Chyběl

Hledám varianty 'chyběl' [ chybí (18) chybět (12) chyběly (1) chyběla (3) chyběl (1) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 18:28... že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím,...
Genesis 20:11..."Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě...
Leviticus 2:13...ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines...
Numeri 20:2...Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a...
1. Samuel 14:17...zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali a hlechyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy řekl Achiášovi:...
1. Královská 2:4...přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn...
1. Královská 9:5...otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode ty a tvoji...
2. Královská 10:19...jeho ctitele a všechny jeho kněze. Nikdo nechybí, protože chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli...
Nehemiáš 7:4...a veliké, ale obyvatel v něm bylo málochyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce,...
Job 5:24... co je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých...
Job 24:7...zlých. Nocují nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí přikrývky. Horské lijáky je smáčejí, choulí se ke...
Žalmy 22:12...Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blížíchybí mi pomocník! Mohutní býci obkličují, obstupují ...
Žalmy 94:10...národy - copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají...
Přísloví 9:4..."Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech,...
Přísloví 26:20...bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár....
Přísloví 29:18...ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten...
Přísloví 31:8...na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa, suď...
Přísloví 31:11...Manžel důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny...
Kazatel 1:15...za větrem. Co je křivé, se narovnat nedá, co chybí, se nedá nahradit. Pomyslel jsem si: Hle, nabyl jsem...
Kazatel 9:10...- vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění! Když jsem se rozhlédl pod...
Izaiáš 5:13... A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady, obyčejní...
Izaiáš 33:16... takový bude mít chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš,...
Jeremiáš 3:16... nikdo si na ni nevzpomene; nikomu nebude chybět a nebude se znovu vyrábět. V ten čas nazvou...
Jeremiáš 23:4...takže se nebudou bát a strachovat a nebude  chybět ani jediná, praví Hospodin. Hle, přicházejí dny,...
Jeremiáš 33:17...Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude...
Jeremiáš 33:18...Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil...
Jeremiáš 35:19...Jonadabovi, synu Rechabovu, nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve...
Pláč 1:17...- nepřítel zvítězil. Sion své ruce vztahujechybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti Jákobovi všechny...
Amos 3:5...nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad někdy past, aniž by kořist...
Lukáš 18:22..."To všechno jsem dodržoval odmalička." "Chybí ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to uslyšel....
Skutky 7:51...svou rukou nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjníChybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu...
Římanům 3:23...kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešilichybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho...
Filipským 4:10...znovu vzklíčil. Zájem jste měli dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl...
2. Petr 1:9...v nečinnosti a neplodnosti. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na to,...

Slova obsahující chyběl: chyběl (1) chyběla (3) chyběly (1) nechyběl (2) nechybělo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |