Chystáte

Hledám varianty 'chystáte' [ chystejte (2) chystej (1) chystáte (4) chystat (6) chystáš (3) chystán (1) chystám (9) chystalo (1) chystali (11) chystala (1) chystal (12) chystají (12) chystá (28) ]. Nalezeno 90 veršù.
Genesis 18:17...řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a...
Genesis 19:9...hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhlichystali se vylomit dveře. Ti dva však vystrčili ruce,...
Genesis 41:25...je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných...
Genesis 41:28... Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm...
Exodus 4:24... kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodinchystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla...
Exodus 7:27... Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozorChystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný...
Exodus 34:11... Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hlechystám se před tebou vyhnat Emorejce, Kananejce, Chetejce,...
Numeri 1:51...Příbytku budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek...
Numeri 14:10...je Hospodin; nebojte se jich!" Celá obec se  chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele...
Numeri 23:23...Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako...
Deuteronomium 1:41...si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil:...
Deuteronomium 3:21...Hospodin učiní všem královstvím, do nichž se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje...
Deuteronomium 4:26...a zemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit, rychle a naprosto vyhynete. Nezůstanete v...
Deuteronomium 5:33...mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidla a...
Deuteronomium 9:1...Hospodina, svého Boha. Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy větší a mocnější,...
Deuteronomium 11:31...na pláni proti Gilgalu poblíž háje More.) Chystáte se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává...
Deuteronomium 12:10... do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj BůhChystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou...
Jozue 9:12...' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a podívejte se:...
Soudců 14:10...Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha sluší. Když místní...
Soudců 15:9...pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judskuchystali se zaútočit na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste...
1. Samuel 3:11...poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hlechystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o ...
1. Samuel 7:10...Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se  chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad...
1. Samuel 23:9...David se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se...
1. Samuel 23:10...Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil....
2. Samuel 15:12...s ním, protože nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce...
1. Královská 13:1...obětoval. Právě když Jeroboám stál u oltářechystal se na něm obětovat, vtom na Hospodinův rozkaz...
2. Královská 2:1...v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s...
2. Letopisů 25:27...následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním...
Ester 2:21... kdy Mordechaj zastával svůj úřad v kancléřstvíchystali se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe....
Ester 6:2...dva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále Xerxe. Král se otázal:...
Ester 9:2... aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z nich...
Žalmy 21:12...shladíš, jejich potomstvo z lidí vymizí! Anochystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic...
Žalmy 52:4...zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé...
Žalmy 59:5... nevinný! Pro nic za nic se sbíhají, na se chystají, povstaň mi na pomoc, jen pohlédni! Hospodine Bože...
Žalmy 144:1... skála ! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je láska, můj pevný hrad, ...
Přísloví 6:8...ani vládce jemu netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochu,...
Přísloví 6:14...ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej...
Přísloví 6:18...jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo,...
Přísloví 8:27...první prach. Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad propastí obzor vyměřil, oblaka když ve...
Přísloví 21:31... žádná rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno...
Přísloví 26:28...jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají. Nechlub se tím, co bude zítra - netušíš ani, co...
Přísloví 30:25...mravenci, národ nepříliš silný, v létě si ale chystají zásoby; králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si...
Kazatel 3:22...je jeho údělem. Vždyť kdo mu nahlédnout, co chystá budoucnost? Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl...
Kazatel 8:7...neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil,...
Izaiáš 2:4...proti národu nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově...
Izaiáš 2:12...bude vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se...
Izaiáš 5:25...ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce...
Izaiáš 7:5... Ano, Aram s Efraimem, totiž Remaliášovým synemchystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko!...
Izaiáš 9:11...ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil,...
Izaiáš 9:16...ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny, polyká trní i...
Izaiáš 9:20...ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm,...
Izaiáš 10:4...ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich...
Izaiáš 13:4...a shromážděné národy - Hospodin zástupů chystá vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce...
Izaiáš 21:5...ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejte, veliteléChystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku...
Izaiáš 29:21...slovem obviňují člověka, ti, kteří na obhájce chystají v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich...
Izaiáš 34:6...a jehněčí, od tuku ledvin beraních. Hospodin chystá v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolití....
Izaiáš 34:8... jejich prach bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské...
Izaiáš 51:13...v stálé hrůze před hněvem utiskovatele, který se chystá k záhubě. Ale hněv utiskovatele - kde je? Zajatec...
Jeremiáš 4:30...Zbytečné krášlení! Tví milenci tebou pohrdajíchystají se zavraždit! Slyším křik jakoby ženy v...
Jeremiáš 11:19...na porážku, netušil jsem, jaké úklady na  chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho...
Jeremiáš 18:11...obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hlechystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán!...
Jeremiáš 41:10... Ty všechny Išmael, syn Netaniášův, zajalchystal se s nimi přejít k Amoncům. Když se ale o všech...
Jeremiáš 46:3... babylonský král Nabukadnezar porazil): "Chystejte štíty, pavézy, vzhůru do bitvy! Zapřahejte koně,...
Jeremiáš 46:10...krví svou žízeň ukojí. Hospodin, Pán zástupůchystá obětní hody u řeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se...
Jeremiáš 48:2... žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá pohroma: ‚Pojďme je vyhladit, nejsou národem!' I...
Jeremiáš 49:30...praví Hospodin. Babylonský král Nabukadnezar se chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do...
Jeremiáš 51:11...Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto je Hospodinova pomsta,...
Pláč 3:60...Viděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na  chystají samé úklady. Slyšel jsi, Hospodine, jejich urážky,...
Pláč 3:61... jejich urážky, všechny úklady, jež na  chystají, řeči těch, kdo na útočí, a co si celý den o...
Ezechiel 32:11...Panovník Hospodin: Meč babylonského krále se chystá na tebe! Nechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů...
Ezechiel 38:7...- všechny ty národy, které se k tobě připojíChystej se! Buď připraven i se všemi zástupy shromážděnými...
Daniel 11:24...stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude chystat úklady i proti pevnostem - ale jen načas. Sebere...
Micheáš 2:1...sup - odejdou ti do vyhnanství! Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! od...
Micheáš 2:3...A proto tak praví Hospodin: "Hle, na tu tlupu chystám pohromu - teď se nevykroutíte! Přestanete chodit...
Micheáš 4:3...proti národu nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu svého révoví, každý...
Micheáš 6:5... Árona a Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn...
Nahum 1:14...tvých bohů vyhladím tesané modly i odlitkyChystám ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na...
Lukáš 22:23..." Začali se tedy dohadovat, kdo z nich že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je...
Jan 6:15... který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem, a tak se...
Jan 7:35... Tam, kde jsem, se nedostanete." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou....
Skutky 3:3... něco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr mu...
Skutky 18:14... aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy...
Skutky 20:3...do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se...
Skutky 20:7... Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní...
Skutky 21:31...chrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se ho chystali zabít, když k veliteli římské posádky dorazila...
Skutky 23:30...nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho chystají úkladně zavraždit, ihned jsem ho odeslal k tobě....
Skutky 25:3...laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí). Festus...
Skutky 25:4..."Pavel je ve vazbě v Cesareji, kam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou...
1. Korintským 14:8...pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk...
2. Korintským 12:14...na obtíž - odpusťte mi tu křivdu! Právě se k vám chystám potřetí a ani tentokrát vám nebudu na obtíž....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |