jeremiáš 50:37...se vyděsí! Meč na jejich koně a jejich vozy i na cizince, kteří se k nim přidali - jsou jako ženy! Meč na...
Jeremiáš 51:2...těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon cizince, provanou a vyprázdní jeho zem. Ano, obklíčí jej...
Ezechiel 7:21...hnusné modly, a s tím naložím jako s odpadkyCizincům to vydám za kořist, to uloupí nejhorší lotři na...
Ezechiel 44:7...vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do ...
Ezechiel 44:9...jiné. Tak praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí...
Ozeáš 7:9... neobrácený pecen je Efraim. Jeho sílu stravují cizinci a on to netuší. Hlavu mu pokrývají šediny a on to...
Abdiáš 1:11...stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o Jeruzalém...
Matouš 25:35... měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste , byl jsem nahý a oblékli jste ...
Matouš 25:38...a dali ti napít? Kdy jsme viděli jako cizince a přijali anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme ...
Matouš 25:43...měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem, a nepřijali jste , byl jsem nahý, a neoblékli...
Matouš 25:44... viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a...
Matouš 27:7...koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu dodnes říká Krvavé pole...
Lukáš 17:18...se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra ...
Skutky 10:28... že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkalcizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych...
Skutky 17:21...chceme vědět, co to být." (Všichni Athéňanécizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím...
1. Korintským 14:11...řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horliví...
Efeským 2:19...v jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové...
Židům 11:13...zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo...
Židům 11:34...se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli...
1. Petr 2:11...jste milosrdenství došli. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se...

Slova obsahující cizince: cizince (15) cizincem (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |