Chvěji

Hledám varianty 'chvěji' [ chvět (3) chvěly (4) chvěli (2) chvěla (4) chvěl (2) chvějte (2) chvějí (12) chvěji (2) chvějete (1) chvěje (10) chvěj (1) ]. Nalezeny 43 verše.
Deuteronomium 2:25... o tobě uslyší, budou se před tebou třástchvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k...
1. Samuel 1:13...úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se  chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel,...
1. Samuel 14:15...se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově...
1. Samuel 28:5...tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu...
2. Samuel 22:8...jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se...
Ezdráš 10:9...seděli na prostranství před Božím chrámemchvěli se - kvůli věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz...
Job 26:5...duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmi, kdo prodlévají tam....
Job 39:24...toulec se šípy, kopí a šavle se blýskajíChvěje se vzrušením, hltá dálky, když zazní polnice, nic ho...
Žalmy 18:8...jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se...
Žalmy 48:7...Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička se chvěli bolestí tak jako lodě na širém moři zmítané větrem...
Žalmy 55:5... chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs ...
Žalmy 77:19... blesky ozářily celý svět, země se třáslachvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka...
Žalmy 97:4...dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidíchvěje se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem...
Žalmy 99:1...bude soudit poctivě! Hospodin kraluje - národychvějte se! Trůní nad cherubíny - země třese se! Veliký...
Žalmy 109:24... jako kobylka jsem větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena, tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom...
Žalmy 119:120...zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! ...
Žalmy 119:161...honí vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych...
Přísloví 30:21...jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést: když služebník začne...
Izaiáš 6:4...naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem...
Izaiáš 7:2..." královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru. Hospodin tehdy řekl...
Izaiáš 21:4... co slyším, to, co vidím, děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid...
Izaiáš 24:20... třese se! Země se motá, motá se jako opilecchvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni...
Izaiáš 32:11... Vy bezstarostné, třeste se, vy sebejistéchvějte se! Vysvlečte se a obnažte, pytlem zahalte se na...
Izaiáš 54:10...hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, láska od tebe nikdy neodejde, smlouva...
Izaiáš 66:2...ale ztrápených a v duchu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka,...
Izaiáš 66:5...slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro ...
Jeremiáš 4:19...svíjím se! Srdce mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet! Slyšíš, duše, hlas...
Jeremiáš 4:24...- bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle -...
Jeremiáš 5:22...úctě? praví Hospodin. Neměli byste se přede mnou chvět? Moři jsem pískem vytyčil hranice nepřekročitelným,...
Jeremiáš 8:16...Danu je slyšet frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá zem. Přitáhnou a pohltí zem i všechno na ,...
Jeremiáš 23:9...O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený - to kvůli...
Pláč 1:20... Pohleď, Hospodine, na úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsou nad mojí hroznou...
Pláč 2:11...k zemi. Pro slzy sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad...
Ezechiel 12:18..."Synu člověčí! Třes se, když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu země: Toto...
Ezechiel 26:18... jste šířili hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá mořské...
Ezechiel 27:35...pobřeží jsou z tebe zděšeni, jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci mezi...
Joel 2:6...mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed...
Joel 2:10... Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin...
Nahum 1:5... vadne i kvítí Libanonu. Hory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země...
Abakuk 2:7...povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistí! Protože jsi...
Abakuk 3:6...kráčí Nákaza! Zastavil se a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy,...
Abakuk 3:16...vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer...
Malachiáš 2:5...žil v bázni, a on ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |