Cizích

Hledám varianty 'cizích' [ cizímu (6) cizími (13) cizím (46) cizích (15) cizího (10) cizí (56) ]. Nalezeny 144 verše.
Genesis 31:15...nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno...
Genesis 35:2...své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si...
Genesis 35:4...jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v...
Genesis 42:7...na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se...
Exodus 2:22... neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcemcizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel....
Exodus 18:3... neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcemcizí zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť...
Exodus 22:4...tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své...
Exodus 23:13...dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou."...
Deuteronomium 6:14...při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin,...
Deuteronomium 7:4...syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle...
Deuteronomium 8:19...zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim, pak vás dnes varuji...
Deuteronomium 11:16...se v srdcích nedali svést a neodvrátili secizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim,...
Deuteronomium 11:28...cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznali. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 13:3...znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i...
Deuteronomium 13:7...jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž...
Deuteronomium 13:14...obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a...
Deuteronomium 17:3...jeho smlouvu a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu...
Deuteronomium 18:20...prorok zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo...
Deuteronomium 25:5... neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. se s spojí její švagr; ten si ji...
Deuteronomium 28:14... se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat...
Deuteronomium 28:32... kdo by zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den...
Deuteronomium 28:36...jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž ...
Deuteronomium 28:64...jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze...
Deuteronomium 29:25...uzavřel, když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které nepoznali a...
Deuteronomium 30:17...poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela...
Deuteronomium 31:16...otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnitcizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází....
Deuteronomium 31:18...den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátilicizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny...
Deuteronomium 31:20...do sytosti, k otylosti. Tehdy se obrátícizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou...
Deuteronomium 32:12...perutích. Hospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země,...
Deuteronomium 32:16...Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupilCizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždili....
Deuteronomium 32:28...Ten národ úplně ztratil soudnost, docela cizí je mu rozumnost. S trochou moudrosti by pochopili,...
Jozue 23:16...vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův...
Jozue 24:2...od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza ...
Jozue 24:16..." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše...
Jozue 24:20... Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi...
Jozue 24:23... jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a...
Soudců 2:12...otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se jim, a popouzeli tak...
Soudců 2:17...však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců...
Soudců 2:19... ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim. Svého...
Soudců 10:13...Vy jste ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si...
Soudců 10:16...ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání...
Soudců 11:2...otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v...
Soudců 19:12...tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do...
1. Samuel 7:3...celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu...
1. Samuel 8:8...Egypta, dodnes - když opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď...
1. Samuel 26:19...dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od...
1. Královská 3:18...jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla...
1. Královská 9:6... jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze...
1. Královská 9:9... který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na...
1. Královská 11:1...ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky -...
1. Královská 11:4...srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdcecizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu,...
1. Královská 11:8...Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi....
1. Královská 11:10...ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto...
1. Královská 14:9...před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes ...
2. Královská 17:7... z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili se zvyklostmi národů, které před nimi...
2. Královská 17:35...uzavřel smlouvu a přikázal jim: "Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se jim, neslužte jim ani jim...
2. Královská 17:37...Zákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy. Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi...
2. Královská 17:38... kterou jsem s vámi uzavřel, a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání...
2. Královská 22:17...král četl. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou,...
2. Letopisů 7:19... jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své...
2. Letopisů 7:22...předků, který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí bohy, jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na ...
2. Letopisů 13:9...sami nepořídili kněze, jako to dělají pohanécizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany...
2. Letopisů 14:2...a dobré v očích Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné sloupy a...
2. Letopisů 28:25...měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců....
2. Letopisů 33:15...velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které předtím nastavěl...
2. Letopisů 34:25...slyšel číst. Protože opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukou, bude...
Nehemiáš 10:31...zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny....
Nehemiáš 13:26...Bůh učinil králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste...
Nehemiáš 13:30...i levitskou. Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské služby, každému...
Job 15:19...předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po...
Job 19:27...uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak...
Job 24:10...do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni...
Žalmy 16:4...Jsou tak vznešení, mám je nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení!...
Žalmy 44:21...na jméno svého Boha zapomněli, jak bychomcizímu bohu ruce zvedali? Cožpak by na to znalec tajemství...
Žalmy 49:11...stejně tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky...
Žalmy 69:9...mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem. Horlivost tvého...
Žalmy 81:10... poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného bohacizímu bohu se neklaněj. jsem Hospodin, tvůj Bůh, který...
Žalmy 106:27...poušti, že jejich símě rozežene po národech, po cizích zemích že je rozpráší. Potom se s modlou Baal-peor...
Žalmy 107:3...z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždilcizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří!...
Žalmy 114:1...Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal...
Přísloví 2:16...a jejichž kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy...
Přísloví 5:10...úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo ...
Přísloví 5:17...tvé? Tobě patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané je tvé zřídlo, v manželce...
Přísloví 5:20...se věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápělcizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně?...
Přísloví 6:1...ztratí se! Synu, pokud za někoho ručíšcizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní...
Přísloví 7:5...nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsem...
Přísloví 11:15...je však záchrana. Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je vždycky jistější. Půvabná...
Přísloví 20:16...jsou moudré rty. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Ten, komu...
Přísloví 25:9...Spor se svým bližním když vyřizuješ, neodhaluj cizí tajemství. Ten, kdo to uslyší, potom potupí , tvá...
Přísloví 27:2...chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty. Kámen tlačí a písek tíží,...
Přísloví 27:11... synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci...
Přísloví 27:13... na to doplatí. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Kdo svému...
Kazatel 6:2...nedovolí těch věcí užít - nechá je užívat někomu cizímu. Jak je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba...
Izaiáš 1:4... Svatého izraelského zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále...
Izaiáš 28:11...sem a tam - bla bla bla!" Nuže, koktavou řečícizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim...
Izaiáš 43:12...oznámil, zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste svědkové, praví Hospodin, že...
Jeremiáš 1:16...jejich zlo, za to, že opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli....
Jeremiáš 2:25... ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu přistižený zloděj, tak...
Jeremiáš 3:13... svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími běhala pod kdejaký strom košatý, jsi však...
Jeremiáš 5:19...jste opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto budete v jiné zemi sloužit cizákům.'...
Jeremiáš 7:6...krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem...
Jeremiáš 7:9...přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede v...
Jeremiáš 7:18...koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby uráželi. Urážejí tím ale ? praví...
Jeremiáš 8:19...král není? "Proč uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme...
Jeremiáš 11:10...odmítali poslouchat slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům...
Jeremiáš 13:10...se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako...
Jeremiáš 16:11...otcové opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili jim a klaněli se jim; však opustili...
Jeremiáš 16:13...neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí, neboť se nad vámi neslituji.'"...
Jeremiáš 19:4...a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani...
Jeremiáš 19:13...tomu nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam...
Jeremiáš 22:9...smlouvu Hospodina, svého Boha, klaněli se cizím bohům a sloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým,...
Jeremiáš 22:26...Babyloňanů. Tebe i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam zemřete. Do své...
Jeremiáš 25:6...a vašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte ...
Jeremiáš 32:29...pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy od mládí jen páchají,...
Jeremiáš 35:15...zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem...
Jeremiáš 44:3...Uráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové....
Jeremiáš 44:5...od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma...
Jeremiáš 44:8...urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být...
Jeremiáš 44:15...muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženy - celé to veliké...
Pláč 5:2...se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o...
Ezechiel 16:32... Nevěrnice! Místo svého manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale svým milencům platíš...
Daniel 11:39...zlatem, stříbrem, drahokamy a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají...
Ozeáš 3:1...miluje syny Izraele, kteří se obracejícizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče." Zaplatil...
Ozeáš 5:7...zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti zplodili; teď je to jejich novoluní pohltí i s...
Ozeáš 8:12...jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí, jako by nerozuměli! Když mi přinášejí své oběti,...
Malachiáš 2:11... kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého...
Matouš 17:25...daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od cizích?" "Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy...
Matouš 17:26...Od vlastních synů, anebo od cizích?" "Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl...
Matouš 18:17...poslechnout i církev, je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli...
Lukáš 16:12...opravdové bohatství? A když jste nebyli věrnícizím, kdo vám to, co je vaše? Žádný sluha nemůže...
Jan 10:5...a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas...
Skutky 7:6...‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalcicizí zemi. Budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let....
Skutky 17:18...povídat?" a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z...
Římanům 14:4...- vždyť Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či...
Římanům 15:20... kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej...
1. Korintským 10:29...druhého. "Proč by ale mou svobodu mělo určovat cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč bych...
1. Korintským 14:21...myšlením však buďte dospělí. V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak...
2. Korintským 10:16...místo abychom se chlubili tím, co je hotovécizím působišti. "Kdo se chlubí, chlub se v Hospodinu...
Efeským 2:12...bez Krista, oddělení od společnosti Izraelecizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha...
Koloským 1:21...zemi i na nebi. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní...
1. Timoteus 5:13...a nejen marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se...
1. Timoteus 5:22...nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu. Nepij samotnou...
Židům 9:25...každoročně vchází do nejsvětější svatyněcizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět ...
Židům 11:9...se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako Izák a Jákob,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |