Citerou

Hledám varianty 'citerou' [ citeře (4) citery (21) citeru (7) citerou (2) citero (2) citerami (3) citera (2) citer (3) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 4:21...jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také porodila, a to Tubal-kaina,...
Genesis 31:27...bych s veselím a písněmi, s tamburínouciterou. Nenechal jsi ani políbit syny a dcery -...
1. Samuel 10:5...vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou, tamburínou, píšťalou a lyrou v čele budou v...
1. Samuel 16:16... aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od...
1. Samuel 16:23...na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe,...
2. Samuel 6:5...ze všech sil a zpívali a hráli na lyrycitery, na tamburíny, chřestítka a činely. Když pak přišli...
1. Královská 10:12...chrám i pro královský palác a také lyrycitery pro zpěváky. Dodnes se nedovezlo, ba ani nevidělo,...
1. Letopisů 13:8...Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyrycitery, na tamburíny, činely a trubky. Když pak přišli ke...
1. Letopisů 15:16...zpívali za doprovodu hudebních nástrojůciter, lyr a činelů. Levité tedy ustanovili Hemana, syna...
1. Letopisů 15:20...Uni, Eliab, Maasejáš a Benajáš vysokým hlasem na citery, zatímco Matitiáš, Elifleáš, Mikneáš, Obed-edom,...
1. Letopisů 15:28...beraního rohu a trubek, za zvuku činelů, lyrciter. Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města...
1. Letopisů 16:5... Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyrycitery, a Asaf na činely, zatímco kněží Benajáš a Jachaziel...
1. Letopisů 25:1...Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto...
1. Letopisů 25:3...pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z...
1. Letopisů 25:6...svého otce věnovali hudbě na činely, lyrycitery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf,...
2. Letopisů 5:12...kmentem východně od oltáře s činely, lyramiciterami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky....
2. Letopisů 9:11...chrám i pro královský palác a také lyrycitery pro zpěváky. Nic takového se předtím v Judsku...
2. Letopisů 20:28...nepřátel. Přišli do Jeruzaléma a s lyramiciterami a trubkami zamířili do Hospodinova chrámu. Když se...
2. Letopisů 29:25...v Hospodinově chrámu levity s činely, lyramiciterami podle pokynů Davida, králova vidoucího Gáda a...
Nehemiáš 12:27...hradeb zpěvy díků a hraním na činely, lyrycitery. Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí...
Job 21:12...kolem skotačí. Zpívají při hře tamburínycitery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje...
Job 30:31...v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z píšťaly se line pláč. Vstoupil jsem do...
Žalmy 33:2...sluší chvalozpěv! Oslavujte Hospodina na citeru, na desetistrunné loutně mu zahrajte. Zazpívejte mu...
Žalmy 43:4...Bohu, svému štěstí a radosti, chválit budu na citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč...
Žalmy 49:5... své ucho nakláním k moudré písni, za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých...
Žalmy 57:9...se konečně, moje slávo, probuď se, loutnocitero, vzbudím ranní zář! Chválit , Pane, chci mezi...
Žalmy 71:22... při lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahraji, Svatý izraelský! Radostně ti budou...
Žalmy 81:3...zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutnacitera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den...
Žalmy 92:4...nocí při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery. Svými skutky jsi , Pane, obšťastnil, proto chci...
Žalmy 98:5...do zpěvu, žalmy zahrajte! Zahrajte Hospodinu na citeře, při citeře mu žalmy zpívejte. Na trubky a rohy...
Žalmy 108:3...chci zpívat a hrát. Probuď se konečně, loutnocitero, vzbudím ranní zář! Chválit , Hospodine, chci...
Žalmy 137:2...jsme vzpomínali na Sion. V zemi jsme odložili citery a zavěsili je na vrby. Naši věznitelé nás tam žádali...
Žalmy 147:7...Hospodinu s vděčností, našemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby...
Žalmy 149:3...jméno chvalte tančením, hrajte mu na tamburínycitery! Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje...
Žalmy 150:3...ho troubením na rohy, chvalte ho na loutnycitery! Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na...
Izaiáš 5:12...dlouho do noci, než se vínem rozvášníCitery, loutny, tamburíny, píšťaly, víno na jejich hodech...
Izaiáš 24:8... ztichlo hlučení hýřících, umlkly radostné zvuky citery. nepijí víno s písněmi, pijákům zhořkl nápoj...
Izaiáš 30:32...který Hospodin zasadí, budou hrát tamburínycitery - pouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí. dávno...
Ezechiel 26:13...do vody. Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálu,...
Daniel 3:5...se vám toto: Jakmile uslyšíte roh, píšťaluciteru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, padněte a...
Daniel 3:7...ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťaluciteru, harfu, cimbál a všechnu tu hudbu, padali a klaněli...
Daniel 3:10...nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťaluciteru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, musí...
Daniel 3:15...teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťaluciteru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, padnout a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |