Chytí

Hledám varianty 'chytí' [ chyťte (1) chytne (1) chytli (1) chytit (5) chytíš (1) chytili (7) chytila (2) chytil (10) chytí (11) chyť (1) chyceni (1) chycen (4) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 8:9...celý povrch země. Noe tedy vystrčil rukuchytil ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní...
Genesis 38:28...jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel...
Genesis 39:12...domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty...
Exodus 4:4...na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni rukuchyť ho za ocas." Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had...
Deuteronomium 25:11...před tím, který ho bije. Pokud vztáhne rukuchytí jej za přirození, pak bez milosti usekni dlaň...
Deuteronomium 32:11...se nad svými mladými, křídly rozpjatými v pádu chytí je a dál je nese na svých perutích. Hospodin sám je...
Soudců 8:14...Joašův, se vracel z boje přes průsmyk CheresChytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu...
Soudců 21:23...si z veselice odvedl manželku, kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu...
1. Samuel 15:27..." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl:...
1. Samuel 17:35...ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil....
1. Samuel 17:51... Potom David přiběhl a stanul nad Filištínemchytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu...
1. Samuel 18:21...mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi...
1. Královská 1:50...vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle,...
1. Královská 2:28... Joáb proto utekl k Hospodinovu stánkuchytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že...
1. Královská 9:9...svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a jimž sloužili -...
Job 16:12... Žil jsem v poklidu - vtom na udeřilchytil za krk a bil a bil! Udělal si ze terč,...
Job 18:8... Nohama zaplete se do sítě, do oka v chůzi chytí se. Za patu bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním...
Job 36:8...však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje, co provedli, čím se provinili a...
Job 40:24...i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozder? Vytáhneš...
Žalmy 7:6...nepřítele jsem však ušetřil!), pak honíchytí protivník, pošlape můj život na zemi, mou čest ...
Žalmy 10:9...na chudáky, aby je lapili, mají chudákachytli ho do pasti! K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod...
Žalmy 52:7...zrádným jazykem! Bůh však navždy porazíchytne , z domova uchvátí, ze země živých vyhladí!...
Žalmy 71:11... spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňtechyťte ho - kdo by ho zachránil?!" Bože, nevzdaluj se mi,...
Přísloví 6:31...neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale...
Přísloví 30:28... všechny však v jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však v královských palácích. Tito tři...
Kazatel 9:12... které vyloví krutá síť, anebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak bývají lapeni lidé, když na ...
Izaiáš 5:29...řvát jako lev, jako lvíčata spustí řev; zavrčíchytí úlovek, odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V...
Izaiáš 8:15... Mnozí se o něj zarazí, padnou a zraní sechytí se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví,...
Izaiáš 28:13...Jen si jdou - nazpátek upadnou, zraní sechytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo...
Jeremiáš 18:22...mi vykopali jámu, aby lapili, nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich...
Jeremiáš 26:8...říci, vtom ho všechen lid, kněží i proroci chytili a křičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ...
Jeremiáš 34:3... Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále...
Jeremiáš 48:27...smích! Copak ses nevysmíval Izraeli? Copak byl chycen mezi zloději, že se otřásáš opovržením, kdykoli se o...
Jeremiáš 50:24... Babylone, nevěděl. Byl jsi dopaden a byl jsi chycen, protože ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin...
Zachariáš 8:23...deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi....
Zachariáš 14:13... Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. (Také...
Matouš 14:31... zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl rukuchytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu....
Matouš 22:15..." Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s...
Marek 12:13...poslali některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi...
Marek 14:51...oblečen jen kusem plátna na holém těleChytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl nahý...
Lukáš 11:54...k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo. Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav,...
Lukáš 20:20...se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci...
Lukáš 20:26...je Boží," řekl jim. A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k...
Lukáš 23:26...na jejich přání vydal na smrt. Když ho odvádělichytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole,...

Slova obsahující chytí: chytí (11) chytíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |