Cizákům

Hledám varianty 'cizákům' [ cizáky (2) cizákům (3) cizáků (8) cizáci (10) ]. Nalezeny 22 verše.
2. Samuel 22:45...ochránil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží miCizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí...
2. Samuel 22:46... se krčí, jen co uslyší, musí poslechnoutCizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor!...
Žalmy 18:45... slouží mi! Jen co uslyší, ihned poslouchajícizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou se hroutí,...
Žalmy 18:46... ihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnouCizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor!...
Žalmy 54:5... slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluchCizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě -...
Žalmy 144:7...z výšiny, z mohutných vod vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají...
Žalmy 144:11...Davida! Od krutého meče vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají...
Izaiáš 1:7...v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina, cizáky zcela...
Izaiáš 25:2...sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu...
Izaiáš 25:5...bouře proti zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak výheň zastíní -...
Izaiáš 29:5...tvé sípění. Jak prášek ale odletí horda těch cizáků, z hordy těch tyranů budou plevy ve větru. Stane se...
Jeremiáš 5:19...cizím bohům, proto budete v jiné zemi sloužit cizákům.' Oznamte to v domě Jákobově, v Judsku to...
Jeremiáš 30:8...jejich postroje, takže nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému...
Jeremiáš 51:51...stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji...
Pláč 5:2...Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek...
Ezechiel 11:9... Vyženu vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečem....
Ezechiel 28:7...si myslíš, jak jsi božský, hle - přivedu na tebe cizáky, ty nejukrutnější pohany. Vytasí meče proti tvé...
Ezechiel 28:10...svých katů. Zahyneš smrtí neobřezanců, rukama cizáků! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 30:12... Tu zemi i všechno v zpustoším rukou cizáků. To říkám Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 31:12...si za svou špatnost zaslouží. Zavrhl jsem hocizáci, ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazili a...
Ozeáš 8:7... bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako...
Joel 4:17...pak znovu bude svatý a nevpadnou do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |